Pewne jest tylko to, że nic nie jest pewne.
Kiedy nic nie jest pewne, wszystko jest możliwe.
Nie wszystko, co dozwolone, jest godziwe.[łac.] Non omne licitum honestum est.

Spiesz się powoli![łac.] Festina lente! (gr. σπεῦδε βραδέως)

Nie ufaj pozorom![łac.] Fronti nulla fides!


Skrócony kalendarz na rok 2024

Kalendarz 2024

Lista imion i imieninWspółczesny świat

Życie na ziemi było, jest i zawsze będzie wyzwaniem, przede wszystkim dla ludzi szlachetnych. Jednak wyzwania pojedynczych osób, społeczeństw i narodów nie są takie same we wszystkich epokach. XXI wiek to czasy burzliwe. Jedną z przyczyn niepewności i niepokoju człowieka we współczesnym świecie jest sytuacja w dziedzinie informacji oraz tempo życia.

Obecne czasy cechuje zalew wiadomości. Wielkie ilości bardzo różnych wiadomości napływają do nas z wielką szybkością. Jedna wiadomość wypiera drugą.
Przestrzeń publiczną wypełniają niekończące się strumienie słów i obrazów, które nie zostawiają miejsca ciszy, niezbędnej dla namysłu nad otaczającym nas światem. A poważny namysł nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością jest potrzebny, bo informacje ważne toną w morzu błahych, informacje prawdziwe są zniekształcane a półprawdy i kłamstwa przedstawiane są jako prawda.

Ten nadmiar wiadomości i coraz większe tempo życia oszałamia i dezorientuje.
Powoduje, że nie ogarniamy umysłem otoczenia i tracimy zdolność podejmowania świadomych decyzji, podobnie jak w sytuacji braku informacji.

Brak rzetelnej informacji i czasu na pogłębioną refleksję utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia, prawidłową ocenę stanu rzeczy, wyrobienie sobie własnego poglądu i ewentualne podjęcie decycji.
W tej sytuacji stajemy się podatni na wpływy otoczenia oraz manipulację informacją, co w konsekwencji może doprowadzić do ograniczenia, a nawet utraty wolności osobistej.

Orientację w świecie utrudniają bardzo również "wynalazki" takie jak "Post-Truth Politics", tj. "polityka post-prawdy" lub, w wolnym tłumaczeniu, "polityka niezależna od prawdy", która kieruje się makiawelistyczną zasadą "cel uświęca środki".

Zrozumieć świat

Celem umieszczanych w tej witrynie tekstów jest skierowanie uwagi na wybrane tematy, ważne we współczesnym świecie, na rzeczy zasłonięte często przez nadmiar słów, manipulację informacją i propagandę, aby zrozumieć świat i umieć mądrze żyć.

Nierzadko doświadczamy sytuacji, w których, nie wiemy jak postępować, aby realizować to co uznajemy za słuszne.
Wskutek tego nie postępujemy tak, jak byśmy chcieli, a bez uczynków wyznawane wartości są martwe.
Aby żyć świadomie i w wolności, trzeba umieć przekładać idee na konkretne działania.

Teksty te są wynikiem refleksji opartej na lekturze publikacji drukowanych i elektronicznych, informacjach medialnych, własnych obserwacjach i badaniach.
Ich celem nie jest komentowanie bieżących wydarzeń, ale uchwycenie rzeczywistości w dłuższym horyzoncie czasowym.
W zamierzeniu powinny ułatwiać radzenie sobie we współczesnym, skomplikowanym świecie, autonomiczne myślenie i podejmowanie dobrych decyzji.

Strony zawierają również odnośniki do szczególnie interesujących, wartościowych, drukowanych i elektronicznych, żródeł wiedzy oraz informacji, jak również wyimki z nich, które mogą być inspiracją do własnych przemyśleń nad światem.

Dla ułatwienia orientacji utworzono obszary tematyczne , , i informator o nowościach w witrynie oraz przestrzeń do merytorycznych . Teksty ad personam nie będą publikowane, a teksty nie związane z tematyką witryny, w szczególności o charakterze reklamowym, będą usuwane z komentarzy [No ads, please!].

Podział na ProfanumSacrum nie jest ostry. Etymologicznie granicą między tymi sferami są ściany świątyni, ale nie są one szczelne, bo zawierają przejście dla człowieka. Wskutek ruchu człowieka między obu sferami oddziałują one na siebie i przenikają się. To zachodzenie sfer na siebie ma odzwierciedlenie w prezentowanych tekstach.

Korzystanie z informacji opublikowanych w tej witrynie

Witryna ta ma służyć działalności pro publico bono. Dlatego dozwolone jest wykorzystywanie (przedruk, cytowanie) opublikowanych w niej materiałów dla dobra publicznego w sposób etyczny, tj. pod warunkiem podania nazwy źródła (np. cojak.net.pl) lub pełnego adresu internetowego (+ ewent. zakładki) (np. https://cojak.net.pl/internetp.htm + Działanie) oraz zachowania ich oryginalnej treści (niewprowadzania w nich zmian) i umieszczenia cytatów w cudzysłowach.

Schemat nawigacji w witrynie

Schemat nawigacji w witrynie https://cojak.net.pl

Kod QR witryny

Kod QR witryny https://cojak.net.pl
Człowiekiem jestem; nic, co ludzkie, nie jest mi obce.Homo sum; humani nil a me alienum puto., Terencjusz, "Heautontimorumenos", 1, 1, 25, (gr. Ἑαυτὸν τιμωρούμενος - Sam siebie karzący)

Los mojej ojczyzny jest moim losem.Fortuna pátriae nostrae étiam mea fortuna.
Widok na Wawel 1845 J. N. Głowacki 1280px
Jan Nepomucen Głowacki, 1802-1847, "Widok Wawelu", ok. 1847 Widok Wawelu od północnego zachodu, Staw na Groblach i przystań flisaków na Wiśle naprzeciw Dębnik
Widok Warszawy z Pragi 1770 B. Belotto Canaletto 1280px
Bernardo_Bellotto zw. Canaletto, 1721-1780, "Widok Warszawy z Pragi", 1770

Profanum

Profanumsacrum stanowią dwie sfery życia człowieka, dwa wymiary jego rzeczywistości (powszedniość/świeckość i świętość/sakralność), które się wzajemnie dopełniają i tworzą przestrzeń życia człowieka.
Istnieje też oddziaływanie tych sfer na siebie. Poprzez sakralizację profanum poszerza się sfera sacrum a przez jej desakralizację poszerza się sfera profanum.

Łacińskie słowo profanum pochodzi od pro + fanum, co się przekłada na "co przed sanktuarium", tj. "co nie święte".
Pod pojęciem profanum rozumie się ogólnie wszystko to co powszednie, czego doświadczamy w naszej codzienności i co ogarniany naszymi zmysłami, jako zrozumiałe lub poznawalne.

Świętym jest to, co jest oddzielone od wszystkiego, co świeckie, ziemskie, więc jakoś nieczyste, a co należy do sfery boskiej.Słownik teologiczny, t. 2, Katowice 1989, s. 301

Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.Biblia Tysiąclecia, Mt 22,15–22

Kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem.Biblia Tysiąclecia, Mt 10,33
Panorama Jerozolimy z Góry Oliwnej 1280px
Panorama Jerozolimy z Góry Oliwnej Panorama Jerozolimy widziana ze szczytu Góry Oliwnej we wschodniej części miasta, 2006.
Watykan-KF 1280px
Watykan Z prywatnych zbiorów, 2018

Sacrum

Sacrum oznacza sferę świętości, wyższych wartości, niepoznawalną na sposób właściwy profanum. Człowiek zanurzony w powszedniości ma zdolność rozpoznania sfery sacrum, ale nie musi uczestniczyć w niej.
Współistnienie sacrum i profanum objawia się przez oddziaływanie wzajemne obu sfer. Sacrum może uświęcać i porządkować profanum, zaś profanum może przesłaniać i zagłuszać sacrum.

Wg M. EliadegoMircea Eliade,"Sacrum a profanum",
Warszawa 2008, str. 7
sacrum stanowi przeciwieństwo profanum a człowiek uzyskuje wiedzę o świętości, gdyż ta się przejawia, okazuje się całkowicie odmienną od świeckości.

Prawdziwą bramą, którą przychodzi się ze świata profanum do sfery sacrum jest Jezus Chrystus, przedwieczne Słowo Boga Ojca, który przyszedł na świat jako prawdziwy Człowiek i z miłości do nas oddał Swoje życie, aby otworzyć nam bramy Nieba.

Teksty zamieszczane w tym dziale witryny odnoszą się do wiary - Boga, Kościoła, miłości Boga i bliźniego, modlitwy słowami i pieśnią, jej pogłębiania i życia nią na codzień, bo Wiara bez uczynków jest martwa [Jk 2, 14-26].

Kalendarz katolicki na rok 2024

Kalendarz katolicki 2024

Kalendarz katolicki 2024

Sigla biblijne (Skróty nazw ksiąg Pisma Świętego)

Skróty nazw ksiąg Pisma Świętego (1)

Skróty nazw ksiąg Pisma Świętego (2)

Skróty nazw ksiąg Pisma Świętego (3)

Groch z kapustąJulian Tuwim,
"Cicer cum cáule czyli Groch z kapustą"
Tatry w słoneczny dzień
Tatry w słoneczny dzień - widok z Rzepisk Z prywatnych zbiorów, 2019
Tatry w deszczowy dzień
Tatry w deszczowy dzień - widok z Rzepisk Z prywatnych zbiorów, 2019

Varia

Ten dział witryny dotyczy spraw ważnych, poważnych i zabawnych, przedstawionych mądrze i z uśmiechem.

Zakładka "Petycje" zawiera informacje o inicjatywach społecznych, które mają inspirować do aktywności społecznej, bo człowiek żyjący w grupie jest istotą społeczną.
Społeczność pomaga mu być i rozwijać własną osobowość i charakter. Bycie częścią społeczności ułatwia człowiekowi przetrwanie. Człowiek jako istota społeczna ma wpływ na otaczającą go rzeczywistość, może ją kształtować poprzez własną postawę i konkretne działania własne i wspólne.

Żyjąc w społeczeństwie uzyskuje indywidualne korzyści, ale ma również obowiązki wobec innych ludzi i całej społeczności, do których należy przyczyniać się do dobra wspólnego.

Nowość ma szczególny powab.Nóvitas gratissima rerum.

Rzecz nienowa, ale podana w sposób nowy.Nova, sed non nova.


Novalia

Informacja o ostatnich zmianach zawartości stron z podziałem na obszary: Profanum, Sacrum Varia.

Dla ułatwienia lokalizacji zmian w witrynie tło tekstów dodanych ostatnio jest żółte.

19.07.2024 r. → Profanum

19.07.2024 r. → Sacrum

19.07.2024 r. → Varia

Profanum

15.06.2022
Nowe wpisy: Realia -- Informacja

01.10.2018
Nowe wpisy: Realia -- Zmiana

23.03.2023
Nowe wpisy: Realia -- Różnice

29.03.2021
Nowe wpisy: Realia -- Media a polityka

09.07.2024
Nowe wpisy: Realia -- Koronawirus

24.01.2019
Nowe wpisy: Człowiek -- Wolny człowiek?

30.01.2019
Nowe wpisy: Człowiek -- Relatywizm (1)

26.10.2019
Nowe wpisy: Człowiek -- Relatywizm (2)

24.10.2019
Nowe wpisy: Człowiek -- Egzystencjalizm

07.08.2020
Nowe wpisy: Społeczeństwo -- Elita

06.12.2022
Nowe wpisy: Cnoty obywatelskie

06.03.2020
Nowe wpisy: Społeczeństwo -- Celebryci

23.10.2021
Nowe wpisy: Społeczeństwo -- Media społeczne

26.09.2019
Nowe wpisy: Społeczeństwo -- Wolność i prawda

06.03.2019
Nowe wpisy: Społeczeństwo -- Prawa rodziców

10.06.2019
Nowe wpisy: Społeczeństwo -- Przyszłość dzieci...

24.09.2019
Nowe wpisy: Społeczeństwo -- Kryzysy małżeńskie

25.09.2019
Nowe wpisy: Społeczeństwo -- Zdrady małżeńskie

17.05.2018
Nowe wpisy: Służba -- Służba

17.05.2018
Nowe wpisy: Służba -- Mundur

02.08.2018
Nowe wpisy: Państwo -- Pułapka makiawelizmu

14.12.2018
Nowe wpisy: Państwo -- Dziel i rządź

25.03.2020
Nowe wpisy: Państwo -- Separatyzm

14.05.2019
Nowe wpisy: Państwo -- Ustawa S.447

20.01.2020
Nowe wpisy: Państwo -- Niepodległość i socjalizm

23.08.2021
Nowe wpisy: Państwo -- Spadek po PRL

02.06.2020
Nowe wpisy: Państwo -- Jedność

14.06.2020
Nowe wpisy: Państwo -- Pomocniczość

10.10.2021
Nowe wpisy: Państwo -- Konsumpcja a inwestycje

31.03.2023
Nowe wpisy: Państwo -- Ludobójstwo i Rafał Lemkin

24.09.2021
Nowe wpisy: Patriotyzm -- Ojczyzna

02.05.2018
Nowe wpisy: Patriotyzm -- Katechizm dziecka polskiego

02.06.2018
Nowe wpisy: Patriotyzm -- rtm. Witold Pilecki do działaczy młodzieżowych

08.02.2024
Nowe wpisy: Forma rządów -- Demokracja

18.04.2023
Nowe wpisy: Forma rządów -- Stan demokracji (aktualizacja 2022)

13.06.2020
Nowe wpisy: Forma rządów -- Ideologia a totalitaryzm

31.08.2019
Nowe wpisy: Gospodarka -- Waluta

08.06.2021
Nowe wpisy: Gospodarka -- Aktualizacja Programu Konwergencji

08.06.2021
Nowe wpisy: Gospodarka -- Założenia polityki pieniężnej

08.06.2021
Nowe wpisy: Gospodarka -- Wykonanie założeń polityki pieniężnej

12.09.2019
Nowe wpisy: Gospodarka -- Własność

04.09.2019
Nowe wpisy: Gospodarka -- Nie kradnij!

02.09.2021
Nowe wpisy: Gospodarka -- Lekcja ekonomii

19.07.2024
Nowe wpisy: Gospodarka -- Spółka

06.03.2019
Nowe wpisy: Planowanie -- Plan życia

30.05.2020
Nowe wpisy: Planowanie -- Futurum

11.07.2024
Nowe wpisy: Rekomendacje -- Aktualia

11.07.2024
Nowe wpisy: Rekomendacje -- Media elektroniczne/Działanie + Publicystyka

19.07.2024
Nowe wpisy: Rekomendacje -- Literatura

12.07.2024
Nowe wpisy: Rekomendacje -- Wyimki/Człowiek + Polska

10.06.2024
Nowe wpisy: Słownik podstawień

07.10.2019
Nowe wpisy: Rekomendacje -- Wahadło czasu człowieka


Dzisiaj jest:

Sacrum

13.02.2019
Nowe wpisy: Wiara -- Bóg

04.01.2020
Nowe wpisy: Wiara -- Relacja miłości

07.01.2020
Nowe wpisy: Wiara -- Boska ekonomia

25.02.2020
Nowe wpisy: Wiara -- Życie - droga do celu

10.03.2020
Nowe wpisy: Wiara -- Życie - droga na szczyt

19.04.2020
Nowe wpisy: Wiara -- Przeprawa na drugi brzeg

19.04.2020
Nowe wpisy: Wiara -- Czekanie na Pana

21.06.2020
Nowe wpisy: Wiara -- Wiara i zaufanie

04.03.2024
Nowe wpisy: Wiara -- Pełna wiara

17.12.2018
Nowe wpisy: Wiara -- Kościół

31.08.2019
Nowe wpisy: Wiara -- Zachowanie w kościele

31.07.2019
Nowe wpisy: Wiara -- Letni chrześcijanie

24.06.2024
Nowe wpisy: Wiara -- Święci i błogosławieni

14.01.2019
Nowe wpisy: Wiara -- Opatrzność Boża

16.01.2020
Nowe wpisy: Wiara -- Miłość Boga i bliźniego

17.08.2020
Nowe wpisy: Wiara -- Miłość - analogia

15.06.2024
Nowe wpisy: Wiara -- Modlitwa/Święci + Ojczyzna

05.04.2022
Nowe wpisy: Wiara -- Modlitwa katolika

19.07.2024
Nowe wpisy: Wiara -- Medytacje ignacjańskie

28.04.2020
Nowe wpisy: Wiara -- Listy od Boga

06.07.2024
Nowe wpisy: Wiara -- Pieśni/Do Boga

26.05.2019
Nowe wpisy: Wiara -- Katechizm

24.04.2020
Nowe wpisy: Rok liturgiczny -- Święto Ofiarowania Pana Jezusa w Świątyni

30.04.2019
Nowe wpisy: Rok liturgiczny -- Triduum Paschalne

11.03.2020
Nowe wpisy: Rok liturgiczny -- Rekolekcje wielkopostne

24.04.2020
Nowe wpisy: Rok liturgiczny -- Święto Bożego Miłosierdzia

30.04.2020
Nowe wpisy: Rok liturgiczny -- Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

30.04.2020
Nowe wpisy: Rok liturgiczny -- Święto Niepokalanego Poczęcia NMP

26.09.2019
Nowe wpisy: Życie -- Wolność i prawda

24.09.2019
Nowe wpisy: Życie -- Kryzysy małżeńskie

25.09.2019
Nowe wpisy: Życie -- Zdrady małżeńskie

15.05.2020
Nowe wpisy: Życie -- Punkt odniesienia

07.05.2020
Nowe wpisy: Życie -- Pomoc

07.10.2019
Nowe wpisy: Rekomendacje -- Wahadło czasu człowieka

04.06.2024
Nowe wpisy: Rekomendacje -- Literatura

12.07.2024
Nowe wpisy: Rekomendacje -- Media elektroniczne/Jan Paweł II + Dzieła +  Inne

19.07.2024
Nowe wpisy: Rekomendacje -- Wyimki/Biblia

25.05.2024
Nowe wpisy:
Leksykon

08.02.2021
Nowe wpisy: Katechizm dla dzieci

08.02.2024
Nowe wpisy: Msza św. w mediach


Dzisiaj jest:

Varia

18.05.2024
Nowe wpisy: Mądrości -- Przysłowia

11.07.2024
Nowe wpisy: Mądrości -- Sentencje

09.04.2024
Nowe wpisy: Mądrości -- Epitafia

04.04.2022
Nowe wpisy: Mądrości -- Fraszki

14.06.2024
Nowe wpisy: Mądrości -- Frazeologizmy

13.08.2022
Nowe wpisy: Refleksje

27.06.2024
Nowe wpisy: Petycje

12.07.2024
Nowe wpisy: Humor/Dowcipy &

18.04.2024
Nowe wpisy: Humor -- Powiedzenia

19.07.2024
Nowe wpisy: Humor -- Memy

09.07.2024
Nowe wpisy: Humor -- Tweety

24.04.2024
Nowe wpisy: Ciekawostki -- Kasztany (aktualizacja)

02.02.2024
Nowe wpisy: Ciekawostki -- Podzielność liczb

11.03.2021
Nowe wpisy: Relaks -- Slalom

11.03.2021
Nowe wpisy: Relaks -- Grawitacja

11.03.2021
Nowe wpisy: Relaks -- Slalom

25.03.2021
Nowe wpisy: Relaks -- Parowanie liczb

14.01.2023
Nowe wpisy: Relaks -- Parowanie obrazków (i)

28.01.2023
Nowe wpisy: Relaks -- Parowanie obrazków (ii)

01.06.2021
Nowe wpisy: Relaks -- Kwadraty magiczne

18.12.2023
Nowe wpisy: Relaks -- Łamigłówki +

09.11.2023
Nowe wpisy: Relaks -- Układanka I (puzzle)

09.11.2023
Nowe wpisy: Relaks -- Układanka II (puzzle)

09.11.2023
Nowe wpisy: Relaks -- Układanka III (puzzle)

20.11.2023
Nowe wpisy: Relaks -- Układanka IV (puzzle)

08.02.2024
Nowe wpisy: Relaks -- Układanka V (puzzle)

20.05.2024
Nowe wpisy: Relaks -- Zagadki

21.08.2022
Nowe wpisy: Relaks -- Trudne wyrazy

06.07.2024
Nowe wpisy: Obrazki

26.08.2019
Nowe wpisy: Niebezpieczne góry

07.10.2019
Nowe wpisy: Czas -- Wahadło czasu człowieka

22.05.2024
Nowe wpisy: Czas -- Upływ czasu

27.12.2021
Nowe wpisy: Życzenia


Dzisiaj jest:


Wyślij komentarz:koperta