Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowana do Niego o stosowne dobra.Św. Jan Damasceński, wg Katechizmu Kościoła Katolickiego (KKK) [2559],
Pallotinum 1994

Modlitwa jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku Niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i radości.Św. Teresa od Dzieciątka Jezus,
wg KKK, Pallotinum 1994

Modlitwa wzajemna jest błogosławioną więzią, która nigdy nie słabnie.kard. Stefan Wyszyński

Kto umie dobrze modlić się, ten umie też dobrze żyć.św. Bonawentura


Modlitwa chrześcjijańska

Jezus powiedział: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. (Mt 7,7-8). Modlitwa to bardzo ważny element życia chrześcijańskiego, bo jest rozmową z Bogiem, kontaktem z Nim, byciem z Bogiem sam na sam. Modlimy się uwielbiając, milcząc, dziękując lub prosząc o różne rzeczy.

Zalecenie wspólnych modłów za wszystkich, w tym za sprawujących władzę, zawiera 1. List do Tymoteusza (1 Tm 2, 1-2):

1 Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi:
2 za królów i za wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością.

Wyjaśnienie czym jest doskonała modlitwa zawiera Katechizm Kościoła Katolickiego [2620].

 1. W Nowym Testamencie wzór doskonalej modlitwy stanowi synowska modlitwa Jezusa. Zanoszona często w samotności i w ukryciu, modlitwa Jezusa wyraża miłujące przylgnięcie do woli Ojca aż do Krzyża i absolutne zaufanie, że zostanie wysłuchany.

O formach modlitwy wypowiada się KKK [2644-2649].

 1. Duch Święty, który naucza Kościół i przypomina mu wszystko, co Jezus powiedział, wychowuje go również do życia modlitwy, inspirując wyrażenia, które odnawiają się w ramach trwałych form: błogosławieństwo, prośba, wstawiennictwo, dziękczynienie i uwielbienie.
 2. Ponieważ Bóg błogosławi człowieka, jego serce może z kolei błogosławić Tego, który jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa.
 3. Modlitwa prośby ma za przedmiot prośbę o przebaczenie, poszukiwanie Królestwa, a także każdą prawdziwą potrzebę.
 4. Modlitwa wstawiennicza polega na prośbie na rzecz drugiego. Nie zna granic i obejmuje również nieprzyjaciół.
 5. Każda radość i każdy trud, każde wydarzenie i każda potrzeba mogą być przedmiotem dziękczynienia, które - uczestnicząc w dziękczynieniu Chrystusa - powinno wypełniać całe życie: "W każdym położeniu dziękujcie" (1 Tes 5,18).
 6. Modlitwa uwielbienia, całkowicie bezinteresowna, wznosi się do Boga; wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, tylko dlatego, że ON JEST.

Modlitwa chrześcijańska

 — nagrania 30 katechez wygłoszonych przez Ojców Redemptorystów na antenie Radia Maryja od stycznia do marca 2020 roku.

 

Modlitwa Pańska "Ojcze nasz" ("Pater noster")

 — nagrania 12 katechez wygłoszonych przez Ojców Redemptorystów na antenie Radia Maryja od marca do maja 2020 roku.

 

Bogu modlitwa niepotrzebnanotka Franciszek Kucharczak, "Gość Niedzielny" nr 7, rok XCVI, 17 lutego 2019, str. 26-27

Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia. [z IV prefacji zwykłej]

Duchowe, a w konsekwencji życiowe upadki mają korzenie w tym, że człowiek się nie modli.

To nie grzechy ludzi Kościoła są przyczyną laicyzacji. Ona rozstrzyga się w tobie - gdy się modlisz albo się nie modlisz.

- Gdy się modlę, Bóg rozmnaża mój czas – przekonują osoby z doświadczeniem regularnej modlitwy. Tak działa paradoks Ewangelii: czego się człowiek w imię woli Boga wyrzeka, to wraca do niego zwielokrotnione. W środowiskach osób z takim doświadczeniem nie ma mowy o laicyzacji. Bo laicyzacja jest indywidualną decyzją każdego człowieka - tak samo, jak indywidualną decyzją jest modlitwa. Jedno albo drugie.

 1. [69] Modlitwanotka św. Siostra Faustyna Kowalska ZMBM, "Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej", Wydawnictwo Misericordia, Kraków 2014, str. 125-126. Dusza zbroi się przez modlitwę do walki wszelakiej. W jakimkolwiek dusza jest stanie, powinna się modlić. Musi się modlić dusza czysta i piękna, bo inaczej utraciłaby swą piękność; modlić się musi dusza dążąca do tej czystości, bo inaczej nie doszłaby do niej; modlić się musi dusza dopiero co nawrócona, bo inaczej upadłaby z powrotem; modlić się musi dusza grzeszna, pogrążona w grzechach, aby mogła powstać. I nie ma duszy, która by nie była obowiązana do modlitwy, bo wszelka łaska spływa przez modlitwę.

 2. Przypominam sobie, że najwięcej światła otrzymałam w adoracjach, które odprawiałam codziennie przez pół godziny przez cały Post przed Najświętszym Sakramentem leżąc krzyżem. W tym czasie poznałam głębiej siebie i Boga, pomimo że miałam wiele przeszkód do odprawienia takiej modlitwy, pomimo że miałam pozwolenie przełożonych. Niech dusza wie, że aby się modlić i wytrwać w modlitwie, musi się uzbroić w cierpliwość i mężnie pokonywać trudności zewnętrzne i wewnętrzne - trudności wewnętrzne: zniechęcenie, oschłości, ociężałość, pokusy; zewnętrzne: wzgląd ludzki - i [musi] uszanować chwile, które są przeznaczone na modlitwę. Sama tego doświadczyłam, że jeżeli nie odprawiłam modlitwy w czasie dla niej przeznaczonym, później też jej nie odprawiłam, bo mi obowiązki nie pozwoliły, a jeżeli ją odprawiłam, to z wielkim trudem, bo myśl ucieka do obowiązku. Zdarzała mi się ta trudność, że jeżeli dusza dobrze odprawiła modlitwę i wyszła z niej z wewnętrznym, głębokim skupieniem, inni sprzeciwiają jej się w tym skupieniu, a więc musi być cierpliwość, aby wytrwać w modlitwie. Zdarzała mi się rzecz taka niejednokrotnie, że kiedy dusza moja była głębiej pogrążona w Bogu i większy owoc odniosła z modlitwy, i obecność Boża towarzyszyła w ciągu dnia, a przy pracy było większe skupienie i większa dokładność, i wysiłek w obowiązku - to jednak zdarzało mi się, że właśnie wtenczas najwięcej miałam upomnień, że jestem nieobowiązkowa, że jestem obojętna na wszystko, bo dusze mniej skupione chcą, aby i inni byli im podobni, ponieważ są dla nich ustawicznym wyrzutem.
  {św. Siostra Faustyna Kowalska ZMBM, 1905–1938}

Jakże wielka jest potęga modlitwy!notka„Wielki Post. 40 rozważań”, opracowanie tekstowe: Bogusław Bajor, Instytut ks. Piotra Skargi, Kraków 2019, str. 10, „Potęga modlitwy”, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, „Dzieje duszy” Można by rzec, że to królowa, która ma w każdej chwili wolny przystęp do króla i może otrzymać wszystko, o co prosi. Aby zostać wysłuchanym, nie trzeba koniecznie odczytywać z książki pięknej formułki, ułożonej na daną okoliczność. Gdyby tak było... niestety! Jakże byłabym godna pożałowania! Poza Oficjum Pańskim, które odmawiać jestem tak bardzo niegodna, nie mam odwagi zmuszać się do wyszukiwania pięknych modlitw w książkach. Nie zdołam odmawiać wszystkich, a nie wiedząc, którą z nich wybrać, postępuję jak dzieci nieumiejące czytać: mówię Panu Bogu po prostu, co chcę Mu powiedzieć, nie siląc się na piękne zdania, a On mnie zawsze zrozumie. Dla mnie modlitwa jest wzniesieniem serca, prostym wejrzeniem ku Niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i w radości; jest to coś wielkiego, nadprzyrodzonego, co jednoczy mnie z Jezusem.

Nieraz, kiedy mój umysł pogrążony jest w tak wielkiej oschłości, że niemożliwością staje się dla mnie wydobycie z niego choćby jednej myśli jednoczącej mnie z Bogiem, odmawiam bardzo powoli "Ojcze nasz", a potem  Pozdrowienie Anielskie"; Wówczas te modlitwy porywają mnie i karmią mą duszę o wiele lepiej, niż gdybym je odmówiła setki razy, ale z pośpiechem!
{św. Teresa od Dzieciątka Jezus, 1873–1897}

Modlitwanotka"Wielki Post. 40 rozważań", opracowanie tekstowe: Bogusław Bajor, Instytut ks. Piotra Skargi, Kraków 2019, str. 17, "Modlitwa ożywia duszę!", św. Jan Maria Vianney, "Kazania Proboszcza z Ars" jest dla duszy tym, czym dla ziemi jest deszcz. Choćbyście jak najlepiej nawozili ziemię, choćbyście ją jak najstaranniej uprawiali – wszystko to na nic się nie przyda, jeśli nie będzie deszczu.

Tak samo choćbyście spełniali jak najwięcej dobrych uczynków - jeśli nie będziecie się często i dobrze modlili, nie osiągniecie zbawienia; bo to modlitwa otwiera oczy duszy, przypomina jej własną nędzę, napawa nieufnością do siebie i każe uciekać się do Boga. Bo pobożny chrześcijanin całą ufność pokłada w Bogu, na siebie samego zbytnio nie liczy.

Powiedzcie sami: kto nakłonił Świętych do ponoszenia tak wielkich ofiar - że opuścili swoje majątki, rodziców, wszelkie wygody i przez całe życie po niedostępnych lasach opłakiwali swoje grzechy? To modlitwa rozpaliła ich serca miłością do Boga i pokazała im, że tylko dla Niego Samego należy żyć.

Święty Ludwik w czasie swych podróży na spoczynek do łóżka się nie kładł, ale całe noce spędzał w kościele i błagał dobrego Boga o bezcenny dar wytrwania w Jego łasce.

Nieraz już sami doświadczaliśmy, że gdy tylko zaniedbujemy modlitwę, tracimy smak do rzeczy Bożych, a kiedy znowu zaczniemy się modlić, na nowo budzi się w nas pragnienie Nieba.
{św. Jan Maria Vianney, 1786-1859}

Kiedy masz rozwiązać jakiś problemnotka„Wielki Post. 40 rozważań”, opracowanie tekstowe: Bogusław Bajor, Instytut ks. Piotra Skargi, Kraków 2019, str. 31, „Bóg chce, żebyś Go prosił!”, św. Alfons Maria Liguori, "Stając przed Bogiem (Modlitwa środek zbawienia, Zjednoczenie z Wolą Bożą, Poufny i nieustanny dialog z Bogiem)" czy udzielić ważnej rady, najpierw polecaj się Bogu, a dopiero potem działaj lub mów.

Powtarzaj możliwie jak najczęściej codzienną modlitwę: Panie, pośpiesz mi na pomoc (Ps 70,2). I dodaj, jak to czyniła św. Róża z Limy: Panie, pomóż mi i nie zostawiaj mnie samej. Zwracaj się często do wizerunków Jezusa Ukrzyżowanego i Najświętszej Maryi Panny, które masz w pokoju, i powtarzaj często Imiona Jezusa i Maryi, szczególnie w czasie pokus. Bóg, który jest nieskończoną dobrocią, żywi wielkie pragnienie udzielania nam Swoich łask. Czcigodny o. Alfons Alvarez widział pewnego dnia naszego Zbawiciela, który miał ręce pełne łask i szukał kogoś, komu mógłby je ofiarować, a nie znajdował. Bóg pragnie, abyśmy prosili Go o łaski: Proście, a otrzymacie (J 16,24). Gdy zwracamy się do Niego, otwiera On Swoje ręce i obdarowuje tego, kto Go wzywa.

Czyż Bóg wzgardził kiedykolwiek człowiekiem, który się do Niego ucieka, i nie wysłuchał Go?

Dawid pisze, że Pan świadczy miłosierdzie tym, którzy Go wzywają: Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia, pełen łaskawości dla wszystkich, którzy Cię wzywają (Ps 86,5).
{św. Alfons Maria Liguori, 1696-1787}

Konieczną więc rzeczą jest, za: ks. Piotr Glas, "40 dni walki duchowej", Wydawnictwo Esprit, Kraków 2019, str. 15-16 żeby modlitwy nasze były pokorne i ufne; ale to nie wystarcza do osiągnięcia ostatecznej wytrwałości, a z nią zbawienia wiecznego. Modlitwy poszczególne wyjednują tylko poszczególne łaski, o które się prosi; ale gdy nie są wytrwałe, nie wyjednają wytrwałości ostatecznej; do niej bowiem, ponieważ zawiera zbiór wielu łask, potrzeba wielu modlitw i to trwających aż do śmierci. Łaska zbawienia nie jest jedną tylko łaską, lecz łańcuchem łask, które się łączą z łaską wytrwałości ostatecznej. Otóż temu łańcuchowi łask powinien odpowiadać - że się tak wyrażę - drugi łańcuch modlitw; jeżeli zaniedbamy modlitwę i w ten sposób przerwiemy łańcuch modlitw, przerwie się także łańcuch łask potrzebnych do zbawienia i zbawimy się.
{św. Alfons Maria Liguori, 1696-1787}

Nikt na ziemi nie może być świętym,notkaKonferencja bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego w "Nawiedzenia Najświętszego Sakramentu", Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2010, str. 58 jeżeli nie wypełni prawa Bożego, a nikt nie zachowa przykazań bez pomocy łaski; nikt znowu niczego nie otrzymuje bez modlitwy, a nikt lepiej się nie modli jak u stóp Jezusa. Stąd wszyscy święci od tabernakulum rozpoczynają swą do nieba pielgrzymkę.
{bł. ks. Ignacy Kłopotowski, 1866-1931}

Często słyszymy o potrzebie modlitwy.notkaŹródło: Jacek Bolewski SJ, "Podstawy modlitwy", Wydawnictwo WAM, Kraków 2015 Nieraz jednak jest ona dla nas fikcją, która sprowadza się jedynie do poczucia obowiązku, a nie pragnienia porównywalnego z potrzebą oddychania, jedzenia czy picia. Dzieje się tak dlatego, że inne, doraźne potrzeby zagłuszają w nas nasze najgłębsze pragnienie - pragnienie samego Boga.
{Jacek Bolewski SJ, 1946-2012}

Modlitwa maluchów

Wychowanie do modlitwy jest fundamentalne w katechezie małych dzieci.
Nie mogą one uczestniczyć jeszcze w pełni we Mszy świętej. Przez krótką modlitwę swoimi słowami lub np. "Zdrowaś Maryjo" mogą nawiązywać duchową więź z Bogiem. Jednocześnie przygotowuje je ona do lepszego uczestnictwa we mszy.
Modlitwa dzieci poniżej wieku przedszkolnego jest niemal wyłącznie dziękczynieniem i uwielbieniem. Dorosły, który usiłuje wprowadzić dziecko w modlitwę prośby, może zafałszować jego sposób religijnego wyrazu.
Wystarczy, że dziecko powie: Dziękuję, Jezu, że stworzyłeś wszystkich i dałeś nam życie. Dziękuję, Jezu, że kiedy umieramy, idziemy do nieba. Jezu, chcę być dobry.

Jak się modlić

Modlitwa jest aktem woli. Nawet, jeśli nie możesz się skupić przez cały czas jej trwania, sama chęć rozmowy z Bogiem jest już modlitwą. Czasem może ci się wydawać, że mówisz w próżnię. Nie zniechęcaj się tym - trwaj w modlitwie tak długo, jak zaplanowałeś. Nie szukaj w modlitwie odczuwalnego zadowolenia ani nie spodziewaj się, że otrzymasz coś nadzwyczajnego. Twoim zadaniem jest trwać w modlitwie na posterunku swojego odosobnienia dla Pana, Jego oczekując. Najbardziej liczy się tu stałość pragnienia spotkania się z Panem Bogiem w pełnej miłości relacji.

Modlisz się z nadzieją, że coś się wydarzy, ale masz wrażenie, że nic się w twoim życiu nie zmienia? Wiedz, że aby dostrzec cud, który dzieje się w trakcie modlitwy, potrzeba oczu wiary.
Modlitwa jest zawsze skuteczna, bez względu na twoje odczucia. Może ci się zdawać ucieczką od świata i stratą czasu, ale przecież nie ma pustki tam, gdzie jest Pan Bóg. Nawet ta pozorna strata czasu jest niezbędną chwilą czuwania, zatrzymania się w biegu, by za chwilę znów rzucić się w wir działania. O wartości twojej modlitwy decydują wiara i miłość, z jaką powierzasz swoją modlitwę Panu.

Może zdarzyć się, że podczas modlitwy dopadnie cię uczucie znużenia, że znudzi cię "klepanie" formułek. Możliwe, że jesteś zbyt zmęczony, ale znużenie to może wynikać również z twojego negatywnego obrazu Boga lub konsumpcyjnego nastawienia do modlitwy. W takim wypadku warto powtarzać po prostu słowo "Jezus" albo całe zdanie: "Kocham Cię, Panie, i wiem, że Ty też mnie kochasz". Za przykładem św. Teresy, która wyznała: "Nic Mu nie mówię, kocham Go" - można po prostu milczeć przed Panem. Mów Bogu to, co przyjdzie ci do głowy, ale jeśli brakuje ci własnych słów, zawsze możesz się spotkać z Panem w Piśmie Świętym.

W modlitwie opowiadaj Bogu o swoich planach, radościach i rozterkach. Powierzaj mu bieżące sprawy, nawet jeśli wydaje ci się, że nie pasują do powagi twojej modlitwy. Dla Niego nie ma rzeczy zbyt przyziemnych. Proś, aby błogosławił zarówno twoim bliskim, jak i tym, z którymi nie żyjesz zbyt dobrze. Zawierzaj się Bogu i odpowiadaj mu, rozważając Jego słowo. Odsłon się przed Nim - tylko w ten sposób pozwolisz Mu działać w tobie ogromem Jego miłości.

Wzór naszych modlitw za: "Dobre Nowiny", nr 10 (63) listopad-grudzień 2020, str. 15

Zanim poznał Boga i się nawrócił, Francuz Karol de Foucauld (ur. 1858) był beztroskim łobuzem, źle prowadzącym się wojskowym i podróżnikiem. W 1890 r. wstąpił do trapistów, zostając ostatecznie kapłanem i mnichem - pustelnikiem w Algierii. Ewangelizował Tuaregów, a w 1916 r. został tam zabity. Dopiero po jego śmierci powstała wymarzona przez niego wspólnota Małych Braci Jezusa. W 2005 r. Karol de Foucauld został ogłoszony błogosławionym. Pozostawił wiele prostych, ale niezwykle głębokich nauk. Oto, co pisał o modlitwie:

"«Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!»... Oto wzór naszych modlitw. Mówmy do Boga jak do ojca, z zaufaniem, prostotą, czule zdając się na Niego jak syn, który wie, że jest kochany. Prośmy Go o wszystko, czego - jak sądzimy - potrzebujemy, o wszystko, czego - jak sądzimy - potrzebują bracia, Jego dzieci... Prośmy Go o to wszystko w zupełnej prostocie... Lecz jako prostacy nigdy nie wiemy, czy nasza prośba istotnie jest ku większemu dobru, dodawajmy przeto zawsze: «Jednak nie moja wola, lecz Twoja»".
Cyt. za: Karol de Foucauld, "Duch Jezusa?", Fundacja Instytut Globalizacji, Gliwice 2016, str. 84

Ofiara duchowa, z traktatu „O modlitwie” (rozdz. 28-29), Tertulian, Ikona pliku PDF

Co znaczy „modlić się”?, Michel Quoist, Ikona pliku PDF

O modlitwie, Kazania Św. Proboszcza z Ars #20, [nagranie wideo, 37:18]

O modlitwie grzesznika, który nie chce porzucić grzechu, Kazania Św. Proboszcza z Ars #09, [nagranie wideo, 32:46]

Modlitwa największym darem Boga dla ludzi, ks. Sławomir Kostrzewa, [nagranie wideo, 35:31]

Jak modlić się, aby nasze modlitwy podobały się Panu Bogu?, ks. Sławomir Kostrzewa, [nagranie wideo, 29:59]

Jak się modlić, żeby być wysłuchanym?, o. Adam Szustak, [nagranie wideo, 41:07]

Dlaczego potrzebna jest modlitwa na pustyni? Jak znaleźć pustynię w codziennym życiu?

 1. Wstęp, ks. Krzysztof Pawlina, [nagranie wideo, 9:12]
 2. Wykład 1, o. dr Szymon Hiżycki OSB, [nagranie wideo, 37:28]
 3. Wykład 2, s. Joanna Hertling, [nagranie wideo, 37:51]
 4. Pytania po wykładach, o. dr Szymon Hiżycki OSB, [nagranie wideo, 24:51]

Warunki dobrej modlitwy wg Ojców Pustyni, s. Małgorzata Borkowska OSB, [nagranie wideo, 50:10]

Modlitwa nieustanna

"Opowieści pielgrzyma" (cz. 1), (nagranie wideo, 3:30:43)

"Opowieści pielgrzyma" (cz. 2), (nagranie wideo, 4:08:16)

Modlitwa Jezusowa

Jak praktykować modlitwę Jezusową? Kilka praktycznych wskazówek..., (nagranie wideo, 7:24)

Praktyka modlitwy Jezusowej, (nagranie wideo, 36:04)

Śpiewana Modlitwa Jezusowa Kroki do tej modlitwy powinno się dostosować do siebie. Szczególnie te, które wymagają czasu, czyli postawienie się w obecności Pana i wejście w ciszę.

Dzięki tej modlitwie naprawdę możesz modlić się nieustannie. Do tego zapraszał nas Zbawiciel. W tej modlitwie możesz skupić się na tym co najważniejsze - na Jezusie. Znika cały świat zostajesz tylko ty i Jezus. Chrześcijanie modlący się w taki sposób, powołują się na słowa świętego Pawła: „Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, zostanie zbawiony” (Rz 10,13). Drugim źródłem Modlitwy Jezusowej było pragnienie ustawicznego realizowania wezwania Mistrza z Nazaretu, który opowiadając przypowieść o ubogiej wdowie i sędzim, stwierdził, że jego uczniowie zawsze powinni się modlić (por. Łk 18,1-8).

Podczas modlitwy Jezusowej powtarzana jest jedna formuła: Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem. To klasyczne wezwanie w tej modlitwie. Nawiązuje ono do słów z Nowego Testamentu: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną oraz Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Możemy w nim wyróżnić dwie zasadnicze części. Pierwsza jest zwróceniem się do Jezusa, z wypowiedzeniem Jego Imienia oraz wyznaniem Jego Bóstwa. Zawiera uwielbienie, adorację oraz wyznanie wiary. Druga stanowi prośbę o miłosierdzie, gdyż wyraża skruchę i prośbę do Boga o zmiłowanie się nad człowiekiem, który staje przed Nim jako grzesznik.
, (nagranie wideo, 1:03:18)

Modlitwa serca

"Modlitwa serca" (cz. 1), (nagranie wideo, 1:15:02)

"Modlitwa serca" (cz. 2), (nagranie wideo, 46:20)

Katecheza: Formy modlitwy, o. Wacław Zyskowski CSsR, [nagranie audio, 29:40]

Biblijna Szkoła Modlitwy → Internetowy Kurs Modlitwy

Modlitwa wstawiennicza

Czym jest modlitwa wstawiennicza? źródło: "Dziękuję", nr 4(58)/2022, str. 10

ks. Tadeusz Aleksandrowicz, kustosz Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie

Oschłość na modlitwie

Oschłość na modlitwie źródło: "Dobre Nowiny", nr 10(63) listopad-grudzień 2020, str. 10

ks. Leszek Smoliński

Moc wytrwałej modlitwy

Moc wytrwałej modlitwy źródło: "Dobre Nowiny", nr 4(72) październik 2021, str. 10

ks. Leszek Smoliński

Tydzień z Bogiem i świętymi

Tydzień z Bogiem i świętymi źródło: źródło: "Dobre Nowiny" nr 4(67) kwiecień 2021 , str. 16

Henryk Bejda

Procesje Różańcowe w Polsce - akty zawierzenia 17 października 2021 r., Ikona pliku PDF

Módl się tak, jaby wszystko zależało od Boga, a działaj, jaby wszystko zależało tylko od ciebie.Św. Ignacy z Loyoli

Przykazania miłości

Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, i ze wszystkich swych sił, a bliźniego swego jak siebie samego.

Dekalog

 1. Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną.
 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego twego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Ojcze nasz (Modlitwa Pańska)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Ojcze nasz

Modlitwa Krystyny Wróblewskiej drzeworytaminotka
Krystyna Wróblewska - Autoportret, 1945

Krystyna Wróblewska, (Warszawa 4 III 1904 - Kraków 4 XII 1994)
Wileńsko-krakowska graficzka, żona rektora Uniwersytetu Wileńskiego, Bronisława Wróblewskiego, matka Jerzego i Andrzeja. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego, na którym kształciła się pod kierunkiem m.in. Ludomira Sleńdzińskiego i Jerzego Hoppena (dyplom w 1937 roku). W 1938 roku studiowała w Académie de la Grande Chaumiere w Paryżu. Współzałożycielka Grupy wileńskiej. W 1945 roku, wraz z synem Andrzejem - przyszłym wybitnym malarzem, osiadła w Krakowie, podejmując tam aktywną działalność artystyczno-pedagogiczną, m.in. jako wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. W roku 1968 otrzymała tytuł profesora, w 1974 odeszła na emeryturę. Członek PAN oraz Związku Polskich Artystów Plastyków. Była współzałożycielką i przewodnicząca grupu "Dziewięciu Grafików", która starała się kontynuować tradycję drzeworytnictwa warszawskiego i wileńskiego sprzed wojny. Artystka była związana i wystawiała z tą grupą w latach 1947-1960. Działała też w ZPAP, m.in. jako współorganizatorka konkursów "Najlepsza grafika miesiąca" (od 1959). Zasiadała we władzach Sekcji Grafiki ZPAP (1950-1974). Była laureatką Nagrody Miasta Krakowa w 1973, Nagrody im. Brata Alberta w 1978 oraz licznych konkursów artystycznych. Zajmowała się głównie grafiką warsztatową (drzeworyt) oraz malarstwem i rysunkiem. Zasłynęła także ekslibrisami wystawianymi na całym świecie.

W 1950 roku Krystyna Wróblewska stworzyła tekę "OJCZE NASZ", zawierającą 11 luźnych drzeworytów. Odbito 4800 egzemplarzy z oryginalnych klocków gruszkowych.
Teka obejmuje: 1. drzeworyt tytułowy z napisem: OJCZE NASZ | DRZEWORYTY KRYSTYNY WRÓBLEWSKIEJ, 9,6 x 14,5 cm, 2-10. drzeworyty z kolejnymi wersetami modlitwy, wymiary ±13,7 x 16,7 cm, 11. drzeworyt końcowy z napisem: AMEN, 6,7 x 10,3 cm.

Bibliografia
Małgorzata Kozłowska, "Życie dłutem wyżłobione. Twórczość Krystyny Wróblewskiej (1904-1994)", [w:] "Archiwum Sztuki Polskiej XX wieku", t. II, pod red. J. Malinowskiego, Wyd. Neriton, Warszawa 2007.
Małgorzata Ksenia Krzyżanowska, "Twórczość grupy Dziewięciu Grafików (1947-1960)", wyd. Tako, Toruń 2014


Pater noster (Ojcze nasz)

Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

Oratio Dominica (Pater noster) Modlitwa Pańska (Ojcze nasz)

Oratio Dominica

Pater noster, Jan Paweł II, (nagranie wideo, 2:39

Pater noster, br. Alessandro Brustenghi, (nagranie wideo, 3:26

Wykład modlitwy Ojcze Nasz św. Franciszka z Asyżu

O Najświętszy Ojcze nasz: Stwórco, Odkupicielu, Pocieszycielu i Zbawicielu nasz.

Który jesteś w niebie: w aniołach i w świętych. Oświecasz ich, aby Cię poznali, bo Ty, Panie jesteś światłością. Rozpalasz ich, aby Cię kochali, bo Ty, Panie, jesteś miłością. Zamieszkujesz w nich i napełniasz, aby ich uszczęśliwić, bo Ty, Panie, jesteś dobrem najwyższym, wiecznym, od którego pochodzi wszelkie dobro, bez którego nie ma żadnego dobra.

Święć się Imię Twoje: niech zajaśnieje w nas poznanie Ciebie, abyśmy poznali, jaka jest szerokość Twoich dobrodziejstw, długość Twoich obietnic, wysokość majestatu i głębokość sądów (Ef 3, 18).

Przyjdź królestwo Twoje: abyś Ty królował w nas przez łaskę i doprowadził nas do Twego królestwa, gdzie będziemy oglądać Cię bez zasłon, miłować doskonale i w radosnym zjednoczeniu 2ieszyć się Tobą na wieki.

Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi: abyśmy Cię kochali z całego serca (Łk 10, 27), zawsze o Tobie myśląc; z całej duszy, zawsze za Tobą tęskniąc; całym umysłem, ku Tobie kierując wszystkie nasze intencje, szukając we wszystkim Twojej chwały i ze wszystkich naszych sił, obracając wszystkie nasze siły i władze duszy i ciała na służbę Twej miłości, a nie na co innego; i bliźnich naszych kochajmy jak samych siebie (Mt 22, 37 i 39), wszystkich pociągając według sił do Twojej miłości, ciesząc się z dobra innych jak z własnego i współczując w nieszczęściu, i nikomu nie dając żadnego zgorszenia (2 Kor 6, 3).

Chleba naszego powszedniego: umiłowanego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj nam dzisiaj: na pamiątkę i dla zrozumienia, i uczczenia miłości, którą nas darzył, oraz tego, co dla nas powiedział, uczynił i wycierpiał.

I odpuść nam nasze winy: przez Twoje niewysłowione miłosierdzie, przez moc męki umiłowanego Syna Twego i przez zasługi, i wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy i wszystkich wybranych Twoich.

Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom: a czego nie odpuszczamy w pełni, Ty, Panie, naucz nas w pełni odpuszczać, abyśmy dla Ciebie prawdziwie kochali nieprzyjaciół i modlili się za nich pobożnie do Ciebie, nikomu złem za złe nie oddając (Rz 12, 17), i abyśmy starali się w Tobie wszystkim służyć pomocą.

I nie wódź nas na pokuszenie: ukryte czy jawne, nagłe czy uporczywe.
Ale nas zbaw ode złego: przeszłego, obecnego i przyszłego.

Modlitwa powszechna św. Piotra Kanizjusza

Wszechmogący, wieczny Boże, Panie, Ojcze niebieski!

Wejrzyj z niezmierzonym miłosierdziem na nasz lament, biedę i nędzę.
Ulituj się nad wiernymi, za których Twój Jednorodzony Syn, a nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus dobrowolnie oddał się w ręce grzeszników i przelał krew na świętym drzewie krzyża.

Przez Niego oddal od nas, najłaskawszy Ojcze, zasłużone kary, obecne i przyszłe nieszczęścia, szkodliwe bunty, wojny, choroby, zamęty i mizerność. Oświeć i umocnij w dobru duchowych i światowych zwierzchników i regentów, aby wspierali wszystko, co służy Twemu boskiemu majestatowi, naszemu zbawieniu, powszechnemu pokojowi i dobrobytowi całego chrześcijaństwa.

Udziel nam, Boże, pokoju, prawdziwej jedności w wierze, wolnej od rozłamów i podziałów; daj naszym sercom ducha prawdziwej pokuty i poprawy życia; zapal w nas ogień Twojej miłości; wzbudź w nas głód i pożądanie sprawiedliwości, abyśmy jako posłuszne dzieci znaleźli Twój wzgląd oraz upodobanie.

Prosimy także, jako jest Twoją wolą, za naszych przyjaciół i wrogów, za zdrowych i chorych, za wszystkich zasmuconych i nieszczęśliwych, żywych i umarłych.

Tobie, Panie, polecamy naszą pracę i spoczynek, postępki oraz występki, życie i śmierć. Pozwól nam, Panie, Ojcze niebieski, na ziemi cieszyć się Twoją łaską, a w wieczności wraz ze wszystkimi świętymi dostąpić wiecznej radości, byśmy Cię chwalili, błogosławili i wysławiali. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego umiłowanego Syna, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ulubione modlitwy papieża Benedykta XVI, Modlitwa powszechna św. Piotra Kanizjusza (0:09-)

Modlitwa św. Franciszka Ksawerego

Nie dla nagrody kocham Cię, mój Panie!
Lecz tak, jak Ty mnie ukochałeś, Boże,
chce Ciebie serce kochać, ile może!
Tyś Król mój, Bóg mój, jedyna ostoja!
Innej pobudki nie zna miłość moja.

Ulubione modlitwy papieża Benedykta XVI, Modlitwa św. Franciszka Ksawerego (3:41-)

Modlitwa św. Mikołaja z Flüe

Mój Panie i mój Boże,
zabierz ode mnie wszystko,
co oddala mnie od Ciebie.
Mój Panie i mój Boże,
daj mi wszystko,
co przybliża mnie do Ciebie.
Mój Panie i mój Boże,
zabierz ode mnie mnie samego
i daj mnie całego Tobie.

Ulubione modlitwy papieża Benedykta XVI, Modlitwa św. Mikołaja z Flüe (4:09-)

Modlitwa św. Ignacego z Loyoli

Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją,
pamięć moją i rozum, i wolę mą całą,
cokolwiek mam i posiadam.

Ty mi to wszystko dałeś,
Tobie to, Panie, oddaję.
Twoje jest wszystko.

Rozporządzaj tym w pełni wedle swojej woli.
Daj mi jedynie miłość twą i łaskę,
albowiem to mi wystarcza.

Ulubione modlitwy papieża Benedykta XVI, Modlitwa św. Ignacego z Loyoli (3:03-3:41)

Piękna i „ryzykowna” modlitwa św. Ignacego. Perełka duchowości chrześcijańskiej, ks. Dominik Dubiel SJ

Modlitwa św. Ignacego z Loyoli (3:51)

Modlitwa św. Franciszka

Modlitwa św. Franciszka

Powierzenie się Panu Bogu naszemu

W Twoje błogosławione ręce
i najsłodze ramiona Twojej Opatrzności
powierzam mego ducha i moje ciało
wraz ze wszystkimi stworzeniami,
a w szczególny sposób moje obowiązki.

Przyjmij, Panie, pod skrzydła Swej opieki
i zechciej zachować nas
czystymi i niewinnymi,
abyśmy mogli z Tobą żyć, umierać
i mieć wieczny odpoczynek u Ciebie.

Czcigodny Sługa Boży
o. Kazimierz od św. Józefa
Wyszyński

Akty wiary, nadziei, miłości i żalu

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże. Twe słowo mylić nie może.

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmogący i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję,
nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone.

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie, grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Akt żalu i skruchy

Akt żalu i skruchy, Ikona pliku PDF

Akt uwielbienia Modlitwa uwielbienia to oddanie czci Bogu i przebywanie w Jego obecności. Wielu katolików uczestniczących w adoracji eucharystycznej odmawia akt uwielbienia. To oddanie chwały Bogu obecnemu w Najświętszym Sakramencie jest zazwyczaj elementem kończącym adorację. Ten akt uwielbienia napisał w XVIII w. włoski jezuita Luigi Felici, który pragnął wynagrodzić w ten sposób wszelkie bluźnierstwa i złorzeczenia przeciwko Bogu.

Niech będzie Bóg uwielbiony!
Niech będzie uwielbione święte Imię Jego!
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek!
Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe!
Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe!
Niech będzie uwielbiona Najświętsza Krew Jezusowa!
Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza!
Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel!
Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja!
Niech będzie pochwalone jej święte i Niepokalane Poczęcie!
Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki!
Niech będzie pochwalony św. Józef, Jej przeczysty Oblubieniec!
Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w swoich świętych!
Amen.

Akty strzeliste

Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego.
Któryś za nas cierpiał rany Jezus Chryste zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
Panie, ratuj!
Jezu, ufam Tobie.
Jezu, kocham Ciebie.

Suplikacje

Święty Boże, Święty mocny,
Święty a Nieśmiertelny,
Zmiłuj się nad nami!

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!


Święty Boże, Święty mocny,
Święty a Nieśmiertelny,
Zmiłuj się nad nami!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!


Święty Boże, Święty mocny,
Święty a Nieśmiertelny,
Zmiłuj się nad nami!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!


Święty Boże, Święty mocny,
Święty a Nieśmiertelny,
Zmiłuj się nad nami!


***

Święty Boże! źródło: "Śpiewnik kościelny" ks. Jana Siedleckiego, wydanie III z roku 1936, wersja A, bez nut, poz. 419, str. 300-301

Święty Boże! Święty mocny. Święty Nieśmiertelny!
Zmiłuj się nad nami!

Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie! (trzy razy)

Od nagłej a niespodzianej śmierci, zachowaj nas Panie! (trzy razy)

Abyś nieprzyjaciół Kościoła świętego poniżyć raczył, wysłuchaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boże, prosimy, przepuść nam Panie.
My grzeszni Ciebie Boże, prosimy, wysłuchaj nas Panie.
My grzeszni Ciebie Boże, prosimy, zmiłuj się nad nami.

Jezu przepuść! Jezu wysłuchaj! O Jezu, zmiłuj się nad nami.
Matko uproś! Matko ubłagaj! O Matko, przyczyń się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.

***

Suplikacje, Jerycho, [nagranie wideo, 3:16]

Suplikacje, Andrzej Dziubek (De Press), [nagranie wideo, 5:29]

Suplikacje, Piotr Ludwiczak, [nagranie wideo, 3:36]

Suplikacje, (stara pierwsza melodia, wersja pełna), [nagranie wideo, 6:09]

Modlitwa Jana Pawła II o dar pokoju Modlitwa ułożona przez papieża Jana Pawła II.

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

Modlitwa Jana Pawła II o dar pokoju

Modlitwa Jana Pawła II o dar pokoju (obrazek)

"Ecce Homo", mal. Adam Chmielowski

Modlitwa br. Alberta do Chrystusa Cierpiącego Ecce Homo źródło: witryna Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim (ZSAPU)

Królu Niebios, cierniem ukoronowany, ubiczowany, w purpurę odziany, Królu znieważony, oplwany, bądź Królem i Panem naszym tu i na wieki. Amen.

Wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu w krakowskim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

Odnowienie Aktu Poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 10 VI 2021 r.

Odnowienie Aktu Poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 10 VI 2021 r. źródło: "Głos Świętojański", nr 2 kwiecień-maj-czerwiec 2021, str. 28

Hymn o miłości (1 Kor 13)

1 Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.

2 Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.

3 I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.

4 Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
5 nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;

6 nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.

7 Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.

8 Miłość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie.

9 Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy.

10 Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe.

11 Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecięce.

12 Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.

13 Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.

Pieśń słoneczna albo pochwała stworzeń św. Franciszka z Asyżu

Najwyższy, wszechmocny i dobry Panie,
Tobie sława, chwała, uwielbienie
I wszelkie błogosławieństwo.
Tylko Tobie, Najwyższy, one przystoją,
I żaden człowiek nie jest godzien
Wzywać Twojego Imienia.

Pochwalony bądź, Panie,
Z wszystkimi Twoimi stworzeniami,
A przede wszystkim z naszym bratem - słońcem,
Które dzień daje, a Ty przez nie świecisz.
Ono jest piękne i promieniste,
A przez swój blask
Jest Twoim wyobrażeniem, o Najwyższy!

Panie, bądź pochwalony
Przez naszego brata - księżyc,
I nasze siostry - gwiazdy,
Które stworzyłeś w niebie
Jasne i cenne, i piękne.

Panie, bądź pochwalony
Przez naszego brata - wiatr,
Przez powietrze i obłoki,
Przez pogodę i wszelkie zmiany czasu.
Którymi karmisz swoje stworzenia.

Panie, bądź pochwalony
Przez naszą siostrę - wodę,
Która jest wielce pożyteczna
I pokorna, i cenna, i czysta.

Panie, bądź pochwalony
Przez naszego brata - ogień,
Którym rozświetlasz noc,
A on jest piękny i radosny,
I żarliwy, i mocny.

Panie, bądź pochwalony
Przez naszą siostrę - matkę ziemię,
Która nas żywi i chowa,
I rodzi różne owoce, barwne kwiaty i zioła.

Panie, bądź pochwalony
Przez tych, którzy przebaczają wrogom
Dla miłości Twojej
I znoszą niesprawiedliwość i prześladowanie.
Błogosławieni, którzy trwają w pokoju i prawdzie,
Gdyż przez Ciebie, Najwyższy,
Będą uwieńczeni.

Panie, bądź pochwalony
Przez naszą siostrę – śmierć cielesną,
Której żaden żyjący człowiek ujść nie zdoła.
Biada tym, którzy w grzechu śmiertelnym konają.
Błogosławieni ci,
Którzy odnajdują się w Twojej świętej woli,
Albowiem po raz wtóry
Śmierć im krzywdy nie uczyni.

Czyńcie chwałę i błogosławieństwo Panu
I składajcie Mu dzięki,
I służcie Mu
Z wielką pokorą.
{tłum. Roman Brandstaetter}

"Pieśń Słoneczna", słowa: św. Franciszek z Asyżu - opr. s. Małgorzata Korniluk FMM, muzyka: s. Małgorzata Korniluk FMM, [nagranie wideo, 9:16]

"Pieśń Słoneczna", słowa: fragment modlitwy św. Franciszka z Asyżu, muz. Leopold Twardowski, [nagranie wideo, 4:30]

Canticum fratris Solis vel Laudes creaturarum (Pieśń słoneczna albo pochwała stworzeń), s. Franciscus Assisiensis (Versio cantici latina)

Altissime, omnipotens, bone Domine,
tuae sunt laudes, gloria et honor et omnis benedictio.

Tibi soli, Altissime, conveniunt,
et nullus homo est dignus te nominare.

Laudatus sis, mi Domine, cum universa creatura tua,
principaliter cum domino fratre sole,
qui est dies, et illuminas nos per ipsum.

Et ipse est pulcher et irradians magno splendore;
de te, altissime, profert significationem.

Laudatus sis, mi Domine, propter sororem lunam et stellas,
quas in caelo creasti claras et pretiosas et bellas.

Laudatus sis, mi Domine, propter fratrem ventum
et propter aerem et nubes et serenitatem et omne tempus,
per quod das tuis creaturis alimentum.

Laudatus sis, mi Domine, propter sororem aquam,
quae est perutilis et humilis et pretiosa et casta.

Laudatus sis, mi Domine, propter fratrem ignem,
per quem noctem illuminas,
et ipse est pulcher et iucundus et robustus et fortis.

Laudatus sis, mi Domine, propter sororem nostram matrem terram
quae nos sustentat et gubernat,
et producit diversos fructus cum coloratis floribus et herba.

Laudatus sis, mi Domine, propter illos, qui dimittunt propter tuum amorem,
et sustinent infirmitatem et tribulationem.

Beati illi, qui ea sustinebunt in pace,
quia a te, altissime, coronabuntur.

Laudatus sis, mi Domine, propter sororem mortem corporalem,
quam nullus homo vivens potest evadere.

Vae illis, qui morientur in peccatis mortalibus;
beati illi, quos reperiet in tuis sanctissimis voluntatibus,
quia secunda mors non faciet eis malum.

Laudate et benedicite Dominum meum,
gratias agite et servite illi magna humilitate.

Modlitwa franciszkańska

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść,
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda,
Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie,
Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz,
Światło tam, gdzie panuje mrok,
Radość tam, gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać,
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć,
Nie tyle szukać miłości, co kochać,
Albowiem dając, otrzymujemy,
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
A umierając, rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen

Modlitwa św. Tomasza z Akwinu po przyjęciu do swego serca Pana Jezusa

Dzięki Ci składam, Panie Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże,
za to, żeś mnie grzesznika, niegodnego sługę swojego, bez żadnej mojej zasługi,
a jedynie z Twego miłosierdzia posilić raczył najdroższym Ciałem
i Krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Proszę Cię, niech ta Komunia święta nie stanie się dla mnie wyrokiem potępienia,
ale niech będzie dla mnie zbawiennym zadatkiem Twojego przebaczenia,
zbroją mojej wiary i puklerzem dobrej woli.
Niech mnie ona uwolni od mych występków, wyniszczy we mnie pożądliwość i zmysłowość,
a wzmocni miłość i cierpliwość, pokorę, posłuszeństwo i wszystkie cnoty.
Niech mi będzie mocną obroną przeciw zasadzkom nieprzyjaciół tak widzialnych, jak niewidzialnych.
Niech całkowicie uspokoi we mnie poruszenia cielesne i duchowe.
Niech przez nią mocno przylgnę do Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga.
Niech wreszcie będzie szczęśliwym zakończeniem mojego życia.

Proszę Cię także, abyś mnie grzesznika raczył doprowadzić do tej niewymownej uczty,
na której z Twoim Synem i Duchem Świętym jesteś dla swoich wybranych prawdziwą światłością.

Hymny św. Tomasza z Akwinu

Adoro te devote (Zbliżam się w pokorze), [łac./pol.]

Lauda Sion (Chwal Syjonie), [łac./pol.]

Pange lingua (Sław języku), [łac./pol.]

Sacris solemniis (Z dniem świętym), [łac./pol.]

Verbum supernum (Słowo najwyższe), [łac./pol.]

Prowadź mię Jezu

Prowadź mię Jezu przez życia drogę,
Bo łatwo zbłądzić lub upaść mogę.
Twojej opieki, pomocy trzeba,
By żyć cnotliwie i dojść do Nieba.

Prowadź mię Jezu, droga daleka,
A obowiązków mię wiele czeka.
Jak siebie bliźnich miłować muszę,
By służyć Tobie i zbawić duszę.

Prowadź mię Jezu, wszechmocny Boże,
Twa wola wszystko uczynić może.
W pracy, nauce, smutku, zabawie,
Myśl mą i serce przed Tobą stawię.

Niech wszystko będzie na Twoją chwałę.
Oddaję Tobie me życie całe.
Niech cicha ma praca Ojczyznę wspomoże.
Ach prowadź mię Jezu, wiekuisty Boże.
Amen

Nastał poranek, słońce już wschodzi

Nastał poranek, słońce już wschodzi.
Znów wołam do Ciebie Panie:
strzeż mnie dziś od grzechu, oszczędź mi cierpienia.
Pilnuj języka, by kłótni nie wszczynał.
Przed złudnym obrazem zasłaniaj me oczy.
Niech moje serce czyste będzie i od gniewu wolne.
W jedzeniu i piciu daj umiarkowanie.
Pożądliwość zmysłową trzymaj na uwięzi.
A gdy dzień ku zachodowi się nachyli,
pozwól, abym radością czystego sumienia, Tobie, mojemu Bogu, wdzięcznie zaśpiewał:
Ojcu naszemu na niebieskim tronie,
Jego Synowi i Duchowi Świętemu, chwała niech będzie, teraz i na wieki.
Amen

Modlitwa o spokój/pogodę ducha Autorstwo "Modlitwy o spokój ducha" (ang. Serenity Prayer) przypisywane jest Reinholdowi Niebuhrowi, amerykańskiemu duchownemu protestanckiemu i profesorowi etyki chrześcijańskiej.

Wersja wczesna:
Boże, użycz mi spokoju ducha,
abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić,
odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić
i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.

Wersja późna:
Boże, użycz mi spokoju,
abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić,
odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić
i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.

Pozwól mi każdego dnia żyć tylko jednym dniem
i czerpać radość z chwili, która trwa
i w trudnych doświadczeniach losu
ujrzeć drogę wiodącą do spokoju,
i przyjąć, jak Ty to czyniłeś,
ten grzeszny świat takim, jakim on naprawdę jest,
a nie takim, jakim ja chciałbym go widzieć,
i ufać, że jeśli posłusznie poddam się Twojej woli,
to wszystko będzie jak należy,
tak, abym w życiu osiągnął umiarkowane szczęście u Twego boku,
a na wieki posiadł szczęśliwość nieskończoną.

Bądź wola Twoja, a nie moja. Amen

Poranna modlitwa o spokój ducha

Daj, o Panie, abym w spokoju ducha zaakceptował wszystko, co przyniesie ten nowy dzień.

Daj, abym całkowicie poddał się Twojej świętej woli.
O każdej godzinie tego dnia udzielaj mi wskazówek
i wspieraj we wszystkim.

Naucz mnie przyjmować ze spokojem wszystko,
co otrzymam w ciągu dnia, z mocnym przekonaniem,
że wszystko przychodzi z Twojej świętej woli.

Kieruj moimi myślami i uczuciami we wszystkim, co robię i mówię.

Kiedy przytrafi mi się coś nieprzewidzianego,
nie pozwól mi zapomnieć, że wszystko pochodzi od Ciebie.

Naucz mnie szczerze i mądrze zachowywać się
wobec każdego członka mojej rodziny,
nie jątrząc i nie zawstydzając.

Daj mi siłę, Panie mój, abym znosił zmęczenie
i wszystko inne, co przyniesie nadchodzący dzień.

Poprowadź moją wolę i naucz mnie modlić się,
wierzyć, mieć nadzieję, cierpieć, przebaczać, kochać
i modlić się do Ciebie obecnego we mnie.
Amen.

Modlitwa o pokój serca

Panie, daj mi pokój serca.
Oddal ode mnie gniew, nienawiść,
pragnienie zemsty.
Modlę się za tych,
którzy mnie zranili słowem,
czynem, obojętnością,
niezrozumieniem.

Proszę też za tymi,
którym ja zadałem ból.
Pomóż mi wejść jak
najszybciej na drogę
pojednania bez dramatyzowania
sytuacji i formułowania oskarżeń.
Daj mi siłę, bym umiał przebaczać.

Jezu, który powiedziałeś
błogosławieni cisi, uciszaj
moje wewnętrzne burze i pomóż
mi lepiej rozumieć siebie.

Powiedziałeś błogosławieni,
którzy wprowadzają pokój
,
uczyń ze mnie człowieka
wnoszącego pokój, a nie zamęt.
Niech nad moim gniewem nie
zachodzi słońce
nie chcę
dawać miejsca diabłu (Ef 4, 26).

Duszo Chrystusowa

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach Twoich ukryj mnie.
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.
Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,
Abym ze świętymi Twymi chwalił Cię
Na wieki wieków.
Amen.

Anima Christi

Anima Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.
Passio Christi, conforta me.
O bone Iesu, exaudi me.
Intra tua vulnera absconde me.
Ne permittas me separari a te.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me.
Et iube me venire ad te,
Ut cum Sanctis tuis laudem te
in saecula saeculorum.
Amen.

Modlitwa do Pana Jezusa ukrzyżowanego

Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem
i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam
abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości
oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy.

Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem miłości i z boleścią
oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam,
pamiętając o tym, o dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta:
Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje (Ps 22, 17).

Modlitwa do Pana Jezusa znaleziona w Jego Grobie

Dzięki niej można powierzyć całe swoje życie Zbawicielowi. (Ikona pliku PDF)

Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusa

Akt osobistego poświęcenia się
Najświętszemu Sercu Jezusa

(Do prywatnego odmawiania)

Panie Jezu Chryste, składam Ci hołd wdzięczności za wszystko, co z miłującego serca uczyniłeś.
Polecam się Twemu Sercu, oddając się całkowicie do Twojej dyspozycji.
Ofiaruję więc wszystkie swoje cierpienia, niewygody, upokorzenia oraz wszystkie swoje dobre uczynki i modlitwy.
Proszę, aby wszelkie moje ofiary były przyjęte jako wynagrodzenie za grzechy tych, którzy ducha prawości i pokuty zatracili.
To, co ofiaruję, niech będzie przeciwwagą dla zniewag, które ranią Twoje Serce. Ty Boże wiesz, co jest ukryte w głębiach mojego serca, znasz moje pragnienia.
Proszę Cię o łaskę wytrwania w tym, co dobre. Dopomóż mi, aby moje codzienne życie było świadectwem ofiarowania się Tobie.

Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według Serca swego.

Litania Pokory Tomasza à Kempis

Modlitwa, które uwalnia od lęków i uzdrawia serce

O, Jezu cichy i pokornego serca, wysłuchaj mnie.
Wyzwól mnie, Jezu z pragnienia, aby być cenionym,
z pragnienia, aby być lubianym,
z pragnienia, aby być wysławianyrn,
z pragnienia, aby być chwalonym,
z pragnienia, aby wybrano mnie przed innymi,
z pragnienia, aby zasięgano mojej rady,
z pragnienia, aby być uznanym,
ze strachu przed poniżeniem,
ze strachu przed wzgardą,
ze strachu przed skarceniem,
ze strachu przed zapomnieniem,
ze strachu przed wyśmianiem,
ze strachu przed skrzywdzeniem,
ze strachu przed podejrzeniem.

I także Jezu, daruj mi te łaskę, bym pragnął...
aby inni byli więcej kochani niż ja,
aby inni byli wyżej cenieni ode mnie,
aby w oczach świata inni wygrywali, a ja bym przegrywał,
aby inni byli wybierani, a ja bym był pozostawiony,
aby inni byli chwaleni, a ja bym był niezauważony,
aby inni byli we wszystkim uznani za lepszych ode mnie,
aby inni mogli stać się świętszymi ode mnie,
o ile tylko ja będę tak święty jak powinienem.
Amen.

12 obietnic Jezusa dla czcicieli Jego Serca Źródło: "Rodzina żyjąca w pełni" - "Biuletyn dla rodzin" wydawany przez Rycerzy Kolumba, czerwiec 2022, str. 3

12 obietnic Jezusa dla czcicieli Jego Serca

Jezu, Ty się tym zajmij! Słowa Jezusa przekazane ks. Dolindo Ruotolo

Jezu, Ty się tym zajmij!

Jezu, Ty się tym zajmij! - Akt oddania się Jezusowi, (nagranie audio, 0:23)

Jezu, Ty się tym zajmij! - Akt oddania się Jezusowi, Ikona pliku PDF

Jezu, Ty się tym zajmij! Najskuteczniejsza modlitwa od Jezusa! Uzdrowienie w chorobie i trudnościach, (nagranie wideo, 10:28)

Koronka - Jezu, Ty się tym zajmij nami i naszymi potrzebami, (nagranie wideo, 8:18)

Droga Krzyżowa Ojca Świętego Jana Pawła II – Zjednoczony z Chrystusem

"Droga Krzyżowa", tekst rozważań napisany przez ks. prof. Janusza Nagórnego bezpośrednio po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, Ikona pliku PDF

Polska Golgota Wschodunotka Źródło: „Nasz Dziennik”, nr 53 (7015), piątek 5 marca 2021 r., str. 15

"Droga Krzyżowa", rozważania kapelana Rodzin Katyńskich ks. prałata Zdzisława Peszkowskiego (1918-2007), Ikona pliku PDF

W intencji obrony życianotka Źródło: „Nasz Dziennik”, nr 71 (7033), piątek 26 marca 2021 r., str. 12-13

"Droga Krzyżowa", rozważania dyrektora Siedleckiego Hospicjum Domowego dla Dzieci ks. Pawła Siedlanowskiego (1970-), Ikona pliku PDF

Droga Krzyżowa i nowenna do Miłosierdzia Bożego

Droga Krzyżowa ze św. Józefem oparta na motywach listu apostolskiego o św. Józefie "Patris Corde" papieża Franciszka i Nowenna do Miłosierdzia Bożego, broszurka Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich 2021, Ikona pliku PDF

Droga Krzyżowa bł. ks. Michała Sopoćki

Droga Krzyżowa oparta na publikacji ks. dr. Michała Sopoćki "Miłosierdzie Boga w dziełach Jego"

Droga Krzyżowa z Chrystusem Cierpiącym Ecce Homo

Droga Krzyżowa oparta na pismach i biografii św. Brata Alberta oraz sztuce Karola Wojtyły "Brat naszego Boga", Ikona pliku PDF

Droga Krzyżowa ks. Roberta Skrzypczaka

Droga Krzyżowa z publikacji ks. Roberta Skrzypczaka "Nie umrzeć za życia. Wiara – krzyż – nawrócenie", Ikona pliku PDF

Golgoto - to nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech...

Golgoto, [nagranie wideo, 6:07]

Chwała i dziękczynienie

Chwała i dziękczynienie
Bądź w każdym momencie
Jezusowi w Najświętszym
Boskim Sakramencie.
Ile minut w godzinie,
A godzin w wieczności,
Tylekroć bądź pochwalon,
Jezu, ma miłości.

Modlitwa św. Faustyny do Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie

O Jezu mój, z ufności ku Tobie
wiję wieńcy tysiące i wiem,
że rozkwitną wszystkie,
kiedy je oświeci Boskie Słońce.
O wielki, Boski Sakramencie,
Który kryjesz mego Boga,
Jezu, bądź ze mną w każdym momencie,
a serca mego nie obejmie trwoga.

Ofiaruję się na wszystkie wątpliwości, oschłości wewnętrzne,

Heroiczny akt oddania się Bogu Jego autorem jest św. Brat Albert, który mapisał go dla S. Bernardyny w 1889 r.

Oddaję Panu Jezusowi moją duszę, rozum, serce i wszystko co mam.
udręczenia i męki duchowe - na wszystkie upokorzenia i wzgardy,
na wszystkie boleści ciała i choroby.
A za to nic nie chcę, ani teraz, ani po śmierci,
ponieważ tak czynię z miłości dla samego Pana Jezusa.

Koronka do Miłosierdzia Bożegonotka Według "Dzienniczna" św. Siostry Faustyny, 486, 186-187; Imprimatur: kard. Franciszek Macharski, metropolita krakowski, Kraków, 16 lutego 1980 r., Konferencja Episkopatu Polski, 28 sierpnia 2020 r.

Do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków.
Na początku:

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...

Na dużych paciorkach (1x):

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10x):

Dla Jego bolesnej Męki
miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie hymn pochwalny na cześć Trójcy Świętej (3x):

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,
Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Przed Koronką śpiewa się:

O, Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój Miłosierdzia dla nas - ufamy Tobie. (3x)

O, Krwi i Wodo, (nagranie wideo, 3:08)

O, Krwi i Wodo, (nagranie wideo, 3:09)

Po koronce:

Jezu ufam Tobie.

O Krwi i Wodo, czyli jak to z przebiciem Serca Jezusowego było?, Konrad Myszkowski

Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusanotka Ojciec Pio odmawiał codziennie tę koronkę w intencji ludzi, którzy polecali się jego modlitwom.

 1. O mój Jezu. Ty powiedziałeś: Zaprawdę mówię wam, proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone,
  wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę...(...)
  Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
  Najświętsze Serce Jezusa, ufam i w Tobie pokładam nadzieję.
 2. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: Zaprawdę mówię wam, o cokolwiek będziecie prosić Ojca w imię moje, da wam,
  wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w Twoje imię o łaskę...(...)
  Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
  Najświętsze Serce Jezusa, ufam i w Tobie pokładam nadzieję.
 3. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: Zaprawdę mówię wam, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą,
  wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę...(...)
  Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
  Najświętsze Serce Jezusa, ufam i w Tobie pokładam nadzieję.

O Najświętsze Serce Jezusa, współczujące nieszczęśliwym. Miej litość dla nas, nędznych grzeszników i udziel łask, o które prosimy za pośrednictwem Niepokalanego Serca Maryi, Twojej i naszej czułej Matki.
Święty Józefie, Przybrany Ojcze Jezusa Chrystusa, módl się za nami.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2020 Online

Antyfona do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Do Serca Twojego
uciekamy się Jezu, Boski Zbawicielu!
Naszymi grzechami racz się nie zrażać,
o Panie święty!
Ale od wszelakich złych czynów
racz nas zawsze zachować,
Boże łaskawy i najlitościwszy!
O Jezu dobry, Zbawicielu słodki,
Pośredniku Boski,
jedyna ucieczko nasza!
W Sercu Twoim racz nas obmyć,
do Serca Twojego racz nas przytulić,
w Twym Sercu na wieki
racz nas zachować.
Amen.

Antyfona do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Antyfona do Najświętszego Serca Pana Jezusa (obrazek)

Inne modlitwy do Pana Jezusa

Modlitwy przed i po Komunii Świętej, Ikona pliku PDF

Modlitwy fatimskie

Modlitwa Anioła I Tak Anioł uczył dzieci w Fatimie, Łucję, Hiacyntę i Franciszka modlić się podczas pierwszego zjawienia wiosną 1916 r..
Siostra Łucja: ...zobaczyliśmy w pewnym oddaleniu, ponad drzewami w kierunku wschodnim, światło bielsze od śniegu w kształcie młodziana przejrzystego, bardziej lśniącego niż kryształ w blasku słonecznym. W miarę jak się zbliżał, mogliśmy rozpoznać jego rysy... Zbliżywszy się do nas, powiedział: "Nie bójcie się, jestem Aniołem Pokoju! Módlcie się ze mną". Uklęknął i pochylił głowę aż do ziemi. Porwani siłą nadprzyrodzoną robiliśmy to samo i powtarzaliśmy słowa wymawiane przez niego.

O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie, kocham Cię. Proszę Cię, byś wybaczył tym, którzy nie wierzą, którzy Cię nie uwielbiają, którzy Cię nie kochają, którzy Ci nie ufają.

Modlitwę tę odmawia się trzy razy.

Modlitwa Anioła II Tak Anioł uczył dzieci w Fatimie, Łucję, Hiacyntę i Franciszka modlić się podczas trzeciego zjawienia jesienią 1916 r..
Siostra Łucja: Kiedy tam byliśmy, ukazał się nam Anioł po raz trzeci. Trzymał w ręce kielich, nad którym unosiła się święta Hostia, z której spływały krople Krwi do kielicha. Nagle kielich z Hostią zawisł w powietrzu, a Anioł uklęknął na ziemi i powtórzył trzy razy modlitwę.

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, uwielbiam Cię ze czcią najgłębszą. Ofiaruję Ci
przenajdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego na wszystkich
ołtarzach świata, na przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, które Go obrażają.
Przez niezmierzone zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi proszę Was
o nawrócenie biednych grzeszników.

Modlitwę tę odmawia się trzy razy.

Modlitwy Matki Boskiej Modlitwy, które dzieci fatimskie, Łucję, Hiacyntę i Franciszka, nauczyła Matka Boża podczas Jej trzeciego objawienia się 13 lipca 1917 r.

O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryji.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.


Modlitwy fatimskie Ikona pliku PDF

Modlitwa o pokój św. Józefa Bilczewskiego tekst modlitwy za: "Modlitwy o Pokój", oprac. Stanisław Przepierski OR, Wydawnictwo "Promic" Warszawa 2014

Panie Jezu Chryste, Tyś z miłości ku nam umarł na krzyżu, aby przynieść pokój każdej duszy, która w Ciebie wierzy, Tobie ufa i Ciebie miłuje.
Oto przypadamy do stóp Twoich, błagając, niech ustąpi spośród nas wszelka nienawiść i niezgoda, a niech zapanuje sprawiedliwość i miłość święta,
ze sprawiediiwością zaś i miłością pokój w duchu Twoim - pokój między owieczkami a pasterzami, pokój między dziećmi a rodzicami,
pokój między podwładnymi a przełożonymi, pokój między uboższymi a bogatszymi, pokój między pojedynczymi stanami i narodami,
pokój w każdej rodzinie i całym społeczeństwie.
Daj też narodowi naszemu obfitość łask Twoich i lepszą dolę; niech będzie zawsze wiernym Tobie i przywiązanym do Kościoła Twego.
Prosimy Cię o to przez Najświętsze Serce Twoje i przez przyczynę Najmiłościwszej Rodzicielki Twojej, a Matki i Królowej naszej, Maryi,
który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

Akty uwielbienia

Niech będzie Bóg uwielbiony.
Niech będzie uwielbione święte Imię Jego.
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek.
Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe.
Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe.
Niech będzie uwielbiona Najdroższa Krew Jezusowa.
Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.
Niech będzie uwielbiony Duch Święty, Pocieszyciel.
Niech będzie pochwalona Bogurodzica, Najświętsza Panna Maryja.
Niech będzie pochwalone jej święte i Niepokalane Poczęcie.
Niech będzie pochwalone jej chwalebne Wniebowzięcie.
Niech będzie pochwalone Imię Maryji, Dziewicy i Matki.
Niech będzie pochwalony święty Józef, Jej przeczysty oblubieniec.
Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w swoich Świętych. Amen.

Modlitwa do Ducha Świętego

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Podaj swej potędze!

Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nie święte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Przybądź, Duchu Święty, (nagranie audio, 2:43)

Modlitwa do Ducha Świętego

O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię.
Oświecaj, kieruj, wspomagaj i pocieszaj mnie.
Powiedz mi, co mam robić i rozkaż mi to wykonać.
Obiecuję Ci uległość we wszystkim, co z woli Twojej mnie spotyka, tylko okaż mi Twoją wolę.
{kard. Désiré-Joseph Mercier, 1851-1926}

Modlitwa do Ducha Świętego i Maryi

Duchu Święty, natchnij mnie,
Miłości Boża, pochłoń mnie.
Drogą prawdy prowadź mnie.
Maryjo, Matko moja, spojrzyj na mnie.
Z Jezusem błogosław mnie!
Od wszelkiego zła,
Pd wszelkiego złudzenia,
Od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie.
{św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego (Mała Arabka) OCD, 1846-1878}

Modlitwa św. Augustyna do Ducha Świętego

Oto jesteśmy, Panie, Duchu Święty.
Jesteśmy – wprawdzie obciążeni grzechem,
lecz zgromadzeni w imię Twoje.

Przyjdź do nas i bądź z nami,
racz obmyć nasze serca
i naucz nas, co mamy czynić,
dokąd mamy zmierzać.

Powiedz, co mamy podjąć,
abyśmy wsparci Twoją mocą,

Modlitwa do Ducha Świętego

Miłości Boża, więzi świętości, która jednoczysz Ojca Wszechmogącego i Jego Błogosławionego Syna; Duchu Obrońco, który możesz wszystko; słodki Pocieszycielu smutnych, napełnij moje serce mocą Twego uzdrowienia. Niech Twoja miłosna obecność napełni radością, dzięki Twojej jaśniejącej i promiennej światłości, zakamarki mojego sumienia, które jest świątynią opuszczoną. Przyjdź i ożyw swą obfitą rosą to, co zwiędło w czasie długiej suszy.

Przyjdź, o przyjdź, Ty najlepszy Pocieszycielu mojej zbolałej duszy. Jesteś jej wsparciem w doświadczeniu i w trudnym życiu.
Przyjdź Ty, który obmywasz, co nieczyste i leczysz moje rany.
Przyjdź, Mocy słabych, podtrzymaj tych, którzy się chwieją.
Przyjdź, Ty, który pouczasz pokornych i zwyciężasz zarozumiałych.
Przyjdź, Ojcze sierot, pełen czułości, który osądzasz pobłażliwie wdowy.
Przyjdź, nadziejo biednych, umocnienie tych, którzy się potykają.
Przyjdź, cudowna chwało wszystkiego, co żyje.
Przyjdź, gwiazdo marynarzy i porcie rozbitków.
Przyjdź, jedyne zbawienie umierających.
Przyjdź, najświętszy z duchów, przyjdź i zmiłuj się nade mną.
Uczyń mnie podobnym do Ciebie i pochyl się łaskawie nade mną.
Niech moja małość znajdzie łaskę u Twojej wielkości, moja słabość w Twojej sile i mocy.
Niech wszystko się stanie według Twego nieskończonego miłosierdzia, przez Jezusa Chrystusa, mojego Zbawiciela, który żyje w jedności z Ojcem i z Tobą, który jest Bogiem na wieki wieków. Amen
{Jan z Fécamp, ok. 1000-1078}

Modlitwa do Ducha Świętego Nauczył jej młodego Karola Wojtyłę Jego Ojciec

Duchu Święty, proszę Cię
o  dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża.

Modlitwa do Ducha Świętego o uzdrowienie osób dręczonych złymi myślami

Przyjdź, Duchu Święty, który jesteś Bożą pieczęcią na moim sercu.
Zobacz, jak często dręczą mnie złe myśli.
Uwolnij mnie od tych obciążających doświadczeń.
Uzdrów mój rozum, moją pamięć i wyobraźnię.
Wzmocnij moją wolę.
Otwieraj mnie na innych.
Napełniaj mnie Bożym pokojem i radością życia.
Wlej w moje serce nadzieję.
Naucz mnie cierpliwości do siebie.
Pomóż mi jak najczęściej karmić się słowem Bożym i Eucharystią. Amen.

Modlitwa do Ducha Świętego o uzdrowienie relacji w rodzinie

Duchu Święty, potrzebuję Twojej pomocy.
Przyjdź do mnie i oświeć mnie.
Proszę Cię o uzdrowienie naszego życia rodzinnego.
Pomóż nam przebaczyć sobie wszystko, co nas zabolało.
Zobacz nasze rany i ulecz je.
Uwolnij nas od przykrych uczuć i niedobrych doświadczeń.
Pomóż nam, Duchu Święty, otwierać się na siebie nawzajem.
Naucz nas akceptować siebie takimi, jakimi jesteśmy.
Przytul całą moją rodzinę do Bożego Serca.
Przynieś nam wszystkim wewnętrzne ukojenie.
Ogarnij nas swoją nieskończoną miłością.
Prowadź nas drogą zgody, zrozumienia i przebaczenia. Amen.

Modlitwa o uwolnienie od paraliżującego lęku

Panie Boże, uwolnij mnie od wszystkiego, co mnie zniewala i zniechęca:
od strachu, że mi się nie powiedzie,
od strachu przed popełnieniem błędów,
od strachu, że stanę się bezużyteczny,
od strachu przed samotnością,
od strachu, że nikt nie będzie mnie kochał,
od strachu przed brakiem tego, co niezbędne do życia,
od strachu przed innymi i przed sobą.
Panie, uwolnij mnie od wszystkich moich lęków,
a przede wszystkim od tych, które pochodzą od złych duchów. Amen.

Liturgia godzin

Liturgia godzin to rodzaj modlitwy liturgicznej Kościoła sprawowanej siedem razy w ciągu dnia. Księgę zawierającą teksty liturgii godzin nazywamy potocznie brewiarzem.
Obowiązek sprawowania liturgii godzin w całości (lub w odpowiedniej części) mają osoby, które przyjęly święcenia lub złożyły śluby wieczyste i ich instytuty do tego zobowiązują.
Pozostali wierni nie muszą jej sprawować, ale mają do tego prawo i jest to gorąco zalecane. Swój charakter objawia najpełniej, gdy jest celebrowana we wspólnocie - parafialnej, zakonnej, rodzinnej, apostolskiej itp.

Podstawowym elementem modlitwy brewiarzowej są psalmy. Psalmodia ma cykl 4-tygodniowy. Wraz z antyfonami i fragmentami z Pisma Świętego, dzieł Ojców Kościoła i dokumentów Magisterium Kościoła tworzy tzw. rytmy modlitwy liturgii godzin w ciągu dnia (godziny kanoniczne).
Na jeden dzień składają się następujące godziny kanoniczne:

 1. Wezwanie (lnvitatorium),
 2. Godzina Czytań (Matutinum),
 3. Jutrznia (Laudes),
 4. Modlitwa w ciągu dnia (hymn, psalmodia, krótkie czytanie biblijne, werset, oracja), w zależności od pory odmawiania:
  • przedpołudniowa Tertianotka godzina trzecia według rachuby żydowskiej,
  • południowa Sextanotka godzina szósta według rachuby żydowskiej,
  • popołudniowa Nonanotka godzina dziewiąta według rachuby żydowskiej,
 5. Nieszpory (Vesperae),
 6. Kompleta (Completorium).

W niedziele i uroczystości w dzień poprzedzający celebruje się już tzw. I Nieszpory z danej niedzieli (uroczystości), co czyni zadość starożytnej tradycji, według której niedziele i uroczystości rozpoczynają się wieczorem dnia poprzedzającego.

Internetowa Liturgia Godzin (ILG)
Serwis ILG jest opracowany na podstawie "Liturgii Godzin. Codziennej modlitwy Ludu Bożego", tomy I-IV, wydanej przez Wydawnictwo Pallottinum.

Poranna modlitwa z prośbą o błogosławieństwo

Panie Boże, Królu nieba i ziemi,
zechciej w tym dniu uporządkować,
uświęcić i nakierować nasze serca i nasze ciała,
nasze myśli, nasze słowa i nasze uczynki.
Niech będą zgodne z Twoim prawem i przykazaniami Twymi,
abyśmy wspomagani przez Ciebie, tu i w życiu przyszłym
dostąpili zbawienia i wybawieni zostali przez Ciebie,
Zbawco świata, który żyjesz i królujesz, na wieki wieków. Amen.

Wieczorne "memento mori" za: "Dobre Nowiny", nr 4(72) październik 2021, str. 15

Oto jestem, Panie. Dzień mój ma się ku końcowi.
Jeżeli zrobiłem dziś coś dobrego, dziękuję Ci za to, Panie.
Jeżeli zgrzeszyłem, Twoja miłość niech przebaczy mi moją ciągle powtarzającą się słabość.
W tej ciszy nocnej, w której wyczuwam Ciebie – myślę o innej nocy, o tej,
która nadejdzie, gdy oczy moje po raz ostatni ujrzą światło ziemi.
Śmierć nadejdzie tak samo jak nadchodzi noc,
równie nieunikniona i tak jak ona głęboka.
Spraw, aby była najpiękniejszą z mych nocy.
Zasypiając dzisiejszego wieczora, ofiaruję Ci duszę moją,
tak jakby to była godzina mej śmierci.
Ojcze, przyjmij mnie. Spraw, bym zasypiając spokojnie, nauczył się umierać.
{Romano Guardini, 1885-1968}

Modlitwa wieczorna (i)

Panie, daj naszym ciałom spokojny sen
i niech praca, którą dziś wykonaliśmy
zostanie zasiana na wieczne żniwo.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa wieczorna (ii)

Kładę się spać, nie mam sobie co posłać,
pościelę sobie świętą Ewangelię,
Krzyżem świętym się odzieję
i niczego złego się nie boję. Amen

Modlitwa wieczorna dziecka

Daj mi Panie dobry sen,
Strzeż mej duszy w noc i w dzień,
Czuwaj przy mnie w nocy tej,
Bym o świcie zbudził się. Amen.

7 modlitw na każdy dzień tygodnia, Jan Fisher

Modlitwy te napisał święty Jan Fisher dla swojej siostry Elżbiety, kiedy przebywał w londyńskim więzieniu Tower.

Modlitwa o głębszą wiarę

Boże, pogłębiaj naszą wiarę,
wzmocnij naszą nadzieję, rozpal naszą miłość.
Spraw, abyśmy kochali Twoje przykazania
i otrzymali to, co nam obiecujesz.
Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Syna Twojego,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa o życie zgodne z wolą Bożą

O mój Jezu, podaruj mi, proszę, Twoją łaską i nie dopuść, abym ją utracił.
Spraw, abym zawsze pragnął i chciał tylko tego co Tobie miłe.
Niech Twoja wola będzie moją.
Niechaj chcę tego, co i Ty, i nie chcę tego, co nie jest zgodne z Twoją wolą.
Daj mi umrzeć dla świata, by prawdziwie żyć dla Ciebie i w Tobie.
Jezu Kocham Cię! Jezu Ufam Tobie! Jezu prowadź mnie!

Modlitwa na zakończenie roku Tę piękną modlitwę na zakończenie roku ułożył Arley Tuberquia, amerykański farmer.

Panie,
na końcu tego roku chciałbym Ci podziękować
za wszystko, co od Ciebie dostałem.
Dziękuję Ci za życie i za miłość,
którą otrzymałem i którą dałem,
za kwiaty, powietrze i słońce,
za szczęście i za troski,
za to, co było możliwe
i za to, co nie było możliwe.

Oddaję Ci wszystko, co w tym roku zrobiłem:
wykonaną pracę,
rzeczy, które wyszły spod moich rąk
i to wszystko, co zdołałem moimi rękami zbudować.

Powierzam Ci ludzi, którzy mnie kochają,
i których ja kocham,
moich nowych przyjaciół, tych, którzy są blisko,
tych, którzy się oddalili,
tych, którzy zakończyli swoje życie,
tych, którzy prosili mnie o pomoc
i tych, którym zdołałem pomóc,
tych, z którymi dzielę życie,
obowiązki, smutki i radości.

Dzisiaj, Panie, proszę Cię: wybacz mi
źle wykorzystany czas, niemądrze wydane pieniądze,
wypowiadanie bezużytecznych słów, lekceważenie miłości.

Wybacz mi puste działania,
źle wykonane prace,
życie bez entuzjazmu,
poświęcanie zbyt krótkiego czasu na modlitwę,
moje zapominalstwo i to, że milczałem, kiedy należało mówić.
Pokornie proszę o Twoje przebaczenie.

Panie czasu i wieczności,
Twoje jest dzisiaj i jutro, przeszłość i przyszłość.
W perspektywie nowego roku,
który niebawem się zacznie,
powierzam Ci raz na zawsze
wszystkie te dni, które pozwolisz mi jeszcze przeżyć.

Dzisiaj proszę Cię dla siebie i dla moich bliskich
o pokój, szczęście,
siłę, odwagę,
miłosierną miłość i mądrość.

Chcę być codziennie pełen optymizmu i życzliwości.
Zamknij moje uszy na wszelki fałsz,
moje usta na kłamstwa, egoistyczne słowa
i na inne słowa, które mogą kogoś zranić.

Za to otwórz całe moje jestestwo na wszystko, co dobre,
żeby Twoje błogosławieństwo mogło napełnić mojego ducha
i żebyś rozsiewał je wokół mnie.

Napełnij mnie dobrocią i szczęściem,
by ci, którzy ze mną żyją,
mogli znaleźć w moim życiu coś z Ciebie.

Panie, daj mi szczęśliwy rok
i naucz mnie głosić moim życiem Twoje błogosławieństwa.

W imię Jezusa. Amen.

Modlitwa na zakończenie roku Ikona pliku PDF

Modlitwa o zaprzestanie rozpowszechniania się epidemii koronawirusa

Modlitwa o zaprzestanie rozpowszechniania się epidemii koronawirusa za: "Dobre Nowiny", nr 4 (57) kwiecień 2020, str. 16

(zalecania przez polskich biskupów do odmawiania w parafiach i domach)

WIERZĘ, PANIE! Adoracja Najświętszego Sakramentu, Ikona pliku PDF

Jak się modlić podczas adoracji Najświętszego Sakramentu

Plan godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu Ikona pliku PDF

Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, Ikona pliku PDF

Całodobowa lub całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu

Wykaz kościołów i kaplic z adoracją w polskich diecezjach

Mój mistrzu, przede mną droga, którą przebyć muszę tak, jak Ty...

Mój mistrzu, [nagranie wideo, 3:30]

Zdrowaś Mario (Pozdrowienie Anielskie)

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Ave Maria (Zdrowaś Mario)

Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Ave Maria, Franciszek Schubert, wykonanie: br. Alessandro Brustenghi, [nagranie wideo, 4:26]

Ave Maria, Franciszek Schubert, wykonanie: Luciano Pavarotti, [nagranie wideo, 3:33]

Ave Maria, Franciszek Schubert, wykonanie: Andrea Bocelli, [nagranie wideo, 5:55]

Ave Maria, Franciszek Schubert, wykonanie: Aida Garifullina, [nagranie wideo, 4:55]

Ave Maria, Franciszek Schubert, wykonanie: André Rieu & Mirusia, [nagranie wideo, 5:27]

Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego.
Zdrowaś Maryjo...
Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo...
a Słowo stało się ciałem, i zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...
Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Angelus Domini (Anioł Pański)

Angelus Domini nuntiavit Mariae et concepit de Spiritu Sancto.
Ave, Maria, gratia plena...
Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave, Maria, gratia plena...
Et Verbum caro factum est, et habitavit in nobis.
Ave, Maria, gratia plena...
Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus: Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. Amen.

Królowo nieba, wesel się, alleluja (Regina Caeli, laetare, alleluia)

Królowo nieba, wesel się, alleluja,
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,
Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja,
Módl się za nami do Boga, alleluja.

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.
Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Matkę Jego, Najświętszą Maryję Pannę, dostąpili radości żywota wiecznego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Królowo nieba, wesel się – Regina Caeli, laetare

Wesel się, Królowo miła (wersja przeznaczona do śpiewu źródło: dokument Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP "Modlitwy wjęzyku polskim ujednolicone przez Konferencję Episkopatu Polski – tekst integralny", str. 3)

Wesel się, Królowo miła,
bo Ten, któregoś zrodziła,
zmartwychwstał Pan nad panami;
módl się do Niego za nami! Alleluja, alleluja!

Ciesz się i wesel się w niebie,
proś Go za nami w potrzebie,
byśmy się też tam dostali
i na wiek wieków śpiewali: Alleluja, alleluja!

Wesel się, Królowo miła

×

Regina Caeli (Królowo Nieba)

Regina Caeli – jedna z czterech antyfon maryjnych (pozostałe: Alma Redemptoris Mater – Święta Odkupiciela Matko, Ave Regina Coelorum – Witaj Niebios Królowo i Salve Regina – Witaj Królowo).
W roku 1742 Papież Benedykt XIV ustalił, że w okresie wielkanocnym, tj. od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego będzie się ją odmawiać w miejsce modlitwy Angelus Domini (Anioł Pański), na stojąco na znak zwycięstwa nad śmiercią.
Tak jak Anioł Pański jest odmawiana trzy razy dziennie: o świcie, w południe i o zachodzie słońca, aby poświęcić dzień Bogu i Maryi.
Za odmówienie tej modlitwy można uzyskać odpust cząstkowy.

Regina Caeli (Królowo Nieba)

Regina Caeli, laetare, alleluia,
Quia quem meruisti portare, alleluia,
Resurrexit, sicut dixit, alleluia,
Ora pro nobis Deum, alleluia.

V. Gaude et laetare Virgo Maria, alleluia,
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi mundum laetificare dignatus es: praesta, quaesumus, ut, per eius Genitricem Virginem Mariam, perpetuae capiamus gaudia vitae. Per eumdem Christum Dominum nostrum. Amen.

Regina Caeli (i)

Regina Caeli (ii)

Modlitwa św. Bernarda do Matki Bożej

Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano,
abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka,
Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi.
Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad Pannami i Matko,
biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.
O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi,
ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza, Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

Pod Twoją obronę, (nagranie wideo, 0:40)

Alma Redemptoris Mater łaciński hymn na cześć Maryi Panny, napisany heksametrem, jedna z czterech oficjalnych antyfon maryjnych śpiewanych na zakończenie komplety w liturgii brewiarzowej Kościoła rzymskokatolickiego. Uznaje się, iż autorem jest Herman z Reichenau (Matko Odkupiciela)

Alma Redemptoris Mater, quæ pervia cæli
Porta manes, et stella maris, succurre cadenti,
Surgere qui curat, populo: tu quæ genuisti,
Natura mirante, tuum sanctum Genitorem
Virgo prius ac posterius, Gabrielis ab ore
Sumens illud Ave, peccatorum miserere.

Matko Odkupiciela (Alma Redemptoris Mater)

Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,
Gwiazdo Morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego,
Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.

Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący,
Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,
Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.

Panno, przedtem i potem z świata podziwieniem,
uczczona Gabryjela wdzięcznym pozdrowieniem;
Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi,
ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

Akatyst ku czci Bogurodzicy

"Akatyst ku czci Bogurodzicy"

"Akatyst ku czci Bogurodzicy", Ikona pliku PDF

"Akatyst ku czci Bogurodzicy", [nagranie wideo, 42:14]

Hymn "Agni Parthene (Αγνή Παρθένε Δέσποινα - Czysta Dziewico)" św. Nektariusza z Eginy

Mario, czysta Dziewico, najświętsza Bogurodzico.
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona,
Królowo, Matko Dziewicza, runo nas okrywające,
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona.

Wywyższona nad niebo, jaśniejsza od światła.
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona,
Radości chórów dziewic, aniołów przewyższająca,
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona.

Jaśniejąca na niebie bardziej od gwiazd wszystkich.
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona,
Świętsza od wszystkich zastępów niebieskich,
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona.

Mario, zawsze Dziewico, całego świata Pani.
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona,
Nieskalana Oblubienico, najświętsza Pani,
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona.

Mario Oblubienico, Pani, radości naszej przyczyno.
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona,
Dziewczyno uświęcona, Królowo, Matko najświętsza,
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona.

Czcigodniejsza od Cherubinów i bardziej wysławiona.
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona,
Od Serafinów bezcielesnych i Tronów bardziej chwalebna,
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona.

Raduj się, pieśni Cherubinów, raduj się, hymnie aniołów.
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona,
Raduj się, śpiewie Serafinów, radości archaniołów,
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona.

Raduj się, pokoju i szczęścia porcie zbawienia.
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona,
Święty Przybytku Słowa i niezniszczalności,
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona.

Raduj się, raju zachwycający życia wiecznego.
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona,
Raduj się, Drzewo życia i źródło nieśmiertelności.
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona.

Błagam Ciebie, Pani, teraz modlę się do Ciebie.
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona,
Proszę Ciebie, Królowo wszystkich, łaskawość Twoją,
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona.

Dziewczyno uświęcona i bez skazy, Pani Najświętsza.
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona,
Proszę Ciebie gorąco, Świątynio nieskalana,
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona.

Wspomóż mnie, wyrwij mnie wrogom moim.
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona,
Uczyń mnie dziedzicem życia wiecznego,
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona.

"Bogurodzica"

Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja,
U twego syna Gospodzina matko zwolena, Maryja!
Zyszczy nam, spuści nam.
Kyrieleison.

Twego dziela Krzciciela, bożycze,
Usłysz głosy, napełni myśli człowiecze.
Słysz modlitwe, jąż nosimy,
Oddać raczy, jegoż prosimy:
A na świecie zbożny pobyt,
Po żywocie rajski przebyt.
Kyrieleison.

***

"Bogurodzica", Ikona pliku PDF

"Bogurodzica" (Projekt PWM "Antologia Pieśni Patriotycznej Śpiewajmy Polskę!")

"Bogurodzica"

Apel Jasnogórski: "Maryjo, Królowo Polski"

Maryjo, Królowo Polski,
Maryjo, Królowo Polski,
jestem przy Tobie, pamiętam,
jestem przy Tobie, pamiętam,
czuwam.

***

"Maryjo, Królowo Polski" (Projekt PWM "Antologia Pieśni Patriotycznej Śpiewajmy Polskę!")

"Maryjo, Królowo Polski"

Apel Jasnogórski 3 maja 2022 r., "Maryjo, Królowo Polski" od 5:10 do 6:39, (nagranie wideo, 27:56)

"Maryjo, Królowo Polski"

Maryjo, Królowo Polski,
Maryjo, Królowo Polski,
jestem przy Tobie,
pamiętam o Tobie,
i czuwam na każdy czas.

Maryjo, jesteśmy młodzi,
Maryjo, jesteśmy młodzi,
już dzisiaj zależy
od polskiej młodzieży,
następne tysiąc lat.

Maryjo, Królowo nasza,
Maryjo, Królowo nasza,
Ciebie prosimy,
uświęcaj rodziny,
uświęcaj każdego z nas.

***

"Maryjo, Królowo Polski"

"Maryjo, Królowo Polski"

"Z dawna Polski Tyś Królową"

Z dawna Polski Tyś Królową Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Ociemniałym podaj rękę, Niewytrwałym skracaj mękę,
Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!

Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!
Tyleś Matko wycierpiała, Maryjo!
Przez Twego Syna konanie,
Uproś sercom zmartwychwstanie,
W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Miej w opiece naród cały,
Który żyje dla Twej chwały,
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

***

(1) Z dawna Polski Tyś Królową

(2) Z dawna Polski Tyś Królową

(3) Z dawna Polski Tyś Królową

(4) Z dawna Polski Tyś Królową

"Zdrować Maryjo, Bogarodzico!"

Zdrować Maryjo, Bogarodzico!
Błagamy Ciebie, święta Dziewico:
niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja,
módl się za nami! Zdrowaś Maryja!

Wśród czystych duchów, w obliczu Pana,
Tyś przenajświętsza, niepokalana,
jak pośród kwiatów wonna lilija,
jak wśród gwiazd zorza, Zdrowaś Maryja!

Panno przeczysta, Panno bez zmazy,
broń nas od chorób, strzeż od zarazy
i jako raju wonna lilija
oczyść powietrze! Zdrowaś Maryja!

Ty, coś karmiła świata Zbawienie,
Ty nam jak matka daj pożywienie,
niech brak żywności nas nie zabija:
broń nas od głodu! Zdrowaś Maryja!

Ty, coś płakała nad śmiercią Syna,
przez te łzy gorzkie, Matko jedyna,
oddal śmiertelność, co lud zabija:
broń nas od moru! Zdrowaś Maryja!

Ty, coś płomieni innych nie znała,
tylko miłością Bożą pałała, spraw,
niechaj pożar dom nasz omija:
broń nas od ognia! Zdrowaś Maryja!

Ty w całym życiu łagodna, cicha,
daj, niech pokojem kraj nasz oddycha,
niech duch niezgody nas nie rozbija
broń nas od wojny! Zdrowaś Maryja!

Królowo nasza wśród Cherubinów,
usłysz pokorny głos ziemi synów,
co się do tronu Twojego wzbija:
ratuj nas, Matko! Zdrowaś Maryja!

***

"Zdrować Maryjo, Bogarodzico!"

"Zdrować Maryjo, Bogarodzico!"

Modlitwa św. Faustyny

+
J.M.J.
O słodka Matko Boża,
Na Tobie wzoruję me życie,
Tyś mi świetlana Zorza,
W Tobie tonę cała w zachwycie.
O Matko, Dziewico Niepokalana,
W Tobie odbija się promień Boga.
Ty mnie uczysz, jak wśród burz kochać Pana,
Tyś mi tarczą i obroną od wroga.

Modlitwa do Matki Boskiej Ostrobramskiej

O Pani moja, Święta Maryjo!
Twojej łasce, osobliwej straży i miłosierdziu Twojemu
dzisiaj i każdego dnia, i w godzinę śmierci mojej
duszę i ciało moje polecam;
wszystkie nadzieje i pociechy moje,
wszystkie uciski i dolegliwości,
życie i koniec życia mojego Tobie poruczam,
aby przez zasługi Twoje wszystkie uczynki moje były sprawowane
i rządzone według Twojej i Syna Twego woli. Amen.

Modlitwa Jana Pawła II do Matki Bożej Modlitwa odmówiona przez Papieża Jana Pawła II na zakończenie Różańca św. w Lourdes, 14 sierpnia 2004 r.

Ave Maria, Niewiasto uboga i pokorna, błogosławiona przez Najwyższego!
Dziewico nadziei, proroctwo nowych czasów,
przyłączamy się do Twego kantyku chwały,
by celebrować miłosierdzie Pana,
by głosić nadejście Królestwa
i całkowite wyzwolenie człowieka.

Ave Maria, pokorna Służebnico Pańska, chwalebna Matko Chrystusa!
Dziewico wierna, święte mieszkanie Słowa,
naucz nas wytrwałości w słuchaniu Słowa,
uległości wobec głosu Ducha,
uwagi na jego apele w skrytości sumienia
oraz na Jego przejawy w wydarzeniach historii.

Ave Maria, Niewiasto boleści, Matko żywych!
Dziewico pod Krzyżem, nowa Ewo,
bądź naszą przewodniczką na drogach świata,
naucz nas żyć miłością Chrystusa i szerzyć ją,
stać wraz z Tobą pod niezliczonymi krzyżami,
na których Syn Twój wciąż jest krzyżowany.

Ave Maria, Niewiasto wiary, pierwsza spośród uczniów!
Dziewico, Matko Kościoła, pomóż nam zawsze
zdawać sprawę z nadziei, która jest w nas,
ufając w dobroć człowieka i w miłość Ojca.
Naucz nas budować świat od środka.
w głębokości milczenia i modlitwy,
w radości miłości braterskiej,
w niezastąpione] płodności Krzyża.

Święta Maryjo, Matko wierzących,
Pani nasza z Lourdes, módl się za nami.
Amen.

Modlitwa Jana Pawła II do Matki Bożej, Ikona pliku PDF

Modlitwa Jana Pawła II z encykliki „Ewangelia życia” Encyklika papieża Jana Pawła II "Evangelium vitae" z 25 marca 2023 r. punkt 105

O Maryjo,
jutrzenko nowego świata,
Matko żyjących,
Tobie zawierzamy sprawę życia:
spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze
dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat,
ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia,
mężczyzn i kobiet — ofiary nieludzkiej przemocy,
starców i chorych zabitych przez obojętność
albo fałszywą litość.
Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna
potrafili otwarcie i z miłością głosić
ludziom naszej epoki
Ewangelię życia.
Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej
jako zawsze nowego daru,
radość wysławiania jej z wdzięcznością
w całym życiu
oraz odwagę czynnego i wytrwałego
świadczenia o niej,
aby mogli budować,
wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli,
cywilizację prawdy i miłości
na cześć i chwałę Boga Stwórcy,
który miłuje życie.

Modlitwa Jana Pawła II do Matki Odkupiciela Modlitwa stanowiąca fragment Aktu zawierzenia świata Matce Bożej przez Papieża Jana Pawła II w Fatimie (Portugalia) 13 maja 1991 r.

Matko Odkupiciela... Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego...

Okaż, żeś jest Matką!. Tak, nie przestawaj okazywać, żeś jest Matką wszystkich, świat bowiem potrzebuje Ciebie.

Nowa sytuacja narodów i Kościoła wciąż pozostaje chwiejna i niepewna. Wciąż jeszcze istnieje niebezpieczeństwo, że miejsce marksizmu zająć może ateizm w innej postaci, który wychwalając wolność zmierza do zniszczenia samych korzeni moralności ludzkiej i chrześcijańskiej.

Matko nadziei, bądź nam towarzyszką drogi, towarzyszką drogi człowieka schyłku XX w., ludzi wszystkich kultur i ras, wszystkich stanów i każdego wieku. Bądź towarzyszką narodów w ich dążeniu do solidarności i miłości wzajemnej. Bądź z młodymi; bohaterami dni pokoju, które nadejdą.

Potrzebują Ciebie narody, które niedawno odzyskały przestrzenie wolności i teraz budują swoją przyszłość. Potrzebuje Ciebie Europa, która — od Zachodu po Wschód — nie zdoła odnaleźć swej prawdziwej tożsamości, jeżeli na nowo nie odkryje wspólnych chrześcijańskich korzeni. Potrzebuje Ciebie świat, ażeby położyć kres tak wielu i tak gwałtownym konfliktom, które wciąż jeszcze są jego udręką.

Modlitwa ojca Pio do Matki Bożej Pośredniczki Łask Ojciec Pio odmawiał codziennie tę modlitwę oraz Koronkę do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji wszystkich, którzy prosili go o wstawiennictwo i potrzebowali Bożej interwencji. Zalecał też odmawianie obydwu tych modlitw jako nowennę albo triduum we wszelkich potrzebach, zwłaszcza duchowych, a także w błaganiach o łaskę odzyskania zdrowia

l. O niebiańska Skarbnico wszelkich łask! Matko Boga i moja!
Ty jesteś pierworodną córką wiecznego Ojca i dzierżysz w swoich rękach Jego wszechmoc,
dlatego zlituj się nad moją duszą i obdarz mnie łaską, o którą Cię żarliwie błagam. Zdrowaś Maryjo...

2. O miłosierna Szafarko Bożych łask! Najświętsza Maryjo Dziewico!
Ty jesteś Matką wiecznego Słowa Wcielonego, które Cię obdarzyło swoją bezmierną mądrością.
Wejrzyj na wielkość mojego bólu i udziel mi łaski, której tak bardzo potrzebuję. Zdrowaś Maryjo...

3. O najukochańsza Szafarko Bożych łask! Niepokalana Oblubienico wiecznego Ducha Świętego! Najświętsza Maryjo!
Ty otrzymałaś od Niego serce, które jest zdolne litować się nad ludzkimi nieszczęściami i które nie może powstrzymać się
od przyjścia z pociechą cierpiącemu człowiekowi, ulituj się nad moją duszą i udziel mi łaski, której się spodziewam,
ufając całkowicie Twojej macierzyńskiej dobroci. Zdrowaś Maryjo...

Tak! Tak! O Matko moja. Skarbnico wszelkich łask, Ucieczko biednych grzeszników, Pocieszycielko strapionych;
Nadziejo tych, którzy rozpaczają i najmożniejsza Wspomożycielko chrześcijan!
W Tobie pokładam całą moją nadzieję i jestem pewny(a), że otrzymasz dla mnie od Jezusa łaskę, której tak bardzo pragnę,
jeśli tylko będzie ona pożyteczna dla mojej duszy.

Modlitwa ojca Pio do Matki Bożej Pośredniczki Łask, Ikona pliku PDF

Modlitwa do Matki Bożej Dobrego Zdarzenia "Dobre Nowiny", nr 8 (51) wrzesień 2019, str. 5

Najświętsza Panno Maryjo, Matko moja,
spójrz, jak zło zniewala wszystko: serce,
rodzinę, społeczeństwo, ojczyznę.
Dzieci nie podążają już ścieżkami niewinności.
Młodzi, zajęci swoimi sprawami, już nie uciekają się
jak niegdyś przed Twój ołtarz, by prosić Cię
o matczyne błogosławieństwo; nie szukają
blasku Twojego spojrzenia, by rozproszyć mroki
zwątpienia, które świat piętrzy na ich drodze.

Matki zapominają, że dom jest szkołą dobra,
a one pierwszymi nauczycielkami. Dom nie jest już,
jak niegdyś, miejscem, gdzie rozbrzmiewał dźwięk modlitwy.
W szkołach brakuje modlitwy i nie wysławia się
Twojej wielkości. W domu nie wierzy się
w Świętą Opatrzność, która ma policzone włosy
na naszej głowie i zna każdy niepokój,
nie oczekuje się pomocy od Twojego matczynego, miłosiernego serca.

Ojczyzna jest teraz biednym wędrowcem z Ewangelii,
znajdującym się w rękach złodziei,
pokryta ranami, konająca, pozbawiona ukojenia i ludzkiej nadziei.

Słodka Matko moja: otaczaj opieką te opuszczone dzieci,
które gubią się, ponieważ nie mają nikogo.
Chroń młodzież, by ich korzenie nie zatopiły się
w błocie uzależnień i zniewolenia.
Matki naucz boskiego macierzyństwa, obowiązku troski
o kształtowanie serc swoich dzieci bez względu na
poświęcenia i ofiary, naucz ratunku
poprzez tajemniczą modlitwę ich łez.

Jeśli Ty nie przyjdziesz z pomocą tej konającej ojczyźnie,
chrześcijański lud zaginie. Twoje matczyne serce jest
amforą niewypowiedzianej czułości; kroplą tego balsamu
zroś jej rany, a będzie żyć. Amen.

Modlitwa do Matki Bożej Dobrego Zdarzenia o uproszenie potrzebnej łaski "Dobre Nowiny", nr 8 (51) wrzesień 2019, str. 5

Najświętsza Maryjo, Matko Dobrego Zdarzenia.
Ty, która ukochałaś Twoją córkę
i powierniczkę, służebnicę Bożą matkę
Mariannę Franciszkę od Jezusa Torres w czasie jej
ziemskiego życia, zaprowadź nas do Jezusa Chrystusa,
naszego Pana, swojego umiłowanego Syna
i przez tę miłość udziel mi łaski, o którą teraz Cię
proszę: (wymienić prośbę), a swoją wspaniałą służebnicę
wynieś do chwały ołtarzy, by Kościół i nasza
ojczyzna mogły mieć powierniczkę w niebie,
by ocalić nas od zła fizycznego, moralnego i społecznego,
które zniewala nasze życie i prowadzi
nas na skraj cierpienia. Wybaw nas przez modlitwy,
umiłowanie Quito i całego Ekwadoru.
Ojcze nasz..., Zdrowaś, Maryjo..., Chwała Ojcu...

MB od demonów

Modlitwa do Matki Bożej od demonów

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów,
Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę,
by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie,
rozkaż Hufcom Anielskim, aby ścigały szatanów,
stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie,
strąciły do piekła. Amen.
Święci Aniołowie i Archaniołowie -
brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.

Matka Boża z relikwią obrusu z Ostatniej Wieczerzy

Dlaczego Maryja jest postrachem demonów? Sekrety walki z szatanem

Modlitwa do Matki Bożej Opuszczonych z Walencji (Katalonia, Hiszpania) źródło: "Dobre Nowiny", nr 10 (73) listopad-grudzień 2021, str. 11

MB Opuszczonych z Walencji (Katalonia, Hiszpania)

Modlitwa za wstawiennictwem Maryi od Spraw Niemożliwych z Patu (Brazylia)

Modlitwa za wstawiennictwem Maryi od Spraw Niemożliwych z Patu (Brazylia), Ikona pliku PDF

Modlitwa do Matki Bożej "od oczu"

Modlitwa do Matki Bożej "od oczu" (Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie)

Figura Matki Bożej "od oczu"

Różaniec Święty

Modlitwy Różańcowe

Tajemnice Różańca źródło: "Przedziwny sekret Różańca Swiętego. Tajemnica łaski i zbawienia"

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

„Aby nikt nie zabrał ci twojej korony" (Ap 3,11). Uważaj, uważaj, aby ktoś inny - wierniejszy od ciebie w dobrym odmawianiu Różańca każdego dnia, nie zabrał ci jej. „Twoja korona": ona była twoja, Pan Bóg przygotował ci ją, ty twoimi Różańcami dobrze odmówionymi w połowie już ją sobie zdobyleś, lecz potem zatrzymałeś się w drodze, drodze tak pięknej, po której biegłeś tak dobrze (Ga 5,7). W ten sposób ktoś inny wyprzedził cię, przybył pierwszy, wierniejszy i pilniejszy od ciebie, swoimi Różańcami i swoimi dobrymi czynami zdobył i zapłacił to, co trzeba, aby mieć twoją koronę.

Kto ci przeszkodził zdobyć twoją koronę Różańca św.? Nieprzyjaciele Różańca, którzy są tak liczni. O, wierz mi: tylko gwałtownicy zdołają przywłaszczyć ją sobie siłą (Mt 11,12). Ponieważ takie korony nie są dla tych nieśmiałych, którzy obawiają się kpin i gróźb świata; takie korony nie są dla tych leniwych i próżnujących, którzy odmawiają Różaniec niedbale lub w pośpiechu, lub tylko po to, aby móc powiedzieć, że go odmówili, lub tylko od czasu do czasu, kiedy im się zechce; takie korony nie są dla tych wygodnych, którzy się zniechęcają i rzucają broń natychmiast, gdy tylko piekło wybucha przeciw ich Różańcowi.

Jeżeli więc, drogi Bracie od Różańca, myślisz służyć Jezusowi i Maryi odmawianiem codziennie Różańca św., przygotuj się na pokusy. Nie łudź się: heretycy, wolnomyślni, światowi, pobożni połowicznie, fałszywi prorocy, w zgodzie z twoją zepsutą naturą, nie mniej z całym piekłem, będą walczyć z tobą, abyś opuścił, tę pobożną praktykę.

Zaprawdę, nie możesz odmawiać Różańca bez jakichś mimowolnych rozproszeń. Bardzo trudno jest odmówić nawet jedno "Zdrowaś Maryjo" tak, by twoja stale ruchliwa wyobraźnia nie odjęła czegoś twojej uwadze. Możesz go jednak odmawiać bez rozproszeń dobrowolnych, i musisz podjąć wszelkie możliwe środki, żeby ograniczyć te mimowolne rozproszenia i unieruchomić swoją wyobraźnię.

Twój Różaniec jest tym lepszy, im bardziej zasługujący. Tym bardziej zasługujący im trudniejszy. Tym trudniejszy im w naturalny sposób mniej przyjemny dla duszy i bardziej wypełniony nędznymi muszkami i mrówkami, które biegając na wszystkie strony w wyobraźni, wbrew woli, nie dają duszy czasu na zakosztowanie tego, co mówi, i na spocznienie w pokoju.

Modlitwa różańcowa

Różaniec z o. Adamem Szustakiem OP: Tajemnice radosne

Różaniec z o. Adamem Szustakiem OP: Tajemnice światła

Różaniec z o. Adamem Szustakiem OP: Tajemnice bolesne

Różaniec z o. Adamem Szustakiem OP: Tajemnice chwalebne

***

Różaniec śpiewany (nagranie wideo, 35:17)

*** Różaniec "po gietrzwałdzku"

Różaniec "po gietrzwałdzku" za: "Dobre Nowiny", nr 1 (82) styczeń 2023, str. 16

Akty strzeliste

O Pani moja, o Matko moja, pomnij, że jestem Twój! Strzeż mnie i broń jako własności swojej!
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
Módl się za nami święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Akt strzelisty św. Maksymiliana Marii Kolbego

O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Modlitwy ku czci Najświętszej Maryi Panny, Ikona pliku PDF Teksty modlitw śpiewanych od bardzo dawna w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Nieustannej Pomocy w Rzepiskach. Plik z modlitwami przygotował i udostępnił br. Bogdan Bednarz MIC

Czarna Madonno

"Czarna Madonno" przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej w wykonaniu "Małej Armii Janosika", [nagranie wideo, 4:17].

Modlitwa do Jezusa Eucharystycznego
za pośrednictwem Matki Bożej

Maryjo, Niewiasto Eucharystii.
Życie nasze jest coraz trudniejsze
i coraz więcej w nim niepokojów.
Otrzymaliśmy jednak od Boga
niepojęty Dar.
Posiada on w sobie moc przemiany
największego nawet nieszczęśnāka
w najbardziej szczęśliwego człowieka.
Dokonać sie to może
podczas Mszy Świętej,
w której Jezus Chrystus
z miłości za każdego z nas
sakramentalnie umiera na krzyżu.
Jednocześnie daje się nam
jako Boski Pokarm.
Mocą Boga w nas obecnego
przez Komunię św. jesteśmy zdolni
do wszelkiego dobra.
Maryjo, Matko Eucharystii
ucz nas kochać Jezusa eucharystycznego
swoim Niepokalanym Sercem.
Amen.

Modlitwa do Jezusa Eucharystycznego

Modlitwa do Jezusa Eucharystycznego za pośrednictwem Matki Bożej (obrazek)

Litania do św. Józefa (aktualny tekst) źródło: "Gość Niedzielny", nr 24 20 czerwca 2021 r., wkładka


Nowenna za mężczyzn za wstawiennictwem św. Józefa

Nowenna za mężczyzn za wstawiennictwem św. Józefa-1
Start
Nowenna za mężczyzn za wstawiennictwem św. Józefa-2
Modlitwa do św. Józefa
Nowenna za mężczyzn za wstawiennictwem św. Józefa-3
Wprowadzenie
Nowenna za mężczyzn za wstawiennictwem św. Józefa-4
Dzień 1
Nowenna za mężczyzn za wstawiennictwem św. Józefa-5
Dzień 2
Nowenna za mężczyzn za wstawiennictwem św. Józefa-6
Dzień 2
Nowenna za mężczyzn za wstawiennictwem św. Józefa-7
Dzień 3
Nowenna za mężczyzn za wstawiennictwem św. Józefa-8
Dzień 4
Nowenna za mężczyzn za wstawiennictwem św. Józefa-9
Dzień 4
Nowenna za mężczyzn za wstawiennictwem św. Józefa-10
Dzień 5
Nowenna za mężczyzn za wstawiennictwem św. Józefa-11
Dzień 5
Nowenna za mężczyzn za wstawiennictwem św. Józefa-12
Dzień 6
Nowenna za mężczyzn za wstawiennictwem św. Józefa-13
Dzień 7
Nowenna za mężczyzn za wstawiennictwem św. Józefa-14
Dzień 7
Nowenna za mężczyzn za wstawiennictwem św. Józefa-15
Dzień 8
Nowenna za mężczyzn za wstawiennictwem św. Józefa-16
Dzień 9
Nowenna za mężczyzn za wstawiennictwem św. Józefa-17
Dzień 9
Nowenna za mężczyzn za wstawiennictwem św. Józefa-18
Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP
Nowenna za mężczyzn za wstawiennictwem św. Józefa-19
Zakończenie

"O dojrzałości w czasach kryzysu. Nowenna za mężczyzn za wstawiennictwem św. Józefa", Ikona pliku PDF

Modlitwa o pracę (nowenna) Do odmawiania przez dziewięć kolejnych dni do św. Józefa

Święty Józefie,
najwierniejszy Ojcze, Żywicielu Boskiego Dziecięcia, dziewiczy Mężu Matki Bożej, potężny Opiekunie Kościoła Świętego,
przychodzę do Ciebie, aby polecić się Twej szczególnej opiece.

Tyś niczego innego nie pragnął na tym świecie, jak tylko chwały Bożej i dobra bliźniego.
Wszystko oddałeś Zbawicielowi, a radością Twą były modlitwa, praca, poświęcenie, cierpienie i śmierć dla Niego.
Nieznanym byłeś na tym świecie, a przecież znanym Jezusowi, on to bowiem spoglądał z radością na Twe proste i ukryte w Nim życie.

Święty Józefie, Tyś pomógł już tak wielu ludziom, przychodzę więc do Ciebie z wielką ufnością.
Ty widzisz w Bożym świetle to, czego mi brakuje, znasz mojej troski, trudności i boleści.
Polecam Twej ojcowskiej trosce moje starania o znalezienie pracy. Składam je do Twych rąk, które ocaliły Dzieciątko Jezus.

Ale przede wszystkim błagam Cię o łaskę, bym nigdy nie rozłączył się z Jezusem przez grzech śmiertelny, bym Go poznawał i kochał Go coraz bardziej, podobnie jak i Jego Świętą Matkę.
Proszę Cię też o łaskę, bym mógł zawsze żyć w obecności Boga, bym mógł wszystko robić dla Jego chwały i dobra dusz, oraz by dane mi było zaznać błogosławionej wizji Boga, abym mógł wraz Tobą głosić jego chwałę na wieki wieków.

"Septenna ku czci siedmiu radości i siedmiu boleści Świętego Józefa"

"Septenna ku czci siedmiu radości i siedmiu boleści Świętego Józefa", Ikona pliku PDF

Telegram do św. Józefa

Modlitwa o szybki ratunek w konkretnej sprawie, Ikona pliku PDF

Modlitwa do św. Józefa

Modlitwa o skuteczną pomoc św. Józefa, Ikona pliku PDF

Modlitwa 30-dniowa do św. Józefa

Modlitwa 30-dniowa o wstawiennictwo św. Józefa, Ikona pliku PDF

Modlitwa do św. Józefa Śpiącego

O, święty Józefie, jesteś człowiekiem wielce ukochanym przez Najwyższego. Anioł Pański ukazał ci się we śnie, aby cię ostrzec i poprowadzić, gdy troszczyłeś się o Świętą Rodzinę. Byłeś cichym i silnym, lojalnym i odważnym obrońcą.

Drogi święty Józefie, spoczywając w Panu, ufny w Jego absolutną moc i dobroć, spójrz na mnie. Proszę weź moją potrzebę (wymień swoją prośbę) do swojego serca, śnij o niej i przedstaw ją swojemu Synowi.

Pomóż mi, dobry święty Józefie, usłyszeć głos Boga, powstać i działać z miłością. Z radością chwalę i dziękuję Bogu.
Święty Józefie, kocham cię. Amen

Modlitwa za wstawiennictwem św. Józefa Odmawiaj tę modlitwę do św. Józefa rano, przez dziewięć kolejnych dni, w takiej intencji, w jakiej chcesz.

Św. Józef ze śpiącym Dzieciatkiem Jezus

O, święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia.

O, święty Józefie, pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twojego Boskiego Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym – poddany Twojej niebiańskiej mocy – mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu ze wszystkich ojców.

O, święty Józefie, nigdy nie zmęczę się kontemplowaniem Ciebie. A w Twoich ramionach zasypia Jezus. Nie ośmielę się zbliżyć do Ciebie, kiedy On spoczywa na Twoim sercu. Uściskaj Go mocno w moim imieniu, ucałuj Jego drogocenną głowę i poproś Go, by odwzajemnił ten pocałunek, kiedy będę wydawał moje ostatnie tchnienie. Święty Józefie, patronie odchodzących dusz, módl się za mnie. Amen

Święty Michał Archanioł

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha
bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył,
pokornie o to prosimy,
a Ty Wodzu Niebieskich Zastępów,
szatana i inne złe duchy, które
na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen

"Rozmowa Jezusa z szatanem. Modlitwa do św. Michała Archanioła", Ikona pliku PDF

Modlitwa o pokorę do św. Michala Archanioła

Święty Michale Archaniele,
pogromco szatana,
ducha pychy,
pomóż mi zwalczyć mój egoizm
który nie chce poddać się Bogu
i jego świętej Woli.

Wstawiaj się za mną do Pana,
abym zachwycony Bogiem,
wołał do Niego
wkażdej chwili mego życia:
"Któż jak Bóg!"
Amen.

Modlitwa do św. Gabriela Archanioła

Święty Gabrielu Archaniele, słusznie nazwany "Bożą mocą",
ponieważ zostałeś wybrany do zwiastowania Maryi tajemnicy Wcielenia,
w której Bóg Wszechmogący okazał moc swego ramienia.
Spraw, abyśmy poznali skarby zamknięte w Osobie Syna Bożego.
Bądź nam pośrednikiem u Niego i Jego Matki w niebie,
a tu na ziemi naszym przewodnikiem i opiekunem.
Amen.

Modlitwa do św. Rafała Archanioła

Święty Rafale Archaniele,
spraw, abym naśladował Cię w posłuszeństwie i ufności,
a Bóg wszechpotężny i miłosierny, Ojciec, Syn i Duch Święty,
niech błogosławi i podtrzymuje na zawsze.
Amen.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy,
bądź mi zawsze do pomocy.
Strzeż duszy i ciała mego,
zaprowadź mnie do życia wiecznego.
Amen.

Modlitwa poranna do Anioła Stróża

Mój wspaniały Aniele Stróżu,
z samego rana pragnę Cię powitać
z sercem przepełnionym miłością!

Bądź przy mnie, módl się ze mną,
pomóż mi,
abym nieustannie pragnął Boga.

Spraw, bym zawsze i wszędzie
odkrywał to, co jest dobre.
Dopomóż, aby moje myśli były prawe,
a słowa właściwe.

Mój dobry Aniele,
ten dzień będzie wspaniały,
bo Ty jesteś przy mnie!
Amen.

Modlitwy św. Jana Marii Vianney’a do Anioła Stróża

Poranna:
Dzień dobry, mój Aniele Stróżu.
Kocham Cię, czule troszczyłeś się o mnie tej nocy, gdy ja spałem.
Zachowaj mnie, proszę, tego dnia od zła i wypadków
i abym nie obraził Boga grzechem cieżkim.
Amen.

Wieczorna:
Dobranoc, mój Aniele Stróżu.
Dziękuję Ci za to, że opiekowałeś się mną dzisiaj.
Proszę Cię, złóż Bogu w ofierze
wszystkie uderzenia mego serca, kiedy ja będę spał.
Amen

Modlitwa św. Alfonsa de Liguori do Anioła Stróża

Miły Bogu Aniele, który mnie pod Twoją świętą opiekę oddanego,
od początku mego życia bronisz, oświecasz i mną kierujesz.
Czczę Cię i kocham jako mojego Patrona i Opiekuna,
Twojej opiece zupełnie się oddaję.
Proszę Cię pokornie, abyś mnie nie opuszczał choć jestem niewdzięczny
i przeciw świętym Twoim natchnieniom wykraczam,
lecz abyś mnie gdy błądzę – łaskawie poprawiał,
gdy upadnę – podźwignął,
nieumiejętnego – nauczał,
strapionego – pocieszał,
w niebezpieczeństwie zostającego – ratował,
aż mnie do szczęśliwości w niebie doprowadzisz.
Amen.

Modlitwa do Anioła Stróża Polski Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 19.IX.1994 r. nr 2149/K/94

Boże, nieskończenie dobry, Ty który w swej niezmierzonej miłości
przydzieliłeś naszej chrześcijańskiej Ojczyźnie Świętego Anioła Stróża,
aby strzegł nasz Naród i bronił od wszelkich niebezpieczeństw i zasadzek nieprzyjaciół,
z całą pokorą błagamy Cię, udziel Narodowi polskiemu tej łaski, o którą Cię gorąco prosimy....

Ty zaś Aniele Stróżu Polski,
który na przestrzeni dziejów tak dzielnie przychodziłeś jej z pomocą we wszelkich zagrożeniach,
uwalniając ją z niewoli i jarzma nieprzyjaciół wewnętrznych i zewnętrznych
– bądź błogosławiony w twoim oddaniu się Bogu i pełnieniu Jego świętej woli!

Wstawiaj się za nami, aby Polacy wszystkich czasów i pokoleń,
razem z Maryją Niepokalaną, Królową Aniołów, św. Michałem Archaniołem,
ze wszystkimi Aniołami i Świętymi, uwielbiali zawsze i wszędzie Boga w Trójcy Jedynego.
Amen

Modlitwa codzienna o opiekę do św. Judy Tadeusza

Święty Judo Tadeuszu, potężny mój Obrońco i opiekunie,
w trosce i cierpieniu oddaję się Twej cudownej opiece.
Wdzięczny Ci jestem za wszystkie łaski,
jakie dla mnie już wyjednałeś,
proszę Cię i nadal wspieraj mnie w pracy,
pocieszaj w smutku, strzeż przed pokusą
Bądź moją mocą w trudnościach,
osłoną w niebezpieczeństwach.
Spraw, abym z Bogiem się budził
i z Bogiem szedł na spoczynek.
Dzień po dniu prowadź mnie coraz bliżej Serca Jezusowego,
abym spoczął w Nim po trudach i walkach życia,
a zamiast miłości własnej, pychy i zniechęcenia,
niech w mym sercu zapanuje miłość, ofiarność i pokora. Amen.

Wspomnienie św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza

Święty Krzysztof, patron kierowców

Modlitwa do św. Krzysztofa o opiekę na drogę

Święty Krzysztofie, który patronujesz prowadzącym pojazdy,
otaczaj swą opieką każdego, kto usiądzie za kierownicą.
Wypraszaj u Boga łaski i predyspozycje potrzebne każdemu kierującemu pojazdem.
Święty Krzysztofie, proś dobrego Boga, aby chronił kierowców przed brawurą i wypadkami
i aby każdy z nich był na drodze odpowiedzialny, trzeźwy, opano­wany i życzliwy. Amen.

Modlitwa kierowcy (1)

Boże, pobłogosław mojej podróży,
abym szczęśliwie dotarł do celu.
Chroń od niebezpieczeństw na drodze.
Zachowaj od wypadków.
Ustrzeż mnie, proszę, przed brawurą
lub uśnięciem za kierownicą.
Daj opanowanie w trudnych
sytuacjach na drodze.
Naucz mnie wybaczać błędy innych
i przyznawać się do swoich.
Jezu, który powiedziałeś o sobie:
Ja jestem drogą, prowadź nas
bezpiecznie po wszystkich drogach życia. Amen.

Modlitwa kierowcy (2)

O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę,
bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka.
Ty jesteś Dawcą Życia -
proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie.
Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od nieszczęść i wypadków.
Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich
i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa prędkości.
Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś,
wraz z radością Twej łaski,
mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich. Amen.

Święty Ojciec Pio

Modlitwa o wstawiennictwo św. Ojca Pio

Święty Ojcze Pio, naznaczony świętymi znakami
Męki naszego Zbawiciela,
Ciebie wybrał Bóg, abyś w naszych czasach
na nowo ukazał potęgę i cuda Bożej miłości.
Bądź w Niebie naszym patronem,
a gdy wzywamy Twojego potężnego
wstawiennictwa u tronu Bożego Miłosierdzia,
uproś nam przebaczenie grzechów, łaskę
zjednoczenia z Jezusem Chrystusem
w Eucharystii i radość trwania
w Kościele świętym.
Broń nas przed złym duchem,
kieruj nasze kroki na drogę pokoju
i naucz nas żyć w prawdzie i wolności
dzieci Bożych. Amen.

Modlitwa o łaski za przyczyną św. Ojca Pio

O Jezu, pełen łaski i miłosierdzia,
Ty dla zbawienia dusz ludzkich podjąłeś mękę i umarłeś na krzyżu,
aby wyjednać przebaczenie grzechów;
pokornie błagam Cię: za przyczyną św. Ojca Pio, kapłana i stygmatyka,
który wielkodusznie Ci służył,
poświęcał swe życie i cierpiał dla ratowania grzeszników,
udziel mi przebaczenia moich win i łaski...

Dla większej chwały Twojej racz go wsławić chwałą świętości
i przyciągnij wszystkich ludzi do swego miłującego Serca.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Chwała Ojcu... - 3 razy

Modlitwa do św. Benedykta, patrona Europy

Święty Benedykcie, Patronie Europy,
Ty nas pouczyłeś, że Bogu jako Stwórcy i Ojcu mamy służyć z żywą wiarą, z nabożnym uwielbieniem, z żarliwą modlitwą, z radosnym posłuszeństwem Jego świętej woli.
Ty nas pouczyłeś, że chrześcijanin ma pełnić służbę Chrystusowi Panu, prawdziwemu Królowi, i żyć według Jego Ewangelii.
Ty nas pouczyłeś, że praca sumiennie wykonywana jest uczestnictwem w Boskim dziele stworzenia i przyczynia się do dobra braci.
Wejrzyj na Europę, której jesteś Patronem, i wyjednaj jej łaskę, aby wytrwała w chrześcijańskiej wierze i tę wiarę niosła innym narodom.
Wyproś nam poszanowanie Prawa Bożego i uczciwość w pracy.
Wyjednaj narodom Europy zgodę i miłość, aby wzajemnie sobie pomagały i utworzyły jeden święty lud Boży, dążący do wiekuistego Królestwa. Amen

Z objawień w Litmanowej (Słowacja)

Maryjo, Matko nasza, skryj nas pod Twój płaszcz. [5 VIII 1990 r.]
Niepokalanie Czysta, pomóż mi zachować czystość mojego serca. [7 VII 1991 r.]
Ojcze spraw, abym każdego umiał przyjmować jako swego brata i siostrę. [9 X 1994 r.]
Boże oddaję Ci całą moją przeszłość, powierzam Tobie całą moją przyszłość.
Dziękuję Ci za każdy dzień, który mi dajesz i cieszę się, że jesteś stale ze mną, i że mnie nigdy nie opuściłeś. [8 I 1995 r.]
Kocham i dlatego żałuję, kocham i dlatego przebaczam, kocham i to jest mój pokój. [5 III 1995 r.]

Modlitwa do św. Kajetana z Thiene o pomoc w znalezieniu pracy

Modlitwa do św. Kajetana z Thiene o pomoc w znalezieniu pracy za: "Dobre Nowiny", nr 5 (58) maj 2020, str. 16

Modlitwy za wstawiennictwem św. Franciszka Marto i św. Hiacynty Marto

Św. Franciszek Marto

Św. Hiacynta Marto

Przykazania kościelne Zgodnie z uchwałą nr 15/364/2014 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2014 r.

 1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Modlitwa za Kościół

Jezu Chryste, którego Boskim dziełem jest Kościół święty, spraw, by tak, jak Ty tego pragniesz, był On jeden, święty, powszechny i całkowicie skierowany do tej doskonałości, do której Go powołałeś.
Daj Kościołowi ciągle odradzającą się żywotność i uwagę zawsze czujną na znaki czasu, by umiał doświadczyć wszystkiego, a to, co dobre jest, zachować w każdym czasie i w każdej okoliczności.
Spraw, by wśród chrześcijan miłość była główną zasadą, miłosierdzie szczególną cechą, sprawiedliwość - codziennym chlebem, męstwo w trudach - wiernością, modlitwa – wytchnieniem, radość – nagrodą.
Prosimy, by Twoje Królestwo prawdy i życia, światłości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju - rozszerzało się i wzmacniało z każdym dniem. Amen

Modlitwa za Ojca Świętego

Boże Wszechmogący, któryś ustanowił Ojca Świętego widzialną głową Kościoła świętego, otaczaj zawsze następcę świętego Piotra Swą łaską i błogosławieństwem. Udziel mu długiego życia, dobrego zdrowia, pociechy w cierpieniach i spraw, aby apostolska jego praca przyniosła jak największy pożytek całemu chrześcijaństwu. Zmiłuj się, Boże, nad nim za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych oraz dozwól Ojcze niebieski, aby nas wszystkich zaprowadził z sobą do życia wiecznego. Amen.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Modlitwa za rodzinę parafialną

Panie Jezu Chryste, Pasterzu naszych dusz, prosimy Ciebie za wszystkich, których wybrałeś Sobie do tej parafii. Zachowaj ich w świętej łasce i miłości Twojej. Niechaj z Ciebie czerpią wciąż nowe życie. Niech moc Twoja tworzy z nich żywe członki Twego Mistycznego Ciała. Daj nam dzisiaj Chleb Żywota. Niech ta parafia wzrasta i uświęca się na obraz i podobieństwo Twoje.

Prosimy Cię, Panie, za wszystkich, którzy służą naszej parafii. Prosimy za kapłanów, pasterzy naszych dusz. Niech dojrzewają w znojnym trudzie, by byli wzorem wiary i życia z wiary. Błogosław wszystkim ich dziełom miłości, wszystkim ich czynom. Otocz Swą opieką ojców rodzin, aby byli wzorem wiary. Otocz Swą opieką matki, aby uczyły pięknej miłości. Otocz opieką naszą młodzież, daj jej dzielność, miłość prawdy, czystość i wierność chrześcijańskiemu powołaniu.

Prosimy Cię szczególnie za tych, którzy smucą się i cierpią, za wszystkich chorych, niedołężnych, za wdowy i sieroty. Ty, o Panie, wspomóż samotnych, prowadź bezdomnych, bądź nadzieją umierających, a z tymi, którzy już odeszli do Ciebie, racz nas_zachować w jedności przez wiarę, nadzieję i miłość.

Panie, zostań z nami i całym Kościołem Twoim. Zostań wśród nas, należących do wspólnoty parafialnej i buduj w sercach naszych Twoje Królestwo.
Maryjo, Matko Kościoła, wstawiaj się za nami do Twojego Syna. Bądź nam matką na drogach naszego życia.
Matko pięknej miłości, wyjednaj nam ducha miłości, która nigdy nie ustaje. Amen

Modlitwa za kapłanów

Jezu, Dobry Pasterzu,
spraw, aby serca kapłańskie, myśli i ręce
pozostały czyste, pokorne
i zawsze gotowe do posługi.
Niech będą odbiciem Twego Świętego Oblicza,
niech pozostaną wierni Tobie,
Twojemu Kościołowi i swojemu powołaniu,
aż do ostatniej chwili swego życia. Amen.

Święty Józefie Kalasancjuszu, módl się za nimi!

Modlitwa św. Teresy z Lisieux o uświęcenie kapłanów "Dobre Nowiny", nr 2(55), luty 2020 r., str. 16

Jezu, wiekuisty Najwyższy Kapłanie,
zachowaj Twoich kapłanów w opiece Twojego Najświętszego Serca, gdzie nikt im nie może zaszkodzić.
Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała.
Zachowaj czystymi ich wargi, które zraszane są Twoją Najdroższą Krwią.
Zachowaj czystymi ich serca naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego Kapłaństwa.
Spraw, aby wzrastali w miłości i wierności Tobie.
Chroń ich przed zepsuciem i skażeniem tego świata.
Wraz z mocą przemiany chleba i wina udziel im również mocy przemiany serc.
Błogosław ich trudowi, aby wydał obfite owoce.
Niech dusze, którym służą, będą ich pociechą tu na ziemi, a także wieczną koroną w życiu przyszłym. Amen.

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, módl się za nimi!

Modlitwy za kapłanów

Modlitwy za kapłanów, Ikona pliku PDF

Modlitwa o powołania

Jezu Chryste, Ty wezwałeś swych uczniów,
aby porzucili wszystko i poszli za Tobą.
Spraw, aby wielu za ich przykładem mogło
mogło opuścić to, co ziemskie i dążyć do tego, co boskie.
Prosimy Cię o powołania kapłańskie i zakonne,
aby nigdy nie zabrakło robotników w winnicy Pańskiej.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o powołania zakonne

Wypełniając polecenie Jezusa Chrystusa Proście Pana żniwa, aby wysłał pracowników na żniwo Swoje, błagamy usilnie: Panie, poślij dobrych i gorliwych pracowników na Swoje żniwo.
Wzbudź wiele świętych powołań zakonnych wśród chłopców i dziewcząt. Niech przezwyciężą wszystkie trudności wewnętrzne i zewnętrzne, jakie piętrzą się w ich życiu, aby całkowicie poświęcić się Bogu.
Wybierając życie w klasztorze niech prawdziwie Boga szukają i z całego serca Mu służą. Spraw, Panie, by wszystkie klasztory były oazami żarliwej modlitwy i ofiary, która by ubogaciła Kościół Święty i dopomagała ludziom do zbawienia.

Te nasze gorące i szczere modlitwy zanosimy do Ciebie Ojcze miłosierny przez Jezusa Chrystusa Twojego Syna. Wsparci potężnym wstawiennictwem Najświętszej Marii Panny oraz Św. Benedykta i Św. Scholastyki ufamy, że nasze prośby zostaną wysłuchane. Amen.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Modlitwa o dobre przeżycie Misji Świętych

Boże, Stworzycielu nieba i ziemi
Ojcze Jezusa Chrystusa i nasz Ojcze,
prosimy Cię o błogosławieństwo
na czas misji świętych.
Niech ten czas będzie dla darem
łaski i Twego miłosierdzia.

Synu Boży, który dla nas stałeś się
człowiekiem, otwórz nasze umysły
i serca na Twoje słowo,
abyśmy odnowili i umocnili wiarę
otrzymaną na chrzcie świętym.

Duchu Święty, odnów to, co
otrzymaliśmy od Ciebie i spraw,
abyśmy odnowili oblicze naszej parafii
i byli przwdziwą wspólnotą Kościoła.

Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy,
wzorze niezachwianej wiary,
módl się za nami, abyśmy jak najlepiej
wykorzystali łaskę misji świętych.
Amen.

Matko Nieustającej Pomocy, módl się za nami!

Akt oddania się rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Najświętsze Serce Jezusa, Zbawco nasz!
Wiemy, że chcesz utwierdzić królestwo świętej miłości na ziemi.
Chcesz dokonać tego przez rodziny, które wprowadzą Ciebie do swoich domów i zechcą kierować się Twoim Boskim prawem.

Do rodzin takich i my należeć chcemy. Ciebie Boże Serce - Miłości odwieczna, uznajemy na zawsze głową naszej rodziny.
Poddajemy Twemu panowaniu nasz umysł przez żywą wiarę, poddajemy wolę przez zachowanie Twoich przykazań.

Królestwo Boże w nas jest, przyrzekamy więc strzec łaski uświęcającej i jednoczyć się z Tobą w częstej Komunii Świętej.
Dołożymy też wszelkich starań, aby kraj nasz był prawdziwie Królestwem Twoim i Twojej Matki.
Postanawiamy walczyć z grzechem, bronić nierozerwalności i świętości małżeństwa, strzec życia nienarodzonych,
dbać skutecznie o pełne wychowanie religijne młodzieży, walczyć z wadami naszymi, głównie z pijaństwem, nieczystością i nieposzanowaniem dnia świętego.

Bądź dobry Jezu, Królem naszej rodziny i zjednoczeniem naszych serc! Bądź z nami w pracy i w odpoczynku, dziel z nami i uświęcaj dolę i niedolę.
Spraw, aby kiedyś cała nasza rodzina na zawsze zjednoczona z Tobą, wielbiła w niebie Twoją Miłość i Miłosierdzie.
Ten akt oddania się Tobie ofiarujemy przez ręce Matki Twojej i przybranego ojca Twego św. Józefa. Amen.

"Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!”

💖

Modlitwa za rodzinę

Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za dar rodziny.
Prosimy Cię, oświeć nasze serca i umysły,
abyśmy w pełni realizowali powołanie do miłości.
Spraw, byśmy w życiu codziennym i w pracy,
odzwierciedlali tę ofiarną, odwieczną miłość,
którą pokazujesz nam Ty, Ojcze, wraz ze Swym Synem
i Duchem Świętym.

Spraw, by Twoja miłość objawiała się
poprzez pokój królujący w naszym domu,
i poprzez wiarę, którą wyznajemy i której dajemy
świadectwo życiem.
Niech nasza rodzina będzie zawsze oazą bezinteresownej
miłości, zrozumienia, przebaczenia i radości.

Zechciej obdarzyć nas mądrością
i odwagą, byśmy stali się świadkami
Twoich odwiecznych planów dla rodziny.
Spraw, by Najświętsza Rodzina z Nazaretu
prowadziła nas, jako rodzinę, do świętości.
Prosimy Cię o to przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świetego,
jeden Bóg przez wszystkie wieki wieków.
{abp William Edward Lori, Metropolita Baltimore}

💖

Wigilijna modlitwa za rodzinę

Wigilijna modlitwa za rodzinę

Dziękujemy Ci, Panie Boże, za naszą rodzinę i za błogosławieństwo, którym nas obdarzasz każdego dnia.
Dziękujemy, że troszczysz się o nas.
Dziękujemy Ci za miłość, która nas łączy.
Prosimy, niech w naszej rodzinie zawsze panuje zgoda.

Spraw, byśmy nie chowali w sercach urazów i chętnie przebaczali sobie nawzajem.
Spraw także, aby miłość umacniana łaską sakramentu małżeństwa okazywała się mocniejsza od słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzi nasza rodzina.

A kiedy przyjdą trudności, cierpienie, może choroba któregoś z nas, pomóż nam razem przetrwać trudne chwile i z ufnością przyjąć Twoją wolę.

Panie Jezu, który doświadczyłeś rodzinnego ciepła i miłości rodziców, Maryi i Józefa, błogosław naszej rodzinie.
Amen.

💖

Opłatki

Modlitwa przed łamaniem się opłatkiem

Naucz nas, Panie Boże,
dzielić się chlebem, miłością
i życzliwością ze wszystkimi ludźmi,
a zwłaszcza z tymi, wśród których żyjemy.

Obdarz miłością, zgodą i jednością
naszą rodzinę.

Wlej nadzieję w serca ubogich,
samotnych, osieroconych
i przeżywających jakiekolwiek cierpienia.

Ojcze nasz, któryś jest w Niebie ...

💖

Dziecko poczęte

Modlitwa za dziecko poczęte

 1. Modlitwa codzienna
  Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu - proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.
 2. Codziennie odmawiana jedna tajemnica różańca świętego
 3. Przyrzeczone dodatkowe praktyki: ...

💖

Modlitwa męża za żonę

Modlitwa męża za żonę

+ Dobry Boże, dziękuję Ci za moją żonę.
Dziękuję za jej miłość, kobiecość, piękno, wrażliwość,
widzenie spraw inaczej niż ja.
Dziękuję za to, że skrzyżowały się nasze drogi,
wybraliśmy siebie nawzajem,
a Ty w sakramencie małżeństwa pobłogosławiłeś naszą miłość.
Panie, daj jej cierpliwość, wyrozumiałość, pokój.

+ Oddaję Ci wszystkie trudne sprawy, które są między nami:
spory, nieporozumienia, zwątpienia.
Spraw, żebyśmy byli nawzajem dla siebie pomocą,
umieli sobie przebaczać i wciąż lepiej siebie rozumieć.

+ Otocz, proszę, moją żonę opieką,
strzeż ją od złego i dodawaj jej sił.
Chcę być jej wsparciem i obrońcą.
Chcę być mężem i ojcem odpowiedzialnym
za wychowanie naszych dzieci.
Chcę, żeby była ze mną szczęśliwa.
Kocham ją.

💖

Modlitwa żony za męża

Modlitwa żony za męża

+ Dziękuję Ci, Panie, za mojego męża.
Za jego miłość, za dobro, które mi daje.
Za to, że dzięki sakramentowi małżeństwa
możemy tworzyć „jedno ciało".
Zawierzam Ci, Boże, wszystkie jego myśli,
gesty, słowa, decyzje, relacje z innymi ludźmi.
Oddaję także to, co w nim trudno mi pokochać,
co mnie irytuje lub boli.

+ Uświęcaj, Boże, naszą miłość.
Proszę o wierność dla niego i dla mnie.
Proszę o bliskość, która wyraża i umacnia miłość.
Pomóż nam, byśmy się zawsze dobrze rozumieli,
potrafili pokonywać trudności,
gasić konflikty i przebaczać sobie.

+ Chroń go, Panie, od zła,
daj mu silną wiarę i świętość.
Błogosław jego pracy.
Spraw, aby dzięki mnie
mógł stawać się lepszym mężem i ojcem.
Chcę jego szczęścia.
Kocham go.

💖

Modlitwa rodziców za dzieci (1)

Modlitwa rodziców za dzieci (1)

+ Boże, nasz Ojcze, dzięki Twojej łasce jesteśmy rodzicami.
Ty powierzyłeś nam dzieci, które do Ciebie należą.
Dziękujemy Ci za nie.
Prosimy, abyś je miał w swej opiece.
Strzeż ich życia, zachowaj w zdrowiu, broń od zła,
aby mogły bezpiecznie dojrzewać,
stać się dobrymi i mądrymi ludźmi
na Twoją chwałę i naszą radość.

+ Panie Jezu, Synu Ojca, strzeż wiary naszych dzieci,
daj im łaskę, aby były zawsze wierne Tobie.
Duchu Święty, udziel naszym dzieciom światła,
aby miały wrażliwe i prawe sumienia.
Pokaż im, jak mają służyć Bogu i bliźnim.
Daj im moc, aby pokonywały pokusy i trudności.
Pomóż im rozpoznawać na swojej drodze dobrych ludzi.
Daj im odnaleźć miejsce w Kościele i odczytać powołanie.
Oddajemy Ci ich przyszłość.

💖

Modlitwa rodziców za dzieci (2)

Modlitwa rodziców za dzieci (2)

Boże, który powołując nas do małżeństwa, raczyłeś je wzbogacić potomstwem, polecamy Ci gorąco nasze najukochańsze dzieci. Oddajemy je pod Twą ojcowską opiekę, aby wzrastały w Twej świętej bojaźni, wiodły życie prawdziwie chrześcijańskie i przyniosły pociechę nie tylko nam, ale i Tobie, naszemu Stwórcy i Ojczyźnie.

Spójrz, Panie, wśród jakich ludzi się obracają. Udziel im, Panie, pomocy i obrony, nam zaś dopomóż, abyśmy świadomi niebezpieczeństwa jakie nam grozi, przykładem naszego życia i obyczajów, najdoskonalszym zachowaniem świętych praw Twoich i Twego Kościoła, zdołali ich doprowadzić ścieżkami cnoty i Twoich przykazań do nieba, gdzie będziemy sławić Ciebie na wieki. Amen.

💖

Modlitwa w intencji chorego dziecka

Boże, dla Ciebie wszystko dorasta, a dorósłszy, od Ciebie otrzymuje moc; wyciągnij swą prawicę nad tym sługą Twoim, który (nad tą służebnicą Twoją, która) w zaraniu życia choruje. Niech odzyskawszy zdrowie i siły, dojdzie do pełni lat i po wszystkie dni życia swojego niech z wdzięcznością Ci służy.

Boże, Ty w przedziwny sposób wyznaczasz obowiązki Aniołom i ludziom, spraw miłościwie, aby na ziemi strzegli życia tego dziecka ci, którzy służąc Tobie w niebie zawsze Cię otaczają.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

💖

Modlitwa dzieci za rodziców (i)

Wszechmogący, wieczny Boże, dziękuję Ci za rodziców i proszę za nimi.
Po Tobie, Boże, zawdzięczam im najwięcej.
Oni byli Twoimi współpracownikami w daniu mi życia ciała i nadprzyrodzonego życia duszy,
oni włożyli i wkładają wiele troski o moje zdrowie, wykształcenie i wychowanie.

Spraw, Panie, abym umiał docenić ich starania i był zawsze wdzięczny. Ty zaś, łaską swoją racz wynagrodzić ich trud.
Daj im zdrowie i wszystkie łaski, które są im potrzebne do szczęścia i zbawienia.
Dla mnie zaś, Boże Ojcze, daj być dla nich pociechą, Wspomóż mnie, bym ich kochał, szanował i zawsze im dopomagał.

Boże, Ojcze, wysłuchaj modlitwy swojego dziecka i błogosław we wszystkim moim rodzicom i całej naszej Rodzinie,
aby stanowiła jedno serce i jedną duszę w Chrystusie Panu naszym. Amen.

💖

Modlitwa dzieci za rodziców (ii) Źródło: Aleteia

Modlitwa do do odmawiania nie tylko od święta.
Czwarte przykazanie Dekalogu - „Czcij ojca swego i matkę swoją” - zobowiązuje nas do konkretnego wysiłku.
Ta modlitwa pomoże Ci w jego wypełnianiu.

Dziękuję Ci, Panie Jezu, za moich rodziców.
Oni dali mi życie i troszczą się o mnie.
Udzielaj im potrzebnych łask,
by dobrze wypełniali swoje zadania.
Spraw także, bym ja, dobrze żyjąc, był ich radością.

Panie Jezu, polecam Ci moich rodziców.
Chcę prosić dla nich o wszelkie łaski i dobre zdrowie.
Spraw, aby ich trudy i ofiary przyniosły dobry owoc.
Daj także, bym umiał korzystać z ich rad i pomocy. Amen.

💖

Modlitwa za babcię Źródło: Aleteia

Ty też, Panie, miałeś swoją babcię.
Dziękuję Ci, Panie, że dajesz mi odczuć
dobroć mojej babci.

Kocham ją bardzo za to,
że wychowała moją mamę/mojego tatę
i że mnie też nie mniej kocha.

Wiem, że nie przestaje się modlić za mnie
i bardzo pragnie, abym wyrósł na dobrego człowieka.
Daj jej, Panie, zdrowie i wiele lat życia,
abym choć trochę zdążył się jej odwdzięczyć.

Zobacz, Panie, jakie spracowane ręce ma moja babcia,
a każda zmarszczka to znak jej pracy i cierpienia.
Bądź dla niej, Panie, nadzieją, pociechą i nagrodą.
Amen.

💖

Modlitwa dziadków za wnuki

Modlitwa dziadków za wnuki

Święci Anno i Joachimie,
waszemu wstawiennictwu
powierzam moje wnuki.
Wyproście dla nich łaskę
niezachwianej wiary oraz wierność
Bożym przykazaniom i Ewangelii.
Módlcie się, by Pan Bóg postawił
na ich życiowej drodze dobrych
ludzi, którzy pomogą im wzrastać
w wierze oraz mądrości
i chronił je przed wszelkim złem.
Potrzeby i troski moich wnuków
powierzajcie Bogu Ojcu
przez Chrystusa w Duchu Świętym. Amen.

💖

Modlitwa za chorego w rodzinie

Ojcze niebieski, spójrz na N., członka mojej rodziny, który zachorował. Popatrz na jego duchowe i cielesne cierpienia. Pozwól mu doznać Twojej pomocy, aby służył Ci w zdrowiu duszy i ciała, jeśli to się zgadza z Twoją wolą. Racz więc sprawić, by znalazł siłę w zaufaniu do ojcowskiej Twej ręki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

💖

Modlitwa zawierzenia Ruchu Wiernych Serc

Modlitwa zawierzenia Ruchu Wiernych Serc

Panie Jezu, oddaję Ci nasze małżeństwo. Dziękuję, że nas połączyłeś, że podarowałeś nas sobie nawzajem i zjednoczyłeś nas nierozerwalnymi więzami sakramentu małżeństwa, jednak w tej chwili nasze małżeństwo potrzebuje uzdrowienia.
Oddaję Ci, Panie, siebie, swoją pamięć, rozum, duszę, ciało oraz wszystkie cierpienia spowodowane odejściem żony (męża). W mojej trudnej sytuacji daj mi siły do trwania w wierności przysiędze małżeńskiej i daj mi łaskę, abym mógł (mogła) przebaczyć swojej żonie (swojemu mężowi) wszystkie zranienia i krzywdy. Abym nie tracił(a) nadziei na pojednania (w przypadku separacji, rozwodu). Oczyszczaj moje myśli, abym trwał(a) w wierności i miłości. Niech mi w tym pomaga codzienna modlitwa - różaniec i Koronka do miłosierdzia Bożego, uczestnictwo we Mszy św. i częste przystępowanie do Komunii św., a każdy cięższy upadek niech będzie zaraz wyznawany w sakramencie pojednania.

Daj, bym stale umacniał(a) się Twoją obecnością w naszym sakramencie małżeństwa.
Panie Jezu, bądź jedynym Panem mojego życia. Ucz mnie zdobywać umiejętność kontrolowania moich pobudzeń seksualnych i emocji, aby moja miłość do żony (męża) była trwała i wierna aż do śmierci jak w dniu zaślubin. Oczyszczaj moją miłość z wszelkiego egoizmu, bym zawsze umiał(a) przebaczać, nie chował(a) uraz i umiał(a) modlić się za swoją żonę (swojego męża). Postanawiam nigdy nie kupować, nie czytać i nie oglądać czasopism, programów ani filmów o treściach pornograficznych, aby zachować czystość serca.

Proszę Cię, Panie, o pomoc, abym unikał(a) wszystkiego, co uzależnia, zniewala i zachęca do złego. Proszę, naucz mnie kochać żonę (męża) miłością, która pochodzi od Ciebie. Jezu Chryste, daj nam obojgu serca czyste na wzór Twojego.
Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami wiary do jedynego źródła naszej małżeńskiej miłości – do Jezusa, abym zawsze Mu ufał(a) i wierzył(a). Za św. Janem Pawłem II pragnę całkowicie zawierzyć się Tobie: Totus Tuus, Maryjo! W Twoim Niepokalanym Sercu składam całego (całą) siebie, wszystko, czym jestem, każdy swój krok, każdą chwilę swojego życia. Święty Janie Pawle II, wypraszaj mi dar czystego i wiernego Serca. Amen!

💖

Modlitwa zawierzenia Ruchu Czystych Serc Małżeństw

Modlitwa zawierzenia Ruchu Czystych Serc Małżeństw

Panie Jezu, dziękujemy Ci, że ukochałeś nas miłością bez granic, nie wahając się nawet oddać życie za nas. Dziękujemy Ci za to, że Twoja miłość chroni nas od zła, podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany. Dziękujemy Ci za Twoją obecność w sakramencie małżeństwa i za to, że u Ciebie zawsze możemy znaleźć lekarstwo na każde zło oraz siłę do pokonywania wszelkich trudności i kryzysów. Oddajemy Ci swoją pamięć, rozum, wolę, dusze i ciała wraz ze swoją płciowością.

Przyrzekamy codziennie spotykać się z Tobą na wspólnej modlitwie i w lekturze Pisma św., w częstym przyjmowaniu Komunii św. oraz w adoracji Najświętszego Sakramentu. Postanawiamy regularnie przystępować do sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu i natychmiast podnosić się z każdego grzechu.

Postanawiamy nie kupować, nie czytać i nie oglądać czasopism, programów ani filmów o treściach pornograficznych. Przyrzekamy nie używać żadnych środków antykoncepcyjnych i rezygnujemy z samej postawy antykoncepcyjnej. Przyrzekamy być zawsze gotowymi na przyjęcie każdego dziecka, które Ty, Panie, pragniesz powołać do istnienia. Pragniemy być dla niego dobrymi wychowawcami, aby własną postawą i świadectwem ukazywać mu drogę do Ciebie.

Panie Jezu, ucz nas systematycznej pracy nad sobą, umiejętności kontrolowania naszych pobudzeń seksualnych i wszelkich naszych emocji. Prosimy Cię o odwagę w codziennym przeciwstawianiu się złu, abyśmy unikali wszystkiego, co uzależnia i zniewala, a przede wszystkim narkotyków, alkoholu i nikotyny. Ucz nas tak postępować, aby w naszym życiu najważniejsza była miłość.

Maryjo, Matko nasza, prowadź nas drogami wiary do samego źródła miłości - do Jezusa. Za Świętym Janem Pawłem II pragniemy całkowicie zawierzyć się Tobie: Totus Tuus, Maryjo! W Twoim Niepokalanym Sercu składamy całych siebie, wszystko, czym jesteśmy, każdy swój krok, każdą chwilę swojego życia. Amen!

💖

Modlitwa o odrodzenie małżeństwa źródło: broszura Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR, str. 100.

Modlitwa o odrodzenie małżeństwa

Modlitwa o odrodzenie małżeństwa

💖

Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II w intencji obrony życia Mamy wielką szansę w naszej Ojczyźnie zatrzymać zabijanie poczętych dzieci podejrzewanych o chorobę lub niepełnosprawność. Módlmy się o szybkie uchwalenie ustawy "Zatrzymaj aborcję". Módlmy się o pełną ochronę życia ludzkiego w Polsce. Nie czekaj. Codziennie odmów modlitwę św. Jana Pawła II z encykliki o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego „Evangelium vitae".

O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia: spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet - ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość.

Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia. Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie.

💖

Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II do Świętej Rodziny

Święta Rodzina

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem.

Spraw, aby każda rodzina na ziemi stawała się przez Twego Syna Jezusa Chrystusa "narodzonego z Niewiasty" prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.
Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie.
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości.
Spraw, aby miłość umocniona łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie - błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu - ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny.

Ty, który jesteś Życiem, Prawdą, i Miłością w jedności Syna i Ducha Swiętego. Amen.

💖

Litania do Świętej Rodziny

Litania do Świętej Rodziny
Litania do Świętej Rodziny
Litania do Świętej Rodziny

Litania do Świętej Rodziny, Ikona pliku PDF

💖

Modlitwa w intencji młodzieży

Panie Jezu Chryste!

W synagodze w Nazarecie do Siebie odniosłeś słowa proroka:

Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych...

Przez posługę dzieła ewangelizacji w świecie uświęcaj nas i uwalniaj od wszelkiego zła. Młodych Polaków i Polki obdarzaj mocą Ducha Świętego, aby mogli rozpoznać Twoją Miłość, przyjąć do swoich serc i realizować ją w życiu.

Zapalaj dziewczęta i chłopców entuzjazmem do życia w prawdzie, miłości i pokoju z siostrami i braćmi. Uwalniaj młodych od wszelkich form uzależnień i zniewolenia. Niech staną się fundamentem pod budowę cywilizacji miłości na miarę trzeciego tysiąclecia.

Pani Jasnogórska!

Wypraszaj młodym radość, czystość serca i odwagę do zwyciężania zła dobrem.

P.: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W.: Amen.

💖

Bóg się Mamo nie pomylił

Ja, który nigdy nie powiem Mama,
ja, który nigdy nie zawołam Tata,
ja, który pozostanę dzieckiem
tylko wzrokiem powiem wam dziękuję.
W twoich ramionach mamo, czuję się bezpiecznie,
a jeśli jestem zbyt ciężki, to połóż mnie na ziemi.

Bóg się Mamo nie pomylił - narodziłem się z miłości.
Bóg się Mamo nie pomylił - narodziłem się z miłości.


Ty, która myślałaś o mnie pięknie, później pytałaś się kim będę,
w twoich oczach widziałem smutek, zagubienie,
ale później zwyciężyła miłość, mamo.
I wiedziałaś, że musisz dać więcej miłości,
przycisnęłaś mnie do serca i obdarzyłaś pocałunkiem, którego nie otrzyma inne dziecko.

Bóg się Mamo nie pomylił - narodziłem się z miłości.
Bóg się Mamo nie pomylił - narodziłem się z miłości.


Ty jesteś moją przyjaciółką Mamo, ty kochasz tak jak kocha Bóg.
Nie potrafię mówić, ale ty słuchaj mojego serca, które bije tylko dla ciebie,
przede wszystkim dla ciebie mamo.

Bóg się Mamo nie pomylił - narodziłem się z miłości.
Bóg się Mamo nie pomylił - narodziłem się z miłości.

Bóg się Mamo nie pomylił, [nagranie]

💖

Modlitwa za sąsiadów Autor nieznany

Boże, zwracamy się do Ciebie, byś napełnił nasze serca przyjaźnią.
Byśmy, mieszkając obok siebie, czuli potrzebę niesienia pomocy,
współczucia i dzielenia się radością z sąsiadami.

Prosimy Cię, Panie, byś oczyścił nasze umysły
z myśli niegodnych i grzesznych,
które mogą się obrócić przeciwko nam
lub uczynić krzywdę wszystkim mieszkającym obok.

Panie, do Ciebie zwracamy się o czujność,
by w chwili zagrożenia zdążyć uciec przed niebezpieczeństwem
i ocalić innych.
Prosimy Cię, Panie, o umiejętność wybaczania i zapominania wszystkiego, co niemile.

Prosimy, Panie, o sąsiadów, którzy praktykują uczynki miłosierne,
a brzydzą się ludzkimi grzechami.
Boże, pomóż nam uczynić wszystko, co w naszej mocy,
aby nasza wspólnota sąsiedzka trwała przez długie lata.

💖

 Broszura "IV Tydzień Modlitw o ochronę życia" (2024), Ikona pliku PDF

 Broszura "III Tydzień Modlitw o ochronę życia" (2023), Ikona pliku PDF

💖

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej,
by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość
ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego
na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za Ojczyznęnotka Tekst modlitwy podany w załączniku do „Instrukcji duszpasterskiej w sprawie modlitwy za Ojczyznę” ogłoszonej przez 177 Konferencję Plenarną Episkopatu Polski (10-11. XII 1980 r.)

Wszechmogący i miłosierny Boże,
który dałeś Narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę,
przyjmij, prosimy Cię, nasze modlitwy, które zanosimy dziś do Ciebie.
Pozwól, że przedstawimy Ci je za pośrednictwem Maryi, Jasnogórskiej Królowej Polski.

Matko, tyle już razy w dziejach doświadczyliśmy Twojej pomocy.
Z tym większą ufnością błagamy Cię,
abyś orędowała za naszą Ojczyzną przed obliczem Boga, Ojca ludów i narodów.

Stajemy przed Tobą świadomi powagi chwili, wobec wielkich przemian, trudności i niebezpieczeństw,
które przeżywa nasza Ojczyzna.
Przychodzimy do Ciebie pełni niepokoju, a jednocześnie niezachwianej wiary,
że Ty jesteś wpośród nas i otaczasz swoją macierzyńską opieką.

To Ty, Matko, budzisz w nas poczucie odpowiedzialności za Ojczyznę, za Naród,
za jego dobro i przyszłe losy.
Ty wlewasz w serca ludzi odwagę w obronie godności i praw człowieka pracy.

Ponawiamy dziś nasze bezgraniczne zawierzenie Tobie.
W Twoje dłonie składamy nasze dalsze losy.
Z ufnością wołamy do Ciebie o ratunek.

 - Ześlij nam światło, ukaż drogę wyjścia z niebezpieczeństw i chaosu społecznego.
 - Daj nam jedność, ducha miłości, prawdy i wzajemnego zrozumienia,
   abyśmy przezwyciężając wszystkie trudności i różnice poglądów, zdołali ocalić wspólne dobro Ojczyzny.
 - Udziel nam ducha pokoju i rozwagi, aby nie doszło do rozlewu krwi i wojny.
 - Obroń nas, abyśmy nie utracili wolności, nabytej za tak wielką cenę krwi ojców naszych.
 - Udziel nam łaski głębokiej, rzetelnej odnowy ducha Narodu,
   aby każdy z nas podjął trud osobistej przemiany życia,
   włączając się w wielkie dzieło społecznego odrodzenia Ojczyzny.

Bogurodzico, Matko Chrystusowa, która wiernie wytrwałaś pod krzyżem swojego Syna,
pośpiesz na pomoc i nam, Jego dzieciom.
Wysłuchaj nas i prowadź drogą sprawiedliwości, miłości i pokoju. Amen.

Modlitwa zawierzenia Ojczyzny św. Jana Pawła II odmówiona na Jasnej Górze 17 czerwca 1999 r., w czasie VII pielgrzymki do Polski, 5-17 czerwca 1999 r.

Zawierzam macierzyńskiej opiece Pani Jasnogórskiej siebie samego,
Kościół, wszystkich moich rodaków, nie wyłączając nikogo.
Zawierzam Jej każde polskie serce, każdy dom i każdą rodzinę.
Wszyscy jesteśmy Jej dziećmi.
Niech Maryja będzie przykładem i przewodniczką w naszej codziennej i szarej pracy.
Niech wszystkim pomaga wzrastać w miłości Boga i miłości ludzi,
budować wspólne dobro Ojczyzny,
wprowadzać i umacniać sprawiedliwy pokój w naszych sercach i środowiskach.

Proszę Cię, Pani Jasnogórska, Matko i Królowo Polski,
abyś cały mój naród ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem.
Dodawaj mu odwagi i siły ducha,
aby mógł sprostać wielkiej odpowiedzialności, jaka przed nim stoi.
Niech z wiarą, nadzieją i miłością przekroczy próg trzeciego tysiąclecia
i jeszcze mocniej przylgnie do Twojego Syna Jezusa Chrystusa
i do Jego Kościoła zbudowanego na fundamencie apostołów.

Matko Jasnogórska, módl się za nami i prowadź nas, abyśmy mogli dawać świadectwo Chrystusowi – Odkupicielowi człowieka.

Modlitwa za Ojczyznę za przyczyną św. Andrzeja Boboli

Boże, któryś zapomnianą do niedawna Polskę wskrzesił cudem wszechmocy Twojej,
racz za przyczyną sługi Twojego Św. Andrzeja Boboli dopełnić miłosierdzia nad naszą Ojczyzną
i odwrócić grożące jej niebezpieczeństwa.
Niech za łaską Twoją stanie się narzędziem Twojej czci i chwały.
Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, karnością i męstwem jej obrońców,
zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków jej obywateli.
Daj jej kapłanów pełnych ducha Bożego i żarliwych o dusz zbawienie.
Wzmocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów.
Wytęp wszelką stanową zazdrość i zawiść, wszelką osobistą czy zbiorową pychę,
samolubstwo i chciwość tuczącą się kosztem dobra publicznego.
Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież,
zaprawiając ją do posłuszeństwa i pracy, a chroniąc od zepsucia.
Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia się i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny,
duch wzajemnej życzliwości i przebaczenia.
Jak jeden Bóg, tak jedna wiara, nadzieja i miłość niech krzepi nasze serca! Amen.

Modlitwa za Ojczyznę do św. Andrzeja Boboli

Święty Andrzeju,
Patronie trudnych czasów!
Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia.
Oddajemy się Tobie w opiekę.
Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych.
Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności,
byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością
umieli dostrzegać i oceniać sprawy własne i sprawy Narodu
w świetle Ewangelii Chrystusa.
Uproś nam odwagę działania,
byśmy nie trwali w bezradności wobec zła,które nie ustaje.
Niech nas napełnia Boża radość,
gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki.
Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Pana. Amen.

Modlitwa za sprawujących władzę św. Klemensa Rzymskiego

Daj im zatem, Panie,
zdrowie, pokój, zgodę i stałość,
aby sprawowali bez przeszkody tę władzę, którą Ty im powierzyłeś.

To Ty sam przecież,
Władco Nieba, Królu wieków,
dajesz synom ludzkim chwałę i godność,
i władzę nad tym, co jest na ziemi.

Ty więc, o Panie,
kieruj ich wolą według tego,
co jest dobre i miłe w Twoich oczach,
aby sprawując zbożnie, w pokoju i z łagodnością
daną im przez Ciebie władzę,
zyskali łaskę Twoją.

***

Wszechmogący i miłosierny Boże,
któryś dla dla obrony Narodu polskiego w Najświętszej Maryi Pannie
nieustanną pomoc przedziwnie ustanowić raczył
a Jej święty Obraz Jasnogórski, wielką czcią wiernych otoczony, cudami wsławiłeś,
spraw łaskawie, abyśmy taką obroną wsparci, walcząc za życia,
w godzinę śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złym wrogiem naszym.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

AKT DZIĘKCZYNIENIA POLSKI

Święto Niepodległości - 11 listopada 2019

Boże w Trójcy Jedyny, pełen majestatu i miłosierdzia, Opatrzności nasza, wielbimy Ciebie
i dziękujemy za wszystkie znaki Twojej troski o nas i o naszą Ojczyznę - Polskę.
Wołamy wszyscy:

Dziękuję Ci Boże, Opatrzności nasza. Boże, który stworzyłeś świat i człowieka i wszystko,
co nas otacza, a gdy nadeszła pełnia czasów posłałeś Syna Twego, aby nas zbawić.

Dziękuję Ci Boże, Opatrzności nasza. Boże, który już ponad tysiąc lat, od chrztu chronisz Polskę
i prowadzisz Opatrznością Twoją, aby trwała mimo nieprzyjaciół i własnych słabości,
a przez Jezusa Chrystusa dałeś nam Maryję, jako Matkę i Królową.

Dziękuję Ci Boże, Opatrzności nasza. Boże, który w trudnych dziejach naszej historii,
a zwłaszcza w okresie zaborów, podtrzymywałeś naszą wiarę, nadzieję i miłość,
a w roku 1918 pozwoliłeś nam doświadczyć wolności i niepodległości.

Dziękuję Ci Boże, Opatrzności nasza. Boże, który dałeś nam przez wieki polskich świętych
i bohaterów, aby nas umacniali i wskazywali drogę, a w ostatnim półwieczu postawiłeś na naszej
polskiej drodze Prymasa Tysiąclecia, Papieża Polaka Jana Pawła II i ks. Jerzego Popiełuszkę,
aby spełnili zamiary Twojej Opatrzności wobec Polski i narodów słowiańskich.

Dziękuję Ci Boże, Opatrzności nasza. Boże, za Twoją Miłość, za wolność Polski za każdy dzień,
za każde dobro, za naszych najbliższych, za każdego człowieka, za każdy uśmiech, za każdy trud
i cierpienie prowadzące do Ciebie, za to, że Jesteś.

Dziękuję Ci Boże, Opatrzności nasza. Tobie Boże Ojcze, Synu i Duchu Święty, Opatrzności nasza,
zawierzamy siebie samych i naszą Ojczyznę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 13.09.2018/Nr 2637/D/2018

Dusze czyśćcowe wołają o pomoc

Naukę Kościoła na temat czyśćca zawiera Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK):

"Wierzę w życie wieczne"

 1. Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba.
 2. To końcowe oczyszczenie wybranych, które jest czymś całkowicie innym niż kara potępionych, Kościół nazywa czyśćcem. Naukę wiary dotyczącą czyśćca sformułował Kościół przede wszystkim na Soborze Florenckim i na Soborze Trydenckim. Tradycja Kościoła, opierając się na niektórych tekstach Pisma świętego, mówi o ogniu oczyszczającym:
  Co do pewnych win lekkich trzeba wierzyć, że jeszcze przed sądem istnieje ogień oczyszczający, według słów Tego, który jest prawdą. Powiedział On, że jeśli ktoś wypowie bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu, nie zostanie mu to odpuszczone ani w tym życiu, ani w przyszłym (Mt 12, 32). Można z tego wnioskować, że niektóre winy mogą być odpuszczone w tym życiu, a niektóre z nich w życiu przyszłym.
 3. Nauczanie to opiera się także na praktyce modlitwy za zmarłych, której mówi już Pismo święte: "Dlatego właśnie (Juda Machabeusz) sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu" (2 Mch 12, 45). Kościół od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomoce, a w szczególności Ofiarę eucharystyczną, by po oczyszczeniu mogli dojść do uszczęśliwiającej wizji Boga. Kościół zaleca także jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne za zmarłych:
  Nieśmy im pomoc i pamiętajmy o nich. Jeśli synowie Hioba zostali oczyszczeni przez ofiarę ich ojca, dlaczego mielibyśmy wątpić, że nasze ofiary za zmarłych przynoszą im jakąś pociechę? Nie wahajmy się nieść pomocy tym, którzy odeszli, i ofiarujmy za nich nasze modlitwy.

"Odpusty"

 1. Aby zrozumieć tę naukę i praktykę Kościoła, trzeba zobaczyć, że grzech ma podwójny skutek. Grzech ciężki pozbawia nas komunii z Bogiem, a przez to zamyka nam dostęp do życia wiecznego, którego pozbawienie nazywa się "karą wieczną" za grzech. Każdy grzech, nawet powszedni, powoduje ponadto nieuporządkowane przywiązanie do stworzeń, które wymaga oczyszczenia, albo na ziemi, albo po śmierci, w stanie nazywanym czyśćcem. Takie oczyszczenie uwalnia od tego, co nazywamy "karą doczesną" za grzech. Obydwie kary nie mogą być traktowane jako rodzaj zemsty, którą Bóg stosuje od zewnątrz, ponieważ wypływają one jakby z samej natury grzechu. Nawrócenie, które pochodzi z żarliwej miłości, może doprowadzić do całkowitego oczyszczenia grzesznika, tak że nie pozostaje już żadna kara do odpokutowania.
 1. Chrześcijanin, który stara się oczyścić z grzechu i uświęcić się z pomocą łaski Bożej, nie jest pozostawiony sam sobie. Życie poszczególnych dzieci Bożych łączy się przedziwną więzią w Chrystusie i przez Chrystusa z życiem wszystkich innych braci chrześcijan w nadprzyrodzonej jedności Mistycznego Ciała Chrystusa jakby w jednej mistycznej osobie.
 2. W komunii świętych "między wiernymi, czy to uczestnikami niebieskiej ojczyzny, czy to pokutującymi w czyśćcu za swoje winy, czy to pielgrzymującymi jeszcze na ziemi, istnieje więc trwały węzeł miłości i bogata wymiana wszelkich dóbr". W tej przedziwnej wymianie świętość jednego przynosi korzyść innym o wiele bardziej niż grzech jednego może szkodzić innym. I tak odwołanie się do komunii świętych pozwala skruszonemu grzesznikowi wcześniej i skuteczniej oczyścić się od kar za grzech.
 3. Duchowe dobra płynące z komunii świętych nazywamy także skarbcem Kościoła. Nie jest on zbiorem dóbr, gromadzonych przez wieki na kształt materialnych bogactw, lecz nieskończoną i niewyczerpaną wartością, jaką mają u Boga zadośćuczynienia i zasługi Chrystusa Pana, ofiarowane po to, by cała ludzkość została uwolniona od grzechu i doszła do łączności z Ojcem. Stanowi go sam Chrystus Odkupiciel, w którym są i działają zadośćuczynienia i zasługi płynące z Jego odkupienia.
 4. Poza tym do tego skarbca należy również rzeczywiście niewyczerpana, niewymierna i zawsze aktualna wartość, jaką mają przed Bogiem modlitwy i dobre uczynki Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych, którzy idąc śladami Chrystusa, dzięki jego łasce, uświęcili samych siebie i wypełnili posłanie otrzymane od Ojca. W ten sposób, pracując nad własnym zbawieniem, przyczynili się również do zbawienia swoich braci w jedności Mistycznego Ciała.
 5. Darowanie kary otrzymuje się za pośrednictwem Kościoła, który mocą udzielonej mu przez Chrystusa władzy związywania i rozwiązywania działa na rzecz chrześcijanina i otwiera mu skarbiec zasług Chrystusa i świętych, by otrzymać od Ojca miłosierdzia darowanie kar doczesnych, jakie należą się za grzechy. W ten sposób Kościół chce nie tylko przyjść z pomocą chrześcijaninowi, lecz także pobudzić go do czynów pobożności, pokuty i miłości.
 6. Ponieważ wierni zmarli, poddani oczyszczeniu, także są członkami tej samej komunii świętych, możemy pomóc im, między innymi, uzyskując za nich odpusty, by zostali uwolnieni od kar doczesnych, na które zasłużyli swoimi grzechami.

Podwójny zysk otrzymujemy z modlitwy, którą odmawiamy za dusze czyścowe. Po pierwsze skracamy tym biedakom mękę, a po drugie wielka jest zasługa, za którą Pan zamierza nam odpłacić, kiedy do Niego pójdziemy.
{św. Jan Bosko, 1815–1888}

Modlitwa św. Gertrudy Wielkiej za dusze czyśćcowe
Każdorazowe jej odmówienie uwalnia z czyśćca 1000 dusz. Modlitwę tę można odmawiać wielokrotnie w ciągu dnia.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa w połączeniu ze wszystkimi Mszami Świętymi odprawianymi dzisiaj na całym świecie, za dusze w czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w Kościele powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także w moim domu. Amen.

Dusze w czyścu

Modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące

Boże, Ty nam nakazałeś miłować wszystkich ludzi, także tych, których śmierć zabrała z tej ziemi. Pokornie prosimy, przez nieskończone miłosierdzie Twoje, przez mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Zbawiciela i Odkupiciela, zmiłuj się nad duszami zatrzymanymi w czyśćcu, które muszą odpokutować za swoje grzechy, zanim wejdą do Twojej chwały. Ześlij im Ducha Twego, Pocieszyciela, aby je oświecił światłem i Twoją łaską oraz umacniał w nadziei Twego miłosierdzia. Racz je wprowadzić do królestwa Twojej chwały za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Twoich świętych, jak również przez modlitwy Twego świętego Kościoła i nas wszystkich, niegodnych sług Twoich, którzy błagamy dla nich o Twe zmiłowanie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

NMP i dusze czyśćcowe

Modlitwy wieczorne za zmarłych

Modlitwa dziękczynienia

Boże, Ojcze nieskończenie dobry, bądź uwielbiony W każdym tchnieniu Twojej łaski, której tak hojnie udzielasz ludziom, aby kochając Ciebie i zabiegając o własne zbawienie, nie zapominali o potrzebie niesienia pomocy zmarłym wypłacającym się Twojej Boskiej sprawiedliwości.
Dziękuję także za wszystko, co z Twojej woli spotkało mnie w dniu dzisiejszym, za wszelkie przejawy Twojej miłości.
Dziękuję za wszelkie dobro, które dzięki Twojej pomocy uczyniłem, i proszę Cię, abyś zmarłych, których dzisiaj Tobie polecałem, obmył w zdroju Twojego miłosierdzia i przyjął do chwały nieba.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha świętego. Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. (3 razy)
Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Modlitwa prośby

Boże, Ojcze Przedwieczny, z końcem tego dnia jeszcze raz polecam Twojemu miłosierdziu dusze wiernych zmarłych. Przyjmij łaskawie jako zadośćuczynienie za ich winy ofiary Mszy Świętych sprawowanych dzisiaj na całym świecie oraz modlitwy tych, którzy z wiarą i ufnością błagają Cie za nimi.
Przez Mękę Chrystusa, przez Jego łzy wylane przy grobie Łazarza, niech wszyscy zmarli poddani oczyszczeniu zostaną wyprowadzeni z ciemności i smutku cierpienia czyśćcowego ku życiu w wiecznej światłości i radości nieba. Amen.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Modlitwa zawierzenia

Boże, najmiłosierniejszy Stwórco nasz i Panie, oto udaję się na spoczynek. W Twoje Ojcowskie dłonie z ufnością powierzam siebie. Dziękuję Ci, że uzdolniłeś mnie do uczynienia tego dnia darem dla zmarłych cierpiących w czyśćcu. W ciemności nocy otocz mnie światłem Ducha Świętego, abym odpoczywał(a) spokojnie i szczęśliwie obudził(a) się o poranku, wielbiąc Imię Twoje. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Odkupiciela.

A dusze wiernych zmarłych niech odpoczną już na zawsze w miłującym Sercu Twoim. Amen.

Modlitwa za wiernych, którzy odeszli za "Dobre Nowiny", nr 9 (52) pażdziernik 2019, str. 16: za: John Henry Newman, "Rozmyślania i modlitwy”, IW PAX, Warszawa 1967, str. 252-253

Boże wszystkich dusz, Jezu miłośniku dusz, polecamy Tobie dusze wszystkich służebników Twoich, którzy odeszli ze znakiem wiary i śpią snem pokoju. Błagamy Cię, Panie i Zbawco, abyś, jak przez miłosierdzie dla nas stałeś się człowiekiem, raczył teraz ponaglić czas i przyjąć ich tam w górze przed swe oblicze. Pamiętaj, o Panie, że są oni Twoimi stworzeniami, nie przez obcych bogów uczynionymi, ale przez Ciebie, jedynego żywego i prawdziwego Boga; nie ma bowiem innego Boga oprócz Ciebie i nie ma nikogo, kto by mógł dorównać Twoim dziełom. Niechaj dusze ich radują się Twoim światłem, nie licz im dawnych nieprawości, jakich się dopuścili przez nadmiar namiętności, albo przez zepsute obyczaje ich skażonej natury. Bo chociaż zgrzeszyli, jednak zawsze mocno wierzyli w Ojca, Syna i Ducha Świętego, a zanim umarli, pojednali się z Tobą przez prawdziwą skruchę i sakramenty Twego Kościoła.

O Panie łaskawy, błagamy Cię, nie pamiętaj im grzechów i niewiedzy ich młodych lat, ale według wielkiego miłosierdzia swego pomnij o nich samych w niebiańskiej chwale Twojej. Niech otworzą się przed nimi niebiosa, niech aniołowie radują się razem z nimi. Niech archanioł Michał przywiedzie ich do Ciebie. Niech Twoi święci aniołowie wyjdą im na spotkanie i powiodą ich do Jerozolimy niebiańskiej. Niech przyjmie ich św. Piotr, któremu Ty powierzyłeś klucze Królestwa niebieskiego. Niech stanie przy nich św. Paweł, naczynie wybrane. Niech wstawia się za nimi św. Jan, umiłowany uczeń, który dostąpił objawienia tajemnic niebiańskich. Niech modlą się za nimi wszyscy apostołowie, którzy otrzymali władzę wiązania i rozwiązywania. Niech wszyscy święci i wybrańcy Boga, którzy w tym świecie dla Jego imienia męki cierpieli, okażą im łaskawość – aby uwolnieni od tego więzienia na ziemi, zostali przyjęci do chwały owego Królestwa, gdzie z Ojcem i Duchem Świętym Ty żyjesz i królujesz jako jedyny Bóg na wieki wieków.

Przybądźcie im na pomoc wszyscy święci Boży, wyjednajcie dla nich uwolnienie z miejsca ich kary; wyjdźcie im wszyscy na spotkanie, aniołowie, przyjmijcie te święte dusze i powiedźcie je przed Pana. Wieczny spoczynek daj im, Panie. A światłość wieczna niechaj im świeci.
Niech spoczywają w pokoju. Amen. Warto odmówić tę piękną modlitwę, chociaż raz, modląc się za tych, którzy odeszli już do wieczności.

Modlitwa za wiernych zmarłych źródło: "Dobre Nowiny", nr 9 (62) październik 2020, str. 15

Modlitwa za wiernych zmarłych

Modlitwa dla tych, którzy nie mogą nawiedzić grobów swoich bliskich źródło: michalici.pl

Boże, Panie życia i śmierci, który w swojej łaskawości przyjmujesz nas do Swojej chwały, powierzamy Ci los naszych bliskich zmarłych. Tobie, Panie miłosierdzia, ufamy zarówno za życia, jak i po śmierci. Obdarz naszych krewnych, przodków, przyjaciół i znajomych radością życia wiecznego. Nie dozwól, aby dusze zmarłych oddalone były od Ciebie. Chcemy ofiarować wszystkie odpusty, jakich dostąpić możemy w tych dniach, za tych wszystkich, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. Jednocześnie w modlitwie kierujemy do Ciebie wszystkie intencje Ojca Świętego, które nosi w swoim sercu.

Maryjo, Wspomożycielko Wiernych, wysłuchaj naszych modlitw i z czułą miłością spojrzyj na wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Dozwól im radować się tym samym szczęściem, jakie Bóg przygotował dla Ciebie w niebie. Módl się za nami, abyśmy za życia zasłużyli na udział w chwale Twojego Syna i mogli żyć w cieniu Twojej matczynej opieki.

Święty Michale Archaniele, Wybawicielu Dusz z Czyśćca, wypraszaj wszystkim zmarłym łaskę zbawienia i chroń ich przed ogniem piekielnym. Niech Twoje wstawiennictwo i obecność będą drogą prowadzącą tylko do Boga, aby dusze wiernych zmarłych mogły w pokoju wielbić Boży majestat razem z aniołami i świętymi. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie! Amen.

Modlitwa za konających

O, Najłaskawszy Jezu, Miłośniku dusz, błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca Twego i przez Boleści Twej Matki Niepokalanej, obmyj we Krwi Swojej wszystkich grzeszników całego świata, którzy teraz konają i dziś jeszcze umrzeć mają.
Serce Jezusa konające, zmiłuj się nad konającymi.
Bolesne Serce Maryi Niepokalanej, módl się za konającymi.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

Modlitwa o zachowanie od nagłej śmierci

Panie Jezu Chryste, który nie chcesz śmierci grzesznika, ale żeby się nawrócił i żył. Każda prośba u Twojego majestatu nosi w sobie nadzieję otrzymania miłosierdzia. Tyś bowiem ustami Twymi najświętszymi powiedział: O cokolwiek w imię moje prosić będziecie, stanie się wam.
Proszę Cię przez najświętsze imię Twoje, abyś w godzinie śmierci raczył mi zostawić zupełną świadomość, mowę, żal serdeczny za grzechy, prawdziwą wiarę, mocną nadzieję i doskonałą miłość Twoją. Abym czystym sercem mógł wymówić w ostatni czas zgonu mego: W ręce Twe, Panie, polecam ducha mego! Odkupiłeś mnie, Boże prawdziwy, który jesteś błogosławiony na wieki. Amen.

Co robić, gdy umiera człowiek?, ks. Sławomir Kostrzewa, [nagranie wideo, 21:05]

Modlitwa św. Ojca Pio o nawrócenie

O najłaskawszy Ojcze, oświeć umysły wszystkich ludzi i dotknij ich serc,
aby gorliwi nie ostygli i nie zeszli z drogi zbawienia,
a oziębli, by się rozpalili.
Ci zaś, którzy są daleko, by do Ciebie powrócili.
Rozprosz i zawstydź wszystkich mędrców tego świata,
aby nie wojowali i nie przeszkadzali w rozszerzaniu Twego królestwa.

Modlitwa św. Ojca Pio o nawrócenie grzeszników

Pokornie proszę Cię, Panie, abyś ze względu na Twoją dobroć i miłosierdzie powstrzymał gromy Twego gniewu na nieszczęsnych grzeszników i udzielił im łaski nawrócenia i pokuty. Ty, Panie, przez Autora "Pieśni nad Pieśniami" powiedziałeś, że jak śmierć potężna jest miłość (Pnp 8, 6), dlatego z całym żarem proszę Cię: spojrzyj okiem niewypowiedzianej dobroci na tych braci i siostry, pociągnij ich ku sobie i złącz nierozerwalnymi więzami miłości.

O Panie, niechaj znowu powstaną ci, którzy prawdziwie umarli. Ty, który swoim potężnym głosem wyprowadziłeś z grobu śmierci Łazarza, zawołaj na nich mocnym i potężnym głosem i przywróć im życie. Spraw, by na Twoje słowo porzucili swoje grzechy i mogli wraz ze wszystkimi odkupionymi sławić bogactwa Twego miłosierdzia.

Ty sam, Panie, wiesz, jak wciąż wielu żyje z dala od Ciebie, źródła wody żywej; jak wciąż sprawdzają się Twe słowa, że żniwo jest wielkie, a robotników mało, że już jest dojrzałe żniwo na polu Kościoła! Oby ono nie zmarnowało się z powodu braku robotników! Oby nie zagarnęli go emisariusze szatana, którzy są tak aktywni! Nie dopuść do tego, o najsłodszy Boże, ale okaż swą litość i wejrzyj na nędzę oraz potrzeby duchowe współczesnych ludzi, i odpuść grzesznikom winy, i wprowadź ich na drogi sprawiedliwości i pokoju, prowadzące do Twego królestwa życia i nieśmiertelności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa św. Franciszka Ksawerego o nawrócenie pogan

Boże Przedwieczny, Stwórco wszechrzeczy,
pomnij, że dusze niewiernych są dziełem rąk Twoich,
uczynione na obraz i podobieństwo Twoje.
Oto, Panie, ku zelżywości Twojej piekło się tymi duszami napełnia.
Pomnij, że Syn Twój Jezus Chrystus dla ich zbawienia poniósł najokrutniejszą śmierć.
Nie dopuszczaj, błagam Cię, aby Syn Twój u tych niewiernych miał być dłużej przedmiotem wzgardy.
Daj się ubłagać modlitwami dusz świętych i wołaniem Kościoła, najświętszej Oblubienicy najświętszego Syna Twego,
pomnij na miłosierdzie Twoje, a zapomniawszy na ich bałwochwalstwo i niewierność spraw,
by i oni przyszli do uznania Tego, którego posłałeś, Pana Jezusa Chrystusa,
który jest Zbawicielem, Życiem i Zmartwychwstaniem naszym,
przez któregośmy wybawieni i uwolnieni zostali,
któremu niechaj będzie chwała na wieki wieków. Amen.

Z MARYJĄ RATUJ CZŁOWIEKA

Dzieło Z Maryją ratuj człowieka” to modlitwa w intencji tych, o których Bóg wie, że ich zbawienie jest zagrożone. Otocz swoją modlitwą jednego, znanego Bogu, człowieka. Twoja ufna modlitwa otworzy mu drogę do Nieba. Bóg zawierzył ludziom Kościół, a w Kościele całe odkupieńcze dzieło Chrystusa. Zawierzył każdemu każdego i wszystkich. Zawierzył każdemu wszystkich i wszystkim każdego.
{św. Jan Paweł II, 1920–2005}

Codzienna modlitwa:notka Wspólna modlitwa na antenie Radia Jasna Góra. Codziennie o 9:40.

Boże Ojcze, spraw, abym stał się prawdziwym uczniem Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Miał to samo pragnienie, co On, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Dlatego staję przed Tobą i błagam, abyś udzielił mi daru modlitwy o nawrócenie człowieka, którego Ty sam wybrałeś. Amen.

Boże Ojcze, proszę Cię, aby moc płynąca z Krzyża Jezusa Chrystusa, cierpienia i wstawiennictwo Jego Bolesnej Matki oraz wstawiennictwo wszystkich świętych, przyniosły nawrócenie człowiekowi, którego powierzyłeś mojej modlitwie.
Ratuj Go, Panie! Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Pod twoją obronę....


Wyślij komentarz:koperta