cojak.net.pl

Podzielność i podzielniki

Cechy podzielności liczb

Liczba a jest podzielna przez liczbę b, jeżeli dzieląc liczbę a przez liczbę b otrzymamy wynik całkowity (bez reszty). Mówimy wtedy, że liczba b jest dzielnikiem liczby a.

Podzielność przez 2

Liczba jest podzielna przez 2, jeżeli jej ostatnią cyfrą jest: 0, 2, 4, 6, 8.
Liczby parzyste, to liczby podzielne przez 2

Podzielność przez 3

Liczba jest podzielna przez 3, jeżeli suma jej cyfr tworzy liczbę podzielną przez 3.

Podzielność przez 4

Liczba jest podzielna przez 4, jeżeli jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4.

Podzielność przez 5

Liczba jest podzielna przez 5, jeżeli jej ostatnią cyfrą jest 0 lub 5.

Podzielność przez 6

Liczba jest podzielna przez 6, jeżeli jest podzielna przez 2 i przez 3.
Zatem liczba podzielna przez 6 musi być parzysta i mieć sumę cyfr podzielną przez 3.

Podzielność przez 7

Liczba jest podzielna przez 7, jeżeli różnica między liczbą składającą się z trzech ostatnich cyfr liczby, a liczbą wyrażoną pozostałymi cyframi tej liczby (lub odwrotnie) dzieli się przez 7.
W praktyce podzielność liczby przez 7 najłatwiej sprawdzać wykorzystując rozdzielność dzielenia względem dodawania. Metoda ta polega na zapisaniu badanej liczby w postaci sumy dwóch lub więcej liczb, których podzielność przez 7 łatwo ustalić.

Podzielność przez 8

Liczba jest podzielna przez 8, jeżeli jej trzy ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 8.

Podzielność przez 9

Liczba jest podzielna przez 9, jeżeli suma jej cyfr tworzy liczbę podzielną przez 9.

Podzielność przez 11

Liczba jest podzielna przez 11, jeżeli różnica sumy cyfr stojących na miejscach parzystych i sumy cyfr stojących na miejscach nieparzystych jest podzielna przez 11.

Podzielniki liczby

Sprawdzenie podzielności liczby
Szukanie podzielników liczby