cojak.net.pl

Aktualizacja Programu Konwergencji (zbieżności)

W maju 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej i stała się uczestnikiem Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW) na prawach państwa objętego derogacją. Derogacja dotycząca wspólnej waluty jest tymczasowa. Oznacza to, że Polska jest zobowiązana do spełnienia kryteriów zbieżności i wprowadzenia euro.

Program jest przygotowywany zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 1466/97/WE z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych oraz wytycznymi dotyczącymi programów stabilności i konwergencji państw członkowskich UE, przyjętymi w czerwcu 2017 r. przez Radę Ecofin.

Państwa członkowskie UE przedkładają co roku Komisji Europejskiej i Radzie Ecofin aktualizacje programów stabilności lub konwergencji. Na podstawie analizy tych dokumentów Rada Ecofin wydaje następnie zalecenia dla polityk gospodarczych państw członkowskich, które należy uwzględnić przy projektowaniu budżetów państwa na następny rok.

Przygotowanie Programu konwergencji i jego coroczna aktualizacja są elementem procesu nadzoru budżetowego w Unii Europejskiej i obowiązkiem wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej spoza strefy euro. Program jest przygotowany zgodnie z wytycznymi dotyczącymi programów stabilności i konwergencji państw członkowskich UE.

Coroczna aktualizacja programu konwergencji zawiera prognozę kształtowania się podstawowych zmiennych makroekonomicznych i fiskalnych na kolejne trzy lata, prezentuje główne cele polityki gospodarczej rządu i działania służące ich realizacji.

W Polsce program stanowi główną część Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) opracowanego na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. WPFP przedstawia priorytety polityki rządu i ich wpływ na finanse publiczne.

Do roku 2019 obowiązywał Wieloletni Plan Finansowy Państwa (WPFP) na lata 2016-2019.

Obowiązujący "Program konwergencji. Aktualizacja 2021" jest częścią Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) na lata 2019-2022.

*Z uwagi na zmianę harmonogramu publikacji programów stabilności i konwergencji na poziomie UE kolejna aktualizacja Programu konwergencji nastąpiła wiosną 2011 roku.
Wyślij komentarz:koperta