cojak.net.pl

Czas to pieniądz. — Time is money. — Zeit ist Geld. — Le temps c'est de l'argent. — Il tempo è denaro. — El tiempo es oro. — Время - де́ньги.

Polski Angielski Niemiecki Francuski Włoski Hiszpański Rosyjski
pieniądz money das Geld l'argent il denaro el dinero де́ньги
czas time die Zeit le temps il tempo el tiempo вре́мя
sekunda second die Sekunde la seconde il secondo el segundo секу́нда
minuta minute die Minute la minute il minuto el minuto мину́та
kwadrans quarter of an hour die Viertelstunde le quart d'heure quarto d'ora cuarto de hora че́тверть часа́
godzina hour die Stunde l'heure l'ora la hora уро́к
doba twenty-four hours, 24 hours, day and night, day Tag und Nacht, der Tag les 24 heures, le jour et la nuit, le jour il giorno e la notte, il giorno el día y la noche, el dia день и ночь, день
dzień day der Tag le jour il giorno el día день
tydzień week die Woche la semaine la settimana la semana неде́ля
miesiąc month der Monat le mois il mese el mes ме́сяц
rok year das Jahr l'an, l'année l'anno el año год
stulecie, wiek century, age das Jahrhundert le siècle il secolo el siglo, la centuria столе́тие, век
tysiąclecie, milenium millennium das Jahrtausend, das Millennium le millénaire il millennio el milenario тысячеле́тие
przed narodzeniem Chrystusa [p.n.Chr.] po łacinie: ante Christum natum [a.Chr.n.], przed Chrystusem po łacinie: ante Christum [a.C., AC], anno ante Christum [a.a.Ch., a.a.C., A.A.C.] before Christ [B.C.] vor Christus [v.Chr.] avant Jésus-Christ [av. J.-C.] avanti Cristo [a.C.] antes de Cristo [a. C.], antes de Jesucristo [a. de J. C.] до Рождества Христова [до Р.Х.]
po narodzeniu Chrystusa po łacinie: post Christum natum [p.Chr.n.], po Chrystusie po łacinie: post Christum [p.C., AC], anno post Christum [a.p.Ch., a.p.C., A.P.C.], roku Pańskiego, w roku Pańskim po łacinie: Anno Domini [A.D., AD] after Christ [A.C.], Anno Domini [A.D.] nach Christus [n. Chr.] après Jesus Christ [apr. J.-C.] dopo Cristo [d.C.] después de Cristo [d. C.], después de Jesucristo [Abk.: d. J. C.] (год) от Рождества Христова [от Р.Х.]

Bieżący rok:   po Chrystusie1. Sprawdź, czy dany rok jest przestępny

2. Znajdź najbliższy rok przestępny

3. Znajdź lata przestępne w okresie
4. Liczba dni od początku bieżącego roku

5. Znajdź liczbę dni w okresie (łącznie z dniem początkowym i końcowym okresu)(
6. Znajdź liczbę dni do przyszłej daty

7. Znajdź dzień tygodnia w danym dniu